👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال1392

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال1392
عنوان تحقیق: بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال1392
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 119
شرح مختصر:
زمینه: شیوه زندگی سالم منبعی ارزشمند برای کاهش شیوع و تاثیر مشکلات بهداشتی و ارتقای سلامت، تطابق با عوامل استرس زای زندگی و بهبود کیفیت زندگی است.سبک زندگی به ما کمک میکند تا آنچه را که مردم انجام می دهند،دلیل انجامشان و معنی عملشان برای خودشان و دیگران را درک کنیم.
هدف: در پژوهش حاضر، رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی در دانشجویان، مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار: در مطالعه حاضر، 140 دانشجو با روش غیر تصادفی سهمیه ای از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی انتخاب و با پرسشنامه SF36 و پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت مورد آزمون قرار گرفتند.تجزيه تحليل داده ها به وسيله نرم افزار SPSS و با آزمونهاي آناليز واريانس يكطرفه ، آزمون همبستگي اسپيرمن و آزمونهاي تي تست نرمال و غيرنرمال و تحلیل رگرسیون، تحليل شدند.
یافته ها: بين سبك زندگي ارتقاء دهنده سلامت و كيفيت زندگي دانشجويان رابطه معناداري وجود داشت(00/0 p=). از ميان شش بعد رفتارهاي ارتقادهنده سلامت، " مسئوليت پذيري در مقابل سلامت خود" ، با ميانگين 54/28 بيشترين و " مديريت استرس" با ميانگين 03/9 كمترين امتياز را به خود اختصاص داده اند. از میان هشت بعد کیفیت زندگی،" عملکرد جسمی" با میانگین 64/26 بیشترین و "محدودیت در ایفای نقش ناشی از وجود مشکلات جسمانی " با میانگین 82/4 کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سبک زندگی ارتقادهنده سلامت با کیفیت زندگی دانشجویان رابطه مثبت قوی دارد و همچنین سبک زندگی و کیفیت زندگی دانشجویان با مقطع تحصیلی ، وضعیت اشتغال و وضعیت تاهل دانشجویان رابطه معناداری دارد و تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیر سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت پیش بینی کننده خوبی برای کیفیت زندگی می باشد.
كليد واژه ها: سبك زندگي، سبك زندگي ارتقاء دهنده سلامت، كيفيت زندگي، دانشجويان
فهرست مطالب
فصل اول.. 2
کلیات تحقیق.. 2
1-1 مقدمه. 1
1-2 بيان مسئله. 2
1-3 اهميت و ضرورت:3
1-4 تعاریف واژه ها:4
1-4-1 تعریف کیفیت زندگی:4
1-4-2 تعریف سبک زندگی... 5
1-5 اهداف پژوهش..... 6
1-5-1 هدف كلي:6
1-5-2 اهداف اختصاصي:6
1-5-3 اهداف كاربردي... 7
1-6 فرضیه ها7
1-7 سوالات... 8
فصل دوم. 1
پیشینه تحقیق و چارچوب نظری.. 1
2-1 مقدمه:9
2-2 پیشینه مطالعه. 9
2-3 چارچوب نظری و مدل تحلیلی... 14
2-3-1 سبک زندگی:14
2-3-2 تعریف سبک زندگی:14
2-3-3 تعاریف جامعه شناسی:15
2-3-4 تعاریف روانشناختی:16
2-3-5 ارتقاء سلامت و اهمیت آن:16
2-4 شیوه زندگی:18
2-4-1 مفهوم شیوه زندگی:19
2-4-2 عناصر تشکیل دهنده شیوه زندگی سالم :20
2-4-3 سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت:21
2-5 نظریات سبک زندگی... 22
2-5-1 مدل نظری سبک زندگی سلامت از کاکراهام :22
2-5-2 نظریه آدلر:24
2-6 کیفیت زندگی... 32
2-6-1 مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی:33
2-6-2 مروری تاریخی بر مفهوم کیفیت زندگی:35
2-6-3 ابعاد کیفیت زندگی... 36
2-6-4 رویکردهای کیفیت زندگی:37
2-6-5 شاخص های کیفیت زندگی... 39
2-6-6 شاخص کیفیت زندگی از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت :40
2-7 مدلهای کیفیت زندگی:41
2-7-1 مدل ادراکی کیفیت زندگی زان :41
2-7-2 مدل فرل و هاسی:42
2-8 کیفیت زندگی در ایران.. 42
2-9 نظریات کیفیت زندگی... 43
2-9-1 نظریه های مبتنی بر فرد :43
2-9-2 شاب و رابنت (1999) :44
2-9-3 نظریه های روانشناختی:45
2-9-4 نظریه های انسان شناسی:45
فصل سوم. 11
روش شناسی تحقیق.. 11
3-1 مقدمه:48
3-2 نوع پژوهش:48
3-3 جامعه مورد بررسی:48
3-4 معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه:48
3-5 روش نمونه گیری:49
3-6 حجم نمونه و شیوه محاسبه آن:49
3-7 مکان و زمان انجام تحقیق:50
3-8 متغیرها و نحوه سنجش انها:50
3-8-1 متغيرها:50
3-9 ابزار پژوهش:50
