👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست

ارتباط با ما

دانلود


توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :16
سال انتشار : 1395
چکیده
به دلیل ازدیاد روزافزون جمعیت و بدنبال آن مسئله تأمین غذای کافی با کیفیت مناسب از یک سو و مشکلات زیست محیطی ناشی از کاربرد کودهای شیمیایی، انرژی و هزینههای تولید و مصرف آنها و اثرات مخربی که بر چرخه های زیستی اکوسیستم های زراعی دارند از سوی دیگر، تجدیدنظر درروشهای تولید محصولات زراعی را ضروری ساخته است. همه ما باید جهت احتراز از نابودی محیط زیست در ابعاد جهانی یا ملی و به ویژه در سطح محلی بکوشیم و اینواقعیت مهم را دریابیم که پیشرفت و توسعه باید روندی پایدار داشته باشد و از ثمرات آن نه تنها نسلهای حاضر بلکه نسلهای آینده نیز بهرهمند شوند. توسعه مردم معاصر نباید به قیمت نابودی زندگی آیندگان که برای دفاع از حقوق خود فعلاً حضور ندارند، تمام شود. از آنجایی که کشاورزی، مهمترین مصرف کنندهی آب وزمین وعمدهترین منبع انتشار گاز گلخانهای و مهمترین علت حفاظت اکوسیستمهای طبیعی و از بین رفتن تنوع زیستی میباشد .با توجه بهاهمیت موضوع، سعی شد در این تحقیق معنای توسعه پایدار، مسئله محیط زیست، پایداری کشاورزی وراهبردهای پیشنهادی بهتر، تشریح گردد. چرا که توجه به پایداری بخش کشاورزی، به عنوان یکی از بخشهای مرتبط با محیط زیست و زیست بومی می تواند به رفع مشکلات زیست محیطی در کل اقتصاد، کمک شایانی نماید.
واژگان کلیدی
توسعه،کشاورزی پایدار، محیط زیست، توسعه پایدار

👇 تصادفی👇

بیدارم کن!بررسی عددی و تحلیل اثرات جت مصنوعی با اوریفیسهای منفرد،دو گانه و سه گانه بر انتقال حرارتمدل قانون گریزیبررسی استعمال گلایسین و تیمار سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیک گل اهار در شرایط تنش شورینمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت بازرگانی- مبانی مدیریت بازرگانی کد درس: 1235003آموزش کامل ویژوال بیسیک (توابع ریاضی)بررسی میزان ترس از امتحان در دانش آموزان پسر ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست

توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست

دانلود توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست

خرید اینترنتی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست

👇🏞 تصاویر 🏞