👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی وارزیابی اثر دفعات عبور تراكتور و سرعت پيشروی بر وزن مخصوص ظاهری خاک

ارتباط با ما

دانلود


بررسی وارزیابی اثر دفعات عبور تراكتور و سرعت پيشروی بر وزن مخصوص ظاهری خاک
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :5
سال انتشار : 1395
چکیده
به منظور بررسی وارزیابی اثر دفعات عبور تراکتور و سرعت پیشروی بر تراکم پذیری خاک هادر عمق های مختلف با استفاده ازدستگاه فروسنج Cp20 در شمال خوزستان آزمایشی به صورت فاکتوریل در 3 تکرار انجام شد. سطح رطوبت خاک به عنوان فاکتور اصلی بوده که در سه سطح حد خمیری، 0/8حد خمیری و 6 /0حد خمیری درنظر گرفته شد. تعداد دفعات عبور تراکتور در دو سطح یک بار و سه بار و سرعت پیشروی تراکتور در دو سطح کم و متوسط بررسی شد. نتایج نشان داد که بیشترین وزن مخصوص ظاهری خاک در شرایط رطوبتی حد خمیری، سه بار عبور تراکتور و سرعت متوسط تراکتور به دست آمد.
واژگان کلیدی
وزن مخصوص ظاهری، رطوبت ،سرعت پیشروی،تراکتور

👇 تصادفی👇

پروژه نهایی درس تاسیسات مکانیکی و تهویه مطبوعداستان های کوتاه از تاریخ اسلاممحافظت از گوشآموزش حرفه اي تله كينزي (جا به جا كردن اجسام با چشم و ذهن)مقاله آماده درباره بررسی صنعت بیمه با فرمت ورد 52 صفحهگزارش كارآموزي كارخانه كمپوت و كنسرو ممتاز رضوينمودار فرصت های شغلی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی وارزیابی اثر دفعات عبور تراكتور و سرعت پيشروی بر وزن مخصوص ظاهری خاک

بررسی وارزیابی اثر دفعات عبور تراكتور و سرعت پيشروی بر وزن مخصوص ظاهری خاک

دانلود بررسی وارزیابی اثر دفعات عبور تراكتور و سرعت پيشروی بر وزن مخصوص ظاهری خاک

خرید اینترنتی بررسی وارزیابی اثر دفعات عبور تراكتور و سرعت پيشروی بر وزن مخصوص ظاهری خاک

👇🏞 تصاویر 🏞