👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تاثيرات اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14000 بر عملکرد گروه صنعتی بارز

ارتباط با ما

دانلود


تاثيرات اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14000  بر عملکرد گروه صنعتی بارز
عنوان تحقیق: تاثير ات اجرای استانداردهای ISOسری های 9000 و 14000بر عملکرد گروه صنعتی بارز
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 127
شرح مختصر:
سیستم های مدیریت کیفیت و بطور خاص ایزو 9000 با هدف ارائه هرچه بیشتر ارزش به ذینفعان از اهمیت ویژه ای در کسب و کار امروز برخوردار شده اند. با توجه به تناقضات موجود در نتایج مطالعات در این زمینه، اثربخشی و عوامل تاثیر گذار بر آن در ادبیات مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این بررسی نشان دهنده آن است که سیستم های مدیریت کیفیت اگر بصورت ابزاری برای رسیدن به تعالی و نه هدف، مورد توجه قرار گیرند می توانند حداکثر کارایی و اثربخشی را داشته باشند، در غیر اینصورت کارایی و اثربخشی اندک و یا حتی منفی خواهند داشت. جامعه آماری این تحقیق، گروه صنعتی بارز متشکل از 11 شرکت می باشد که در سال 1363 تاسیس و تولید رسمی خود را از تاریخ 1372 آغاز کرده است. فعالیت اصلی گروه، تولید انواع تایرهای سبک و سنگین خودرو می باشد. گروه در سال 1375 شروع به پیاده سازی ایزو 9000 کرد و در سال 1376 موفق به دریافت تاییدیه آن شد. پیاده سازی و دریافت تاییدیه ایزو 14000 در سال 1378 انجام گرفت. داده های مربوط به چهار سال قبل و چهار سال بعد از دریافت تاییدیه ایزو سری های 9000 و 14000 با استفاده از آزمون ناپارامتری دو جامعه مرتبط ویلکاکسون مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج آزمون نشان داد که هیچ اختلاف معنی داری بین عملکرد قبل و بعد از دریافت تاییدیه ایزو سری های 9000 و 14000 برای متغیرهای بهره وری و سهم بازار وجود نداشته است. آزمون اختلاف معنی داری را بین عملکرد قبل و بعد از دریافت تاییدیه ایزو سری های 9000 و 14000 برای متغیرهای سود خالص کل و هزینه کل نشان داد. با تحلیل روند سالانه این دو متغیر نتایج آزمون مورد تایید قرار گرفت اما علّت آن پیاده سازی ایزو سری های 9000 و 14000 تشخیص داده نشد. این مطالعه می تواند برای تمامی بخش های کسب و کار مفید واقع گردد.
کليد واژه: استاندارد ایزو 9000، سیستم های مدیریت کیفیت، بهبود عملکرد
فهرست مطالب:
 فصل اول:كليات تحقيق
1.1. مقدمه 2
1.2. تعریف مسأله پژوهشي4
1.3. اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1.4. اهداف تحقيق5
1.5. فرضیه هاي تحقيق5
1.6. تعريف واژه های عملیاتی6
1.7. مباحث فصول آینده 6
 فصل دوم: تاریخچه و مبانی نظری تحقیق
2.1. مقدمه 9
2.2. مروری بـر مبانی تئوریک 10
2.2.1. کیفیت 10
2.2.2. سیستم مدیریت کیفیت (QMS14
2.2.3. استاندارد ایزو 900015
2.2.4. ایزو 9000 و مدیریت کیفیت جامع (TQM21
2.2.5. سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS22
2.2.6. استاندارد ایزو 1400023
2.2.7. روند تکامل استانداردهای ایزو 9000 و 1400024
2.2.7.1. ایزو 9000:1994 25
2.2.7.2. ایزو 9000:200026
2.2.7.3. ایزو 1400028
2.2.8. مقایسه ایزو 9000 و 1400029
2.2.9. کارکردهای ایزو 9000 و 1400030
2.3. بررسي مطالعات داخلي و خارجي انجام گرفته36
2.3.1. مطالعات موافق39
2.3.2. مطالعات مخالف48
