👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

برنامه ریزی راهبردی پدافند غیرعامل کالبد ایستگاه پمپاژ آب شهر یزد در حملات موشکی

ارتباط با ما

دانلود


برنامه ریزی راهبردی پدافند غیرعامل کالبد ایستگاه پمپاژ آب شهر یزد در حملات موشکی
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :18
سال انتشار : 1395
چکیده
با کاربرد فناوریهای نوین در حملات هوایی بالاخص حملات موشکی با قدرت تخریب به مراتب بالاتر درعصر حاضر و به تبع آن ایجاد بحرانهایی شدیدتر و با برنامهریزی از پیش انجام یافته، اتخاذ الزامات پدافندغیرعامل در کلیه مراکز حیاتی و تأسیسات شهری جهت پیشگیری از آسیبپذیری آنها پیش از وقوع جنگ امری ضروری بشمار میرود. در این راستا در پژوهش حاضر، با توجه به نقش حیاتی آب و به تبع آن تأسیسات آبرسانی شهر بویژه در شهرهای کویری و از سوی دیگر بالا بودن هزینه ایجاد و اصلاحزیرساختهای حیاتی شهر، ایستگاه پمپاژ شهر یزد به جهت اتخاذ الزامات پدافند غیرعامل برنامهریزی گردیده و راهبردهایی جهت ارتقاء توان دفاعی آن و کاهش آسیبپذیری آن در حملات موشکی احتمالی ارائه میگردد. در این پژوهش با استفاده از روش پژوهش توصیفی و منابع کتابخانهای و اسنادی و نیز با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و فنون مشاهده و مصاحبه اقدام به جمعآوری اطلاعات از ایستگاه مزبورگردیده است. همچنین با استفاده از مدل دیوید و هانگر و تشکیل ماتریس سوات 3، ماتریس عوامل داخلی و خارجی و نیز ماتریس تلاقی نمرات ارزیابی عوامل داخلی و خارجی 2 ، اقدام به ارائه راهبردها و راهکارهادر دو سطح کلان و میانه گردیده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ایستگاه پمپاژ به لحاظ دفاعیاز ضعف عمده برخوردار بوده و راهبردهایی محافظه کارانه در خصوص پیشگیری از شناسایی ایستگاه بابکارگیری تکنیکهای استتار، سازگاری کاربریها و اتخاذ الزاماتی درخصوص مهاربحران میتواند مثمرثمرواقع گردد. با توجه به وجود اشتراکاتی در تأسیسات و مراکز حیاتی شهری برخی از راهبردها میتواندقابلیت اتخاذ در موارد مشابه و در تأسیسات دیگر را نیز دارا باشد
واژگان کلیدی
برنامه ریزی راهبردی، پدافند غیرعامل، کالبد ایستگاه پمپاژ آب، حملات موشکی، شهریزد

👇 تصادفی👇

3d object converterلایه ی ایستگاههای هواشناسی سینوپتیک ایرانتأثیر کلاس های آموزشی دوران بارداری بر افسردگی پس از زایمانمصر سرزمین اسرار و ناشناخته هاطرح توجيهي بسته بندي مواد غذاييشیپ فایل کل گسلها و گسلهای فعال و کواترنری استان گلستانکارآموزی شرکت سنگین تراش نوین تهرانکتاب "الف" پائولو کوئلیوبررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانفایل ورد Word سیمنار ارشد سازه‌های باز شونده و جمع شونده ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل برنامه ریزی راهبردی پدافند غیرعامل کالبد ایستگاه پمپاژ آب شهر یزد در حملات موشکی

برنامه ریزی راهبردی پدافند غیرعامل کالبد ایستگاه پمپاژ آب شهر یزد در حملات موشکی

دانلود برنامه ریزی راهبردی پدافند غیرعامل کالبد ایستگاه پمپاژ آب شهر یزد در حملات موشکی

خرید اینترنتی برنامه ریزی راهبردی پدافند غیرعامل کالبد ایستگاه پمپاژ آب شهر یزد در حملات موشکی

👇🏞 تصاویر 🏞