👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودبراي تحليل هر سازه لازم است مقاومت آنرا در مقابل نيروهاي ثقلي وجانبي بررسي نمود وهمانطور كه ميدانيد بانيروهاي جانبي مؤثر بر سازه (بسته به موقعيت واهميت سازه) با راههاي مختلفي مي توان مقابله كرد . اين راهها در عمل توانسته تاحدودي ضررهاي مالي وجاني راكاهش دهند كه به عنوان نمونه ميتوان از سيستم هاي قاب خمشي ـديوار برشي ـسيستم لوله اي ـ سيستم هاي مركب نام برد. آنچه در اين مقاله مورد بحث قرار ميگيرد در باب ديوارهاي برشي كنسولي ومقاومت خمشي وبرشي وطراحي آنهاوبدست آوردن درصد آرماتورها با استفاده از نمودارهاي اندركنش ميباشد كه از يك مرجع اصلي ترجمه شده وپس از تحقيق مواردي بدان افزوده گرديده است. 1-ديوارهاي برشي كنسولي ميتوان انتظار داشت كه يك ديوار برشي كنسولي منفرد مانند يك عضو خمشي عمل كند البته به شرطي كه نسبت ارتفاع به عمق بزرگتر از2باشد، آئين نامه ACIنيز فقط درشرايطي كه نسبت ارتفاع به عمق 5/0يا كمتر باشد ديوارهاي برشي بلند را از عريض تفكيك مي دهد.برخي از تمايزات بين دو نوع ديوار برشي در ادامه آورده شده است. با بدست آوردن نيروي محوري نهائي طرح Nu ،گشتاور زاويه اي Muونيروي برشي Vuبراي يك ديوار مفروض،معمولا ابتدا اندازه ديوار وآرماتور را براي مقاومت خمشي آزمايش نموده و پس از اطمينان حاصل مي نمائيم كه خاصيت تغيير شكل پذيري آن كافي بوده و قدرت برشي ديوار بيشتر از مقاومت خمشي آن است. با ملاحظه برش ها بايستي مطمئن شد كه حداكثر ايمني اعمال شده بر تنش برشي هرگز از مقدار مذكور تجاوز نكرده واتصالات ساختماني تا حد كافي مسلح شده باشند باشند. 1-2-مقاومت خمشي ديوارهاي برشي كنسولي ديوارهاي مستطيلي : به هنگام طراحي ديوارهاي مستطيلي در گشتاورهاي خمشي كوچك، طراح ممكن است بخواهد از يك توزيع يكنواخت فولاد عمودي براي ديوارها در مناطق غير زلزلهاي استفاده كند اما ميتوان طبق اصول اوليه نشان داد كه با اين تغيير شكل پذيري ،آرايش فولاد بر اثر افزايش محتواي خودش كاهش مي پذيرد.

👇 تصادفی👇

آموزش کاربردی افزایش ترافیک سایتبازیاب دینامیکی ولتاژ DVR مبتنی بر وضعیت بارآیین دادرسی کیفری دکتر آشوریدانلود جزوه جامع معماری کامپیوترامتحان نهایی ایستایی ساختمان سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93ساخت شماره مجازی برای تلگرام+اموزشتحقیق در مورد سيستم هاي اطلاعاتي مديريتنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم تربیتی- پیش دبستانی و دبستان- اصول و فنون راهنمایی مشاوره تحصیلی کد درس: 1217054 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