👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی

ارتباط با ما

دانلود


بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی
عنوان تحقیق: بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 104
شرح مختصر:
هدف از اين تحقيق بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی بوده است . بدین منظور از بین دانش آموزان دختر دبیرستانی ارجاع داده شده به مراکز مشاوره آموزش و پرورش شهر شیراز تعداد 20 نوجوان ناسازگار به طور تصادفی در گروه کنترل و 20 نوجوان ناسازگار در گروه آزمایش قرار داده شدند سپس با استفاده از پرسشنامه شخصیت سنج کالیفرنیا (CTP) فرم 16-9 ساله دو گروه مورد پیش آزمون قرار گرفتند به اعضای گروه آزمایش مهارتهای ارتباطی آموزش دادهشد. در خاتمه آموزش پس آزمون سازگاري مجدداً اجرا گرديد .نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی نتوانسته است سازگاری اجتماعی کلی دانش آموزان گروه آزمایش را نسبت به گروه کنترل بطور معناداری افزایش دهد (P>0/05).در شاخص های قالب های اجتماعی، مهارتهای اجتماعی، گرایش ضداجتماعی، روابط آموزشی و روابط اجتماعی تفاوت معنی داری در نمرات پیش آزمون- پس آزمون افراد گروه آزمایش دیده نمی شود ولی در شاخص روابط خانوادگی این تفاوت معنا دار است.
كلمات كليدي : مهارت هاي ارتباطي ، سازگاري ، سازگاري اجتماعي ، دختران دبیرستانی
فهرست مطالب
چکیده ……………………………………………………...………………….…. 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1 مقدمه………………………………………………...…………………….…. 3
1-2 بیان مسئله ………………………………………………..........................……5
1-3 ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………........…….8
1-4 تعاریف متغیرها…………………………...……………….........………………10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی
مقدمه………………………………………………………....................….....…13
2-1 مبانی نظری ………………………......…………………………………..……13
2-2-عواملمؤثردربروزاختلالاترفتاريدردوراننوجوانی…………..........………..……24
3- 2- مفهومسازگاري…………………………………………...……..……...……28
2-4 انواع سازگاری…………………………………………...…………...……40
2-5 مهارتهای ارتباطی……………………………………………...………...……51
2-6- پیشینه پژوهش در خصوص مهارت های ارتباطی و سازگاری………....……………...…56
2-7 فرضیه پژوهش …………………………………………......………………61
فصل سوم: روش پژوهش
3-1 مقدمه…………………........................…………………………....…………63
3-2 روش پژوهش…………………………………………..................……………63
3-3 جامعه آماري و نمونه پژوهش………………………………...……....……………63
3-4ملاحضات اخلاقی پژوهش……………….........…………………......……………64
3-5 ابزار و روش گردآوري اطلاعات………………………………........………………64
3-6 ابزار پژوهش……………………………………………….......………………65
3-7 تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………….......……68
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
مقدمه…………………………………………...............………….......…………70
4-1- فرضیه اصلی پژوهش…………………….....…………………......……………70
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1- مقدمه……………………………………………….............………………75
5-2.بحث ونتیجه گیری ………………………………………......…………………75
5-2-1.شاخص مهارت های اجتماعی……………………………….......………………78
5-2-2.شاخص گرایش ضداجتماعی……………………………………………………79
5-2-3.شاخص روابط خانوادگی………………………………......………………….80
5-2-4.شاخص قالب های اجتماعی……………………………………………………81
5-2-5.شاخص روابط آموزشی……………………………….…………………..……81
5-2-6.شاخص روابط اجتماعی ……………………………………………...….……82
5-3.نتیجه گری کلی از تحقیق……………………………………………..………… 83
5-4.پیشنهادات…………………………………………………………...........……84
5-5- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.…………..…………..………………………84
5-6 محدودیت های پژوهش…………………........….…........………………………85
منابع
منابع فارسی ……………...............……………...................................…………87
منابع انگلیسی ……………...............……………...................................…………93
چکیده انگلیسی………...............…….......………...................................…………95
 فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول1-2:شاخص سازگاری در مطالعات مختلف29
جدول 1-4: ميانگين، انحراف استاندارد ونتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه نمرات آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل در پيشآزمون ابعاد سازگاری اجتماعی71
جدول2-4 نتایج آزمون تی مستقل جهت مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل برحسب نمرات پس آزمو.. 72
3-4 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس جهت مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل در نمرات پس آزمون با کنترل اثرات نمرات پیش آزمون72
جدول 4-4 نتایج تی وابسته جهت مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش در ابعاد سازگاري اجتماعی73

👇 تصادفی👇

طرح احداث نهالستانآشنایی با میکروسکوپ فلورسانس آزمایشگاه ویروسکلیدهای تقلب در وردپرس‎فایل فارسی G610-U00 B999فلسفه قیام مختار ***361-تاثیر مدل های سخت شدگی كششی بر پاسخ عددی تیرهای بتن مسلح تحت اثر لنگرخمشی - پیچشیجزوه آموزشی نرم افزار آباکوستحقیق فقر در روستادانلود تحقیق و پایان نامه سیستم های امنیتی شبکه -با قابلیت ویرایش و دریافت فایل Word-تعداد صفحات : 68 صفحه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی

دانلود بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی

خرید اینترنتی بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی

👇🏞 تصاویر 🏞