👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

كمانش پوسته چند لايۀ مخروطي ضخامت متغير با توجه به مسير الياف

ارتباط با ما

دانلود


كمانش پوسته چند لايۀ مخروطي ضخامت متغير با توجه به مسير الياف
با قرار دادن الياف در يك مسير منحني بر روي پوسته ميتوان قابليت حمل بار آن را افزايش داد. در اين مقاله سه مسير جايگذاري الياف، به نامهاي ژئودزيك، انحنا ثابت و زاويه ثابت، بر روي پوسته مخروطي معرفي شده است. براساس تئوري كلاسيك چندلايه، ضرايب سفتي براي مسيرهاي جايگذاري الياف بر روي پوسته مخروطي دوار به دست آمده است و نحوه تغيير اين ضرايب درراستاي طولي پوسته بررسي شده است. با استفاده از نرم افزار آباكوس، بار كمانشي پوسته مخروطي چندلايه براي هر مسير، محاسبه شده است و نتايج براي مسيرهاي معرفي شده، با هم مقايسه شدهاند. نتايج نشان ميدهند كه زاويه جهت گيري الياف و ضخامت پوسته، تابعي از موقعيت مكان بر روي پوسته مخروطي هستند و اين نتايج حاكي از وابستگي سفتي هر نقطه از پوسته مخروطي به موقعيت آن است. اثر تغيير ضخامت بر تغيير سفتي در راستاي محوري مخروط، مؤثرتر از، اثر تغيير زاويه است و همين اثر، تعيين كننده عمده كاهش سفتي، در راستاي طولي مخروط از مقطعكوچك به سمت مقطع بزرگتر پوسته است. با افزايش زاويه ابتدايي جايگذاري الياف در دهانه كوچك پوسته مخروطي، بار كمانشي آن براي هر سه مسير با رفتاري متفاوت، كاهش مييابد. نتايج حاصله با نتايج ديگران تطابق مناسبي دارد
 

👇 تصادفی👇

طلسمات نقشبندیGPSبرای مسافرت یک همراه خوب در مسیر ها ردیاب فارسیکارآموزی کنترل کیفیت آماریپروژه کارآفرینی موضوع: نانداستانها87- مقایسه عملكرد سیستم های میراگر اصطكاكی پال و اصطكاكی دورانی RFD در سازه ها و بررسی كاهش خسارات وارده به ساختمانها در هنگام وقوع زلزلهروش هاي تحقيق در روانشناسي (فرمت word و باقابلیت ویرایش)-تعداد صفحات 23 صفحه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل كمانش پوسته چند لايۀ مخروطي ضخامت متغير با توجه به مسير الياف

كمانش پوسته چند لايۀ مخروطي ضخامت متغير با توجه به مسير الياف

دانلود كمانش پوسته چند لايۀ مخروطي ضخامت متغير با توجه به مسير الياف

خرید اینترنتی كمانش پوسته چند لايۀ مخروطي ضخامت متغير با توجه به مسير الياف

👇🏞 تصاویر 🏞