2.3.3. موانع پیاده سازی ایزو53
2.3.4. انتقادات از استاندارد ایزو55
2.3.5. عوامل اثرگذار بر نتایج حاصل از پیاده سازی ایزو58
2.4. خلاصه 65
 فصل سوم: روش تحقیق
3.1. مقدمه 68
3.2. نوع تحقیق68
3.3. جامعه آماری68
3.4. ابزار جمع آوری اطلاعات69
3.5. متغیرهای تحقیق و فرایند کلی تحقیق72
3.6. شيوه و ابزار تجزيه و تحليل داده ها 73
3.7. خلاصه 75
 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4.1. مقدمه 78
4.2. اطلاعات عمومي بدست آمده 78
4.2.1. راهبردهای گروه78
4.2.2. ارزش های گروه79
4.2.3. تولیدات گروه79
4.2.4. فعالیت های پژو هشی گروه80
4.2.5. شرکت های زیر مجموعه81
4.2.6. دست آوردهای گروه81
4.3. تجزیه و تحلیل داده ها و سنجش متغيّرهاي تحقيق 87
4.4. تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه ها 91
4.5. خلاصه و نتیجه کل فصل 95
 فصل پنجم: نتیجه گیری و پيشنهادها
5.1. مقدمه 98
5.2. خلاصه تحقیق98
5.3. بحث و نتیجه گیری 100
5.4. پیشنهادها 111
5.4.1. پیشنهادهای عمومی 111
5.4.2. پیشنهادهای اصلی 111
5.4.3. پیشنهادهایی به محققان آینده113
5.5. محدودیت های تحقیق114
5.6. خلاصه 114
فهرست نگاره ها:
نگاره 2.1- حلقه بازخوردی 19
نگاره 2.2- زیر بخش های ایزو 9000 26
نگاره 2.3- مدل نشان دهنده ارتباطات بین بهبود کیفیت و سودآوری1
نگاره 2.4- مدل نشان دهنده ارتباطات بالقوه بین استاندارد ایزو 9000 و عملکرد کسب و کار35
نگاره 4.1- آموزش ارائه شده 84
نگاره 4.2- ممیزی های دوره ای انجام شده 85
نگاره 4.3- پیگیری روش های اجرای استاندارد  85
نگاره 4.4- فعالیت های اصلاحی انجام شده 86
نگاره 4.5- سرمایه گذاری های مالی خاص ایزو 9000 و 1400087
نگاره 4.6- هزینه کل به تفکیک سال88
نگاره 4.7- سود خالص کل به تفکیک سال89
نگاره 4.8- سهم بازار به تفکیک سال89
نگاره 4.9- تناژ تولید و نیروی کار کل به تفکیک سال90
نگاره 4.10- بهره وری کل به تفکیک سال90
نگاره 4.11- آزمون یک جامعه ای کولموگوروف­ـ اسمیرنوف91
نگاره 4.12- رتبه ها92 نگاره 4.13- آمار آزمون92
نگاره 4.14- رتبه ها93 نگاره 4.15- آمار آزمون94
نگاره 5.1- نمودار خطی بهره وری101
نگاره 5.2- نمودار خطی سهم بازار103
نگاره 5.3- نمودار خطی مقایسه سهم بازار با بهره وری104
نگاره 5.4- نمودار خطی هزینه کل 105
نگاره 5.5- نمودار خطی سود خالص کل 107
نگاره 5.6- نمودار خطی مقایسه هزینه کل و سود خالص کل 109
فهرست پیوست ها:
پیوست 1118
پیوست 2118
پیوست 3118
منابع مورد استفاده116
چکیده انگلیسی

👇 تصادفی👇

طرح توجیهی راه اندازی کسب و کار " تولید ضد یخ"دانلود پاورپوینت نقش رنگ در طبيعت و معماريتحقیق درباره دين چیستدانلود پروژه بررسي علل اعتياد جوانانآشنایی با Spinner در اندروید به زبان سی شارپاستیو جابزخواص مکانیکی خاک(پاورپوینت)پاورپوینت "مهندسي ارزش"درخانه بنشینیدوپول پارو کنید ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تاثيرات اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14000 بر عملکرد گروه صنعتی بارز

تاثيرات اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14000 بر عملکرد گروه صنعتی بارز

دانلود تاثيرات اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14000 بر عملکرد گروه صنعتی بارز

خرید اینترنتی تاثيرات اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14000 بر عملکرد گروه صنعتی بارز

👇🏞 تصاویر 🏞