👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودچكيده: پيشرفت‌هاي اخيردر زمينه الكترونيك و مخابرات بي‌سيمتوانايي طراحي و ساخت حسگرهايي را باتوان مصرفي پايين، اندازه كوچك،قيمتمناسب وكاربري‌هايگوناگون دادهاست.اين حسگرهايكوچك كه توانايي انجام اعمالي چون دريافتاطلاعات مختلف محيطي براساس نوع حسگر،پردازش وارسال آن اطلاعات را دارند،موجبپيدايش ايده‌ايبرايايجادو گسترش شبكه‌هاي موسوم بهشبكه‌هايحسگربي‌سيم( WSn)شده‌اند. طراحييکشبکهحسگربيسيمتحتتأثيرفاