👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودچكيده: پيشرفت‌هاي اخيردر زمينه الكترونيك و مخابرات بي‌سيمتوانايي طراحي و ساخت حسگرهايي را باتوان مصرفي پايين، اندازه كوچك،قيمتمناسب وكاربري‌هايگوناگون دادهاست.اين حسگرهايكوچك كه توانايي انجام اعمالي چون دريافتاطلاعات مختلف محيطي براساس نوع حسگر،پردازش وارسال آن اطلاعات را دارند،موجبپيدايش ايده‌ايبرايايجادو گسترش شبكه‌هاي موسوم بهشبكه‌هايحسگربي‌سيم( WSn)شده‌اند. طراحييکشبکهحسگربيسيمتحتتأثيرفاکتورهايمتعددياست.اينفاکتورهاعبارتنداز:تحملخرابي،قابليتگسترش،قابليتاطمينان،هزينه توليد، محيط کار، توپولوژي شبکه حسگري، محدوديت‌هايسخت‌افزاري، محيط انتقال و مصرف توان وغيره که ما دراين مقاله به يكي از اين فاكتورها يعني قابليت اطمينان(Reliability)مي‌پردازيم. تعريف (Reliability): هرگره ممكناست خرابشود يا در اثر رويدادهايمحيطي مثل تصادف ياانفجار بهكلينابودشود يا در اثر تمامشده منبعانرژي از كاربيفتد.منظور از تحملپذيري يا قابليت اطمينان ايناست كه خرابيگرهها نبايد عملكردكلي شبكه را تحتتاثير قراردهد.درواقع ميخواهيم با استفاده از اجزايغيرقابلاطمينان يك شبكه قابلاطمينان بسازيم.براي گره k با نرخخرابي (k قابليت اطمينانبا فرمول(1)مدلميشود.كه درواقع احتمال عدمخرابي است در زمانt بشرط اينكه گره دربازةزماني(0,t)خرابينداشتهباشد.بهاينترتيب هرچه زمانميگذرد احتمالخرابيگرهبيشترميشود. اينمقاله داراي4فصلبودهكه فصلاول آن بهبررسيقابليتاطميناناطلاعات،فصلدوم آن به بررسيتحليلي قابليتاطمينان و فصلسوم وچهارم آن به افزايشقابليتاطمينان و رويدادهايآگاه براي آن اشارهدارد. فهرست مطالب عنوان صفحه فصلاول............................................................................................................................................................1 1-1مقدمه..............................................................................................................................................2 2-1انتقال اطلاعاتمعتبر....................................................................................................................3 3-1ارسال بستهيمجزا.........................................................................................................................5 4-1انتقال دستهاي ازپاكتها.............................................................................................................11 5-1انتقال جريان پاكت......................................................................................................................16 6-1نتيجهگيري....................................................................................................................................20 فصلدوم......................................................................................................................................................21 1-2مقدمه...........................................................................................................................................22 2-2تركيب چندحسگره وتحملپذيريخطا.................................................................................23 3-2مدلسازي يدكهايي ازيك نوع...............................................................................................26 4-2مدلساز يدكهاي ادغامشده...................................................................................................27 5-2قابليتاطمينان دربرابرهزينه................................................................................................31 6-2شبكههايحسگرچندتركيبي................................................................................................32 7-2نتيجهگيري.............................................................................................................................34 فصلسوم...............................................................................................................................................36 1-3مقدمه..................................................................................................................................37 2-3ايجادوبمطمئن...............................................................................................................38 3-3تجميعدادهايمطمئنباپروتكلREDA......................................................................39 4-3تحملپذيريخطا باپروتكلREDA..........................................................................41 1-4-3شمارهگذاريگرهها...................................................................................................42 2-4-3مكانيزم جايگزيني گرهخراب.................................................................................43 5-3ارزيابيكارايي................................................................................................................45 6-3نتيجهگيري...................................................................................................................48 فصلچهارم.......................................................................................................................................49 1-4مقدمه............................................................................................................................50 2-4مدلشبكهاي وهدفآن...............................................................................................51 1-2-4مدلشبكهاي............................................................................................................52 2-2-4هدفطراحي...........................................................................................................53 3-4چارچوبگزارشكردن يك حادثهقابلاطمينان....................................................55 4-4ارزيابيعملكرد...........................................................................................................56 5-4قابليتاطمينانگزارشكردنيكرويداد.................................................................57 6-4نتيجهگيري................................................................................................................59 منابعومآخذ......................................................................................................................................61

👇 تصادفی👇

زيان و جبران سرمايهدانلود پایان نامه رشته برق و الکترونیک – طراحی اسیلوسکوپ در متلببررسی تأثیر کاربری تجاری بر جریان ترافیک شهری (نمونه موردی: خیابان طالقانی شهر بجنورد)کسب و کار_تولید محصولات خارج از فصل در گلخانهچند نمونه نمای مجتمع آپارتمانیبررسی تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز پیش دبستانیگزارش کارآموزی حسابداری در کمیته امداد امام خمینیپروژه بتن و فولاد همراه نقشه اتوکد معماری و فایل های ایتبزJUX Mega Menu V3.2.6 - ماژول منوساز مگا منو به همراه فایل راهنما ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