3-9-1 پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت:51
3-9-2 پرسشنامه SF36 :51
3-10 روش جمع آوري داده ها:54
3-11 روش تجزیه و تحلیل دادها:54
3-12 شیوه انجام کار: :54
3-13 ملاحظات اخلاقی:55
فصل چهارم. 48
توصیف و تحلیل داده ها48
4-1 مقدمه:56
4-2 توصیف داده ها:57
4-2-1 توصیف متغیرهای زمینه ای :57
فصل پنجم.. 56
بحث و نتیجه گیری.. 56
5-1 مقدمه:76
5-2 بحث و بررسی یافته های پژوهش:76
5-3 نتيجه گيري... 86
5-4 پيشنهادات اجرایی... 87
5-5 پيشنهاد براي پژوهشهاي آينده:88
5-6 محدوديت ها89
 فهرست جداول
جدول4‑1توزیع سن دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.. 57
جدول4‑2توزیع جنس دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.. 58
جدول ‏4‑3درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک وضعیت تاهل.. 58
جدول ‏4‑4درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک وضعیت اشتغال.. 59
جدول ‏4‑5درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک محل سکونت فعلی.. 59
جدول4‑6درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک محل تولد. 60
جدول ‏4‑7درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک قومیت... 60
جدول4‑8درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک نوع مذهب... 61
جدول ‏4‑9درصد فراوانی دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی.. 61
جدول 4‑10بررسی نرمالیته سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و ابعاد آن در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی 62
جدول ‏4‑11بررسی نرمالیته متغیر کیفیت زندگی و ابعاد آن در دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.. 63
جدول4‑12بررسي ضريب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و کیفیت زندگی دانشجویان 64
جدول 4‑13بررسي ضريب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ابعاد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت ومتغیر کیفیت زندگی دانشجویان 64
جدول ‏4‑14مقایسه میانگین نمرات کیفیت زندگی دانشجویان به تفکیک سن.. 65
جدول ‏4‑15مقایسه میانگین نمرات کیفیت زندگی دانشجویان به تفکیک جنس.... 66
جدول ‏4‑16مقایسه میانگین نمرات کیفیت زندگی دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی.. 66
جدول ‏4‑17مقایسه میانگین نمرات سبک زندگی دانشجویان به تفکیک سن.. 67
جدول‏4‑18مقایسه میانگین نمرات سبک زندگی دانشجویان به تفکیک جنس.... 68
جدول ‏4‑19مقایسه میانگین نمرات سبک زندگی دانشجویان به تفکیک وضعیت تاهل.. 68
جدول ‏4‑20مقایسه میانگین نمرات سبک زندگی دانشجویان به تفکیک وضعیت اشتغال.. 69
جدول‏4‑21مقایسه میانگین نمرات سبک زندگی دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی.. 69
جدول ‏4‑22مقایسه میانگین نمرات متغیرهای وضعیت تغذیه، مسئولیت در مقابل سلامتی، رشد روحی، روابط بین فردی،فعالیت جسمی به تفکیک سن 70
جدول ‏4‑23مقایسه میانگین ابعاد کیفیت زندگی به تفكيك سن.. 71
جدول4‑24مقایسه میانگین نمرات ابعاد کیفیت زندگی به تفكيك وضعیت اشتغال.. 72
جدول ‏4‑25نمرات حداقل ، حداکثر و میانگین ابعاد مختلف رفتارهای ارتقا دهنده سلامت... 73
جدول ‏4‑26نمرات حداقل ، حداکثر و میانگین نمره سبک زندگی ارتقادهنده سلامت وکیفیت زندگی.. 73
جدول‏4‑27نمرات حداقل ، حداکثر و میانگین نمره ابعاد مختلف کیفیت زندگی.. 74
جدول 4‑28نتايج تحليل رگرسيون خطي براي پيش بيني متغير وابسته كيفيت زندگي از طريق متغير مستقل سبك زندگي:74

👇 تصادفی👇

همه مردان شاهطرح توجیهی دستگاه آپاراتدانلود لایه shapefile مرز شهرستان استهباندانلود طرح بازاریابی فارسی - مارکتینگ پلن فارسی - Marketing plan فارسی (نمونه دوم)299-ارائه معیارهای طبقه بندی خطوط ریلی بدون بالاست از دیدگاه تحلیل و طراحیshapefile رودخانه های استان خراسان جنوبیعروض و قافیهSpoken english ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال1392

بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال1392

دانلود بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال1392

خرید اینترنتی بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامتی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال1392

👇🏞 تصاویر 🏞