👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

اندازه گیری و ارزیابی میزان آلودگی صوتی تراکتور والترا T150 و مسی فرگوسن 285

ارتباط با ما

دانلود


اندازه گیری و ارزیابی میزان آلودگی صوتی تراکتور والترا T150 و مسی فرگوسن 285
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :6
سال انتشار : 1395
چکیده
یکی از بخش های مهم عملکرد اقتصادی یک نظام ماشینی در کشاورزی، عملکرد راننده است. یک مدیر ماشین هاممکن است اطلاعات کافی درباره عملکرد ماشین و تراکتور داشته باشد، ولی اگر عملکرد راننده بهینه نباشد عملکرد کل مجموعه کاهش خواهد یافت. به منظور اندازه گیری و ارزیابی میزان آلودگی صوتی تراکتور والترا T150 و مسی فرگوسن 285، از دو مدل تراکتور، مسی فرگوسن 285 بدون کابین و والترا T150 کابین دار استفاده گردید. در این تحقیق آزمون هایی جهت تعیین سطح فشار صدا و شناخت منابع عمده تولید صدا و روند انشار آنها و همچنین عوامل تاثیرگذار بر سروصدای تراکتورها انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین سطح صدای تراکتور بدون کابین و کابین دار به ترتیب db 69/1 وdb 96/3 می باشد که این برای تراکتور کابین دار، در مقایسه با حد استاندارد db 58 ، نگران کننده است. با افزایش سرعت دورانی موتور از rpm 1811 تا rpm 2211 ، میانگین سطح صدای کلی تراکتور مسی فرگوسن db 8/8 و والترا db 9/4 افزایش نشان می دهد. این افزایش بین سرعت های موتور rpm 1811 و rpm 1981 از لحاظ آماری معنی دار نبوده، ولی بین سرعت های موتور rpm 1981 و rpm 2111 و rpm 2211 در سطح 1% اختلاف معنی داری نشان می دهد. همچنین تغییرات دنده وبار روی تراکتور کابین دار، تاثیرمعناداری بر مقادیر سطح صدا ندارد، حال آنکه برای تراکتور بدون کابین، تغییرات سطح فشارصدا، محسوس تر می باشند. به طور کلی، کابین تراکتور مانع از افزایش سطح فشار صدای ناشی از تغییرات دنده و بار روی تراکتور می شود و تا db 11 کاهش سطح فشار صدای میانگین را در پی خواهد داشت. برای جلوگیری از آسیب های ناشی ازسروصدا، استفاده از محافظ های گوش برای راننده و سرنشینان تراکتور بدون کابین توصیه می شود
واژگان کلیدی
تراکتور،صدا، فشار، کابین، موتور

👇 تصادفی👇

آموزش کامل تایپ ده انگشتی فارسی و انگلیسی در دو ساعتنحوه گرفتن خروجی بار-تغییر مکان از مدلسازی و تحلیل غیر خطی دیوار برشی در آباکوسفتوشاپ و استفاده در عکاسیآموزش ۱۴ شغل اینترنتی(ارائه شده توسط اداره تعاون و رفاه اجتماعی)دانلود مقاله محاسبات شبکه ای Grid ComputingDorothy (ویژه کودکان)نمونه سؤالات آزمون استخدامی آموزش و پرورشدانلود کتاب می خواهم یک کسب و کار اینترنتی راه بیاندازم، از کجا شروع کنم؟ورزش والیبال ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل اندازه گیری و ارزیابی میزان آلودگی صوتی تراکتور والترا T150 و مسی فرگوسن 285

اندازه گیری و ارزیابی میزان آلودگی صوتی تراکتور والترا T150 و مسی فرگوسن 285

دانلود اندازه گیری و ارزیابی میزان آلودگی صوتی تراکتور والترا T150 و مسی فرگوسن 285

خرید اینترنتی اندازه گیری و ارزیابی میزان آلودگی صوتی تراکتور والترا T150 و مسی فرگوسن 285

👇🏞 تصاویر 🏞