👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه ارشد مقایسه عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر و مشاوره و مدیریت در دانشگاه آزاداسلامی

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه ارشد مقایسه عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر و مشاوره و مدیریت در دانشگاه آزاداسلامی
چکیده:
اين تحقيق كه با عنوان وهدف کلی((مقایسه عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر، مشاوره و مدیریت در دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد)) آغازشده بود در5 فصل شامل؛فصل اول(كليات) ،فـصــل دوم(ادبیات پژوهش) ، فـصــل سوم(روش تحقیق) ،فـصــل چهارم(تجزیه وتحلیل داده ها)وفـصــل پنجم(بحث ونتیجه گیری)خلاصه ونتیجه گیری،راهکارهای پیشنهادی بود ،به انجام رسيد.روش تحقیق پیمایشی وابزارآن پرسشنامه ای حاوی 64 سوال بودکه بین سه گروه ازدانشجویان باحجم نمونه 182نفرتوزیع شد.فرضیه اصلی تحقیق« بین عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر، مشاوره و مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد تفاوت وجود دارد»پس ازتجزیه وتحلیل داده هاباآزمون tبانمونه های مستقل توسط نرم افزارspssموردپذیرش وتاییدقرارگرفت.درآخرنیزدر2جنبه فردی واجتماعی راهکارهایی ارائه گردیدازجمله:راهکارهایی که فردبایدسعی درانجام آنهاداشته باشد:1.مستقل عمل نماید2.مسئولیت پذیر باشد3.به چالش های جدید مشتاقانه رو ی آورد4.ناکامی را تحمل کند 5. خود را محاکمه کند6- استعدادهای خود را دستکم نگیرد 7-و.... راهکارهای اجتماعی که می تواند در تقویت عزت نفس موثر باشدعبارتنداز کاهش نابرابری های مختلف در جامعه و ارتقای هویت اجتماعی جوانان، ایجاد عدالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ایجاد اشتغال،کارا نمودن نهاد تربیتی ،کاهش سن ازدواج در جامعه و...
مقدمه:
داشتن عزت نفس سالم یک نیازاساسی انسان است وچیزی است که ما پیوسته برای رسیدن به آن تلاش میکنیم. با این حال، بعضی مردم هرگزبه خودانگاره ای که بتوانند باآن احساس راحتی کنند نمی رسند وتا ابد زندگیشان، براثرشک هایی که به خود دارند، دست خوش ناراحتی وعذاب می شود. بهترین سرمایه گذاری در زندگی ارتقا عزت نفس است. عزت نفس ضعیف موب می شود که ما خود واقعی مان راپنهان کنیم، جلوه های تدافعی ازخود بدهیم ومانع از شکوفایی توانایی هایمان شویم.
پیام هایی که کودکان، به مرور و با گذشت زمان از افراد مهم پیرامون خود درمورد خودشان دریافت می کنند، برای عزت نفس آنها بسیار مهم است. کودکان معمولاً همه چیز را بدون چون و چرا به عنوان حقیقت قبول می کند. در واقع، این مساله معمولاً می تواند به جذابیت آنها بی افزاید. عزت نفس خود پدر و مادر نیز می تواند بر روی فرزندان تاثیر بگذارد. این عقیده وجود دارد که فعالیت پدر و مادربرای کار بر روی فرزندان تاثیر بگذارد. این عقیده وجود دارد که فعالیت پدر و مادر برای کار بر روی عزت نفس شخصی خودشان بیشتر از آموزش مستقیم این موارد بر کودکانشان تاثیر دارد. در دوران کودکی، ابتدا یاد می گیریم که با نسخه برداری از رفتار پدر و مادر با خودمان رفتار کنیم. درنتیجه اگر پدر یا مادر ایرادگیر باشند، خود انتقادی ما بیشتر خواهد شد.سرانجام، تصورمی شود که عملکرد و ساختار خانواده نیز در عزت نفس مهم است. مطالعات نشان می دهد که فرزندان والدین طلاق گرفته ومی توانند بر اثر این وضعیت،ازعزت نفس ضعیفی برخوردار باشند.
فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی:
بین عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر، مشاوره و مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد تفاوت وجود دارد.
فرضیات فرعی:
فرضیه فرعی اول
- بین عزت نفس دانشجویان دو گروه آموزشی مشاوره و مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد تفاوت وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم
- بین عزت نفس دانشجویان دو گروه آموزشی مشاوره و کامپیوتر دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد تفاوت وجود دارد.
فرضیه فرعی سوم
- بین عزت نفس دانشجویان دوگروه آموزشی مدیریت وکامپیوتر دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد تفاوت وجود دارد.
 
فرمت پایان نامه word
تعداد صفحات 93
 
 
فهرست مطالب
فـصــل اول:کلیات پژوهش
مقدمه
1- 1 بیان مساله
1- 2 اهمیت وضرورت پژوهش
1- 3 اهداف تحقیق
1- 4 سوالات تحقیق
1- 5 چهارچوب نظری
1- 6 فرضیه های تحقیق
فـصــل دوم:ادبیات پژوهش
مقدمه
2- 1 تعریف وتاریخچه عزت نفس
2- 2 نظریه ها
2- 3 پیشینه تحقیق
فـصــل سوم:روش اجرای تحقیق.
مقدمه
3- 1 روش تحقیق
3-2قلمروتحقیق
3- 3 جامعه آماري
3- 4 روش نمونه گیری
3- 5 ابزارپژوهش
3-6 اعتبار ابزار
3- 7پایایی ابزار
3-8متغیرهای تحقیق
3-9نحوه تجزیه وتحلیل داده ها
فـصــل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها.
مقدمه
4- 1 آمارهای توصيفي
4- 2 تحلیل داده هایاآمارهای استنباطی
فـصــل پنجم:بحث ونتیجه گیری.
مقدمه
5-1نتیجه گیری کلی
5-2 محدودیتهای تحقیق
و
5-3 پیشنهادات پژوهش
5-5 منابع
5-6 پیوست ها

👇 تصادفی👇

دانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تبخير ۴۸ صتاریخ ایران باستان - اریائیها-ا مادها - خدادادیانطرح توجيهي توليد ومونتاژ بردهاي الكترونيكيتوليد نخ متوسط تا ضخيم از ضايعات نساجي با ظرفيت 150 تن در سال22-تحلیل دینامیکی اعضای لوله ای در برابر ضربه عرضی و مدل سازی فشار سیالبررسی الگوریتم‌های تکثیر پویای داده در شبکه های گرید و ارائه یک الگوریتم جدید براساس پارامترهای اندازه فایل، پهنای باند موجود و فاصله جغرافیاییبازیابی پیامک های حذف شده ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه ارشد مقایسه عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر و مشاوره و مدیریت در دانشگاه آزاداسلامی

پایان نامه ارشد مقایسه عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر و مشاوره و مدیریت در دانشگاه آزاداسلامی

دانلود پایان نامه ارشد مقایسه عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر و مشاوره و مدیریت در دانشگاه آزاداسلامی

خرید اینترنتی پایان نامه ارشد مقایسه عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر و مشاوره و مدیریت در دانشگاه آزاداسلامی

👇🏞 تصاویر 🏞