👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مدلسازي انتقال اكسيژن در ايسينوسريه انسان و بررسي عوامل مختلف بر آن

ارتباط با ما

دانلود


مدلسازي انتقال اكسيژن در ايسينوسريه انسان و بررسي عوامل مختلف بر آن
شناخت دقيق رفتار ريه كمك شاياني در تشخيصو درمان بيماريها مينمايد و يكي از روشهاي شناخت ريه، مدلسازي عددي ميباشد. ريه انسان داراي ساختار درختي ميباشد كه در هر نسل درختچه تنفسي به دو شاخه تقسيم ميشود. نسلهاي ابتدايي ريه نقش انتقال هوا را دارند و در نسلهاي انتهايي حبابچهها قرار دارند كه عمل تبادل گازها در آنها اتفاق ميافتد. حبابچهها شكل پيچيدهاي دارند و از ديواره آنها خون عبور ميكند. درون حبابچه اكسيژن هوا توسط مكانيزم نفوذ وارد خون شده و دياكسيدكربن موجود در خون وارد هوا ميشود. در اين تحقيق انتقال اكسيژن از حبابچه به خون مدلسازي شدهاست. مدلهاي مختلفي براي انتقال اكسيژن در حبابچه ارايه شدهاست. در اين تحقيق مدلي انتخاب شدهاست كه تقارب بيشتري با واقعياتهاي موجود داشته باشد. از مشخصهي بارز اين مدل در نظر گرفتن مسيري براي حركت خون، شكل هندسي مناسبتر، در نظر گرفتن خون به صورت محلول يكنواخت و ايزوتروپ ميباشد. اين مدلسازي براي نسلهاي مختلف انجام شده و تاثير عوامل موثر بر آن بررسي شدهاست.
 

👇 تصادفی👇

هويت ملي و جهاني شدنTelegram+ 3.0.1.3 نسخه جدید و منحصر به فرد برنامه تلگرام +پوسته های متعدداسرار خوراکی هادانلود نرم افزار افرایش قدرت ذهن و تقویت حافظهکتاب کارهای ریچارد میردانلود Super Manager مجموعه ابزار کاربردی اندرویدبرنامه اندروید( قفل با یک کلیک) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مدلسازي انتقال اكسيژن در ايسينوسريه انسان و بررسي عوامل مختلف بر آن

مدلسازي انتقال اكسيژن در ايسينوسريه انسان و بررسي عوامل مختلف بر آن

دانلود مدلسازي انتقال اكسيژن در ايسينوسريه انسان و بررسي عوامل مختلف بر آن

خرید اینترنتی مدلسازي انتقال اكسيژن در ايسينوسريه انسان و بررسي عوامل مختلف بر آن

👇🏞 تصاویر 🏞