👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده

ارتباط با ما

دانلود


عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده
عنوان تحقیق: عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 150
شرح مختصر:
كاهش ذخاير انرژي و نگراني مشتري به خاطر هزينه‌هاي انرژي به افزايش نياز براي تحقيق در حوزه حفظ انرژي منجر شده است. حفظ انرژي در ساختمان‌ها، حفظ انرژي گرمايي همراه با استفاده كم از انرژي را شامل مي‌شود و تا حدودي با حداقل كردن جريان گرمايي بين محيط‌هاي بيرون و داخل بدست مي‌آيد. مطالعات كمي در مورد نقش وسايل نساجي خانگي در حفظ انرژي خانه وجود داشته است. اگرچه پنجره‌هاي داراي عايق بندي خوب پيدا شده‌اند كه انتقال گرما بين محيط بيرون و داخل را كاهش مي‌دهند، اما نقش پرده‌هاي ضخيم در عايق‌بندي پنجره به طور مفصل بررسي نشده‌اند، مخصوصاً مواردي كه به تعديل رطوبت نسبي داخل مربوط مي‌شوند.
پنج درصد از مصرف كلي انرژي ملي ما، از طريق پنجره‌هاي ساختماني به هدر مي‌رود. اخيراً تكنيك‌هاي حفظ انرژي خانه، در كاهش اتلاف انرژي از طريق پنجره‌ها داراي كارايي كمتري نسبت به تكنيك‌هاي حفظ انرژي از طريق ديوارها، سقف‌ها و كف‌ها بوده‌اند.
اگرچه اتلاف كلي انرژي از يك خانه كاهش مي‌يابد زماني كه به خوبي عايق‌بندي شود ولي با اين حال درصد واقعي اتلاف انرژي از طريق پنجره‌ها افزايش مي‌يابد. انواع خاصي از طرح‌هاي پنجره در كاهش اتلاف انرژي مؤثر هستند. با اين وجود، اين كاهش هنوز با كاهش اتلاف انرژي از طريق ديوارهاي داراي عايق مناسب برابر نيست.
اگر به خوبي سامان‌دهي شود، پرده‌هاي پنجره مي‌توانند به كاهش اتلاف انرژي از طريق پنجره‌ها كمك كنند. همچنين آنها مزيت انعطاف‌پذيري را نيز دارد كه به سادگي مي‌توان آنها را باز كرد تا از انرژي خورشيدي استفاده حداكثر را برده يا اينكه بسته شوند تا اتلاف انرژي را كاهش دهند.
پرده‌ها مي‌توانند بر حفظ انرژي به وسيله كاهش اتلاف حرارتي زمستان و بدست آوردن حرارت تابستان تأثير گذارند. بررسي‌ها نشان داده‌اند كه توانايي وسايل سايبان پنجره براي مسدود كردن جريان هوا، تنها ويژگي مهم در تأثير بر مقدار كلي عايق بندي مي‌باشد. با اين وجود اگر پرده‌ها با مدل درزبندي كاربردي و كارايي طراحي شوند.
تا اتلاف حرارت همرفتي را كنترل كنند، اهميت بافت ديگر، ويژگي‌هاي ساختاري و تاروپود به ميان مي‌آيد. در حالي كه چنين مطالعه مجزا بر ويژگي‌هاي عايق بندي مختلف پرده‌ها و ديگر وسايل سايبان متمركز شده‌اند، اهميت نسبي هر يك از اين فاكتورها مشخص نشده‌اند.
رطوبت‌هاي نسبي داخل به طور فصلي فرق مي‌كنند. براساس نوع سيستم گرمايي مورد استفاده، رطوبت‌هاي نسبي بسيار پايين در زمستان متحمل مي‌شوند. با اين وجود، پيشرفت‌ها در تكنولوژي ساخت و ساز كه از تأكيد اخير بر راندمان گرمايي نشات گرفته، به مقادير كم نشت و هواكشي در ساختمان‌ها منجر شده است. علاوه بر تأثير نامطلوب كيفيت هواي داخل وضعيت ديگري كه از تركيب نشت كم و دماهاي پايين داخل نشات مي‌گيرد افزايشي در رطوبت نسبي داخل اغلب تا نقطه تقطير در ساختمان مي‌باشد. پيچيدگي بيشتر مسئله، رطوبت نسبي داخل را از طريق استفاده از دستگاه‌هاي مرطوب كن مكانيكي افزايش مي‌دهد و به عنوان محافظتي در مقابل سرماي زمستان توصيه مي‌شود.
خواه به خاطر نشت كم، دماي پايين داخل يا استفاده از دستگاه‌هاي مرطوب‌كن فني، تغييرات رطوبت نسبي بر ويژگي‌هاي عايق بندي پارچه‌هاي پرده تأثير خواهد گذاشت.
رابطه بين خصوصيات جذب رطوبت از يك بافت و ويژگي‌هاي عايقي آن در سطوح مختلف رطوبت نسبي توضيح داده نشده است. در حالي كه انتظار مي‌رود كه پرده‌هاي داراي بافت‌هاي هيدروليك واكنش بيشتري به تغيير در رطوبت نسبي نسبت به بافت‌هايي نشان خواهند داد از بافت‌هاي هيدروفوبيك تشكيل شده‌اند، اما تأثير اين واكنش روي ويژگي‌هاي عايق پرده در اين مقاله گزارش نشده است.
تعيين انرژي بهينه كه خصوصيات پرده‌ها را حفظ مي‌كند ضروري است تا پرده‌ها را توسعه دهند تا زماني كه در تركيب با پنجره‌هاي خوب عايق‌بندي شده استفاده مي‌شوند، اتلاف انرژي پنجره را به اندازه اتلاف انرژي از طريق ديوارها كاهش خواهد داد، در حالي كه مزاياي مطلوب پرده‌ها و پنجره‌ها شامل انعطاف‌پذيري، قابل مشاهده بودن و حرارت خورشيدي را موقع نياز و وجود حس زيباشناسي را افزايش مي‌دهد.
اين پروژه بر روابط ميان انتقال حرارت، رطوبت نسبي و چند بافت و پارچه و ويژگي‌هاي ساختاري پرده‌ها متمركز است. متغيرهاي مستقل نوع بافت (هيدروفيليك يا هيدروفوبيك)، رنگ، ساختار پارچه (باز بودن بافت) فشردگي بافت پارچه رويي، و پارچه آستري و فاصله بين روي پارچه پرده و آستر را شامل مي‌شوند. متغير وابسته مقدار انتقال گرمايي از پرده به اضافه پنجره مي‌باشد. مقادير انتقال از مدل‌هاي پرده كه تركيبات سطوح مختلف هر يك از متغيرها را دارا مي‌باشد، به دو روش رطوبت نسبي مختلف اندازه‌گيري مي‌شود.
فهرست مطالب
مقدمه1
1-1- اهداف4
1-2- فرضيه ها5
1-3- پنداشت ها (گمان ها6
1-4- محدوديت ها6
1-5- تعاريف7
فصل دوم10
مرور مقاله 10
2-1- حفظ انرژي11
2-2- تئورسي انتقال حرارت12
2-3- طراحي و عملكرد پنجره14
2-4- ويژگي هاي بافت، ليف (رشته) وپارچه17
2- 5- نشت پذيري هوا و تخلخل19
2-5-1- رابطه بين نشت پذيري هوا و تخلخل21
2-5-2- تخلخل و هندسه پارچه22
2-5-3- فاكتورهاي پارچه و ليف مرتبط با نشت پذيري هوا27
2-5-4- لايه‌هاي چندگانه پارچه29
2-6- رطوبت30
2-7- پرده‌ها و ديگر وسايل عايق‌بندي پنجره32
2-8- ابزار سازي63
فصل سوم: رويكرد67
3-1- پارچه‌ها68
3-2- ويژگي‌هاي پارچه69
3-3- شكل هندسي پرده‌ها75
3-3-1- تعيين سطح اسپيسر81
3-3-2- تعيين حجم90
3-3-3- مساحت سطح پارچه91
3-4- انتقال حرارت92
3-5- طرح تجربي (آزمايشي94
3-6- تحليل آماري 97
فصل چهارم99
نتايج و بحث 99
4-1- مقدمه100
4-2- ضريب گسيل لايه‌هاي تكي 101
4-2-1- تضادها براساس نوع بافت109
4-2-2- تفاوت‌ها براساس گشادي بافت110
4-2-3- تفاوت‌هاي براساس رنگ پارچه 111
4-3- آزمايش‌هاي دو لايه112
4-3-1- نوع پارچه116
4-3-2- فشردگي پرده117
4-3-3- فشردگي آستري117
4-3-4- فاصله سه بعدي118
4-3-5- تركيب فشردگي پرده و فشردگي آستري119
4-3-6- تركيب فشردگي پرده، فشردگي آستري و فاصله گذاري121
4-3-7- رطوبت نسبي123
4-3-8- خلاصه نتايج چند لايه124
4-4- ويژگي‌هاي فيزيكي124
4-4-1- مدل‌هاي تك لايه125
4-4-2- مدل‌هاي چند لايه129
4-4-3- ويژگي‌هاي منحصر بفرد131
4-5- خلاصه132
فصل پنجم  137
خلاصه، بحث‌ها و توصيه‌ها137
5-1- خلاصه و نتايج138
5-2- توصيه‌ها141
 عنوان صفحه
2-1. جدول : ويژگی های فيزيکی پارچه34
2-4. جدول : مقدار با عدد a DF = فشردگی پرده به درصد و b LF = فشردگي آستر41
2-10. جدول. دو عامل تحليل واريانس براي پارچه‌ها در لايه‌هاي مجزا42
2-13. جدول ضريب گسيل، با نوع بافت و رطوبت نسبي42
2-23. جدول مقادير ضريب گسيل با فشردگي پرده و فشردگي آستري44
2-24. جدول مقادير ضريب گسيل با فشردگي پرده، فشردگي آستري و فاصله گذاري 45
2-25. جدول ضريب گسيل توسط پارچه و فشردگي پرده46
2-26. جدول ضريب گسيل توسط پارچه و فشردگي آستر46
2-27. جدول ضريب گسيل با پارچه و فاصله گذاري47
2-28 .جدول ضريب گسيل با پارچه و رطوبت نسبي47
2-40. جدول مقادير ضريب گسيل ـ فاز 2 (لايه‌هاي دوگانه53
3-5 . جدول مساحت سطح پارچه91
3-6. جدول مساحت سطح پارچه در وضعيت (مختلف91
4-7. جدول مقادير ضريب گسيل پارچه‌ها (تك لايه‌ها، صاف105
4-14. جدول ضريب گسيل‌ها توسط گشادي بافت108
4-15. جدول ضريب گسيل‌ها توسط گشادي بافت و رطوبت نسبي108
4-16. جدول ضريب گسيل‌ها توسط رنگ108
4-17. جدول ضريب گسيل‌ها توسط گشادي بافت و رطوبت نسبي110
4-18. جدول ضريب گسيل‌ها توسط رنگ111
4-19. جدول تفاوت‌هاي پارچه‌هاي تك لايه براساس رنگ112
4-20. جدول ميانگين‌هاي تأثيرات عامل اصلي براي مدل‌هاي چند لايه114
4-21. جدول تحليل‌هاي واريانس براي پارچه‌هاي لايه‌دار شده115
4-31. جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه مدل 1125
4-32. جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه، مدل 2127
4-33. جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه ـ مدل 3127
4-34. جدول تحليل رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه ـ مدل 4128
4-35. جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پارچه‌هاي تك لايه ـ مدل 5129
4-36. جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پرده‌هاي چند لايه ـ مدل 1130
4-37. جدول تحليل‌هاي رگرسيون براي پرده‌هاي چند لايه ـ مدل 2131
4-38. جدول تحليل‌هاي رگرسيون پرده‌هاي چند لايه ـ مدل 3131
5-39.جدول مقدار ضريب گسيل ـ فاز يك (تك لايه137
 2-2 نمودار : تراوش پذيری هوا از لايه های متوالی پارچه G 36
2-5 نمودار:ساختار منحنی دارای فشردگی 50 درصدی 37
2-6 نمودار:تعيين فشردگی 50 درصدی 37
2-11 نمودار:هندسه فاصله دارای فشردگی 50 درصد38
2-12 نمودار:بخش A12 از فاصله اندازفشردگی 50 درصد39
2-13 نمودار:هندسه فاصله انداز دارای فشردگی 100درصد40
2-31 نمودار.ضريب گسيل حرارت پارچه‌هاي تكي در سطوح متفاوت رطوبت 42
2-32 نمودار.ضريب گسيل انواع بافت با سطوح رطوبت نسبي42
2-33 شكل .ضريب گسيل پارچه‌هاي پرده لايه شده با پارچه آستري43
2-34 نمودار.تفاوت‌ها در ضريب گسيل بين پارچه‌ها با فشردگي پرده 47
2-35 نمودار.تأثير فشردگي آستري روي ضريب گسيل48
2-36 نمودار.تأثير فشردگي استري روي ضريب گسيل پارچه‌هاي مختلف پرده‌ای 49
2-37 نمودار. ضريب گسيل پرده‌ها با فاصله‌گذاري 50
2-38 نمودار.تأثير فاصله گذاري بين پارچه‌هاي روي ضريب گسيل 51
2-39 نمودار. تفاوت‌ها در ضريب گسيل بين پارچه‌ها با رطوبت نسبي 52
3-1 نمودار . فاكتورهاي پارچه68
3-3 شكل فاكتورهاي شكل 76
7-7 شكل. فشردگي صد در صد78
3-8 شكل ايجاد كمان داراي فشردگي 100 درصد78
3-9 شكل اسپيسر آستري 79
3-10 شكل. اسپيسرهاي اوليه و ثانويه80
3-14 شكل. بخش A1 از اسپيسر داراي فشردگي 100 درصد84
3-15 شكل. بخش A2 از اسپيسر داراي فشردگي 100 درصد84
3-16 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي آستري 50 درصد85
3-17 شكل. اسپيسرمورد استفاده براي فشردگي پرده 50 درصد با آستري صاف وفاصله گذاري صفر85
3-18 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده 50 درصد با آستري صاف و فاصله گذاري 4/1 اينچ 85
3-19 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده 50 درصد با آستري صاف و فاصله گذاري2/1 اينچ 85
3-20 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي آستري 100 درصد85
3-21 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده 100 درصد با آستري صاف و فاصله گذاري صفر86
3-22 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده 100 درصد با آستري صاف و فاصله گذاري 4/1 اينچ 86
3-23 شكل. اسپيسر مورد استفاده براي فشردگي پرده 100 درصد با آستري صاف و فاصله گذاري2/1 اينچ 86
3-24 شكل. اسپيسر براي سطوح يكسان فشردگي پرده و فشردگي آستري86
3-25 شكل. كمان‌هاي اسپيسر مورد استفاده براي سطوح يكسان فشردگي پرده و فشردگي آستري 87
3-26 شكل. كمان‌هاي اسپيسر فشردگي 100 درصد88
3-27 شكل. پنجره آزمايشي 93
3-28 شكل. طرح تحقيق ـ فاز يك95
3-29شكل. طرح تحقيق ـ فاز دو96
4-30 شكل ضريب گسيل حرارتي پارچه‌هاي تك لايه105

👇 تصادفی👇

دانلود مقاله بودجه و پروژه های عمرانی‎سوالات آزمون استخدامی کارشناسی و کارشناسی ارشد کنترل فرآیند و طراحی رآکتورUniversal AJAX Live Search V5.4.3 - کامپوننت جستجوی پیشرفته جوملاتاثیر جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی صادرکنندگان استان ....آموزش سیستم عامل ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده

عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده

دانلود عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده

خرید اینترنتی عوامل مؤثر بر عایق حرارتی شدن پرده

👇🏞 تصاویر 🏞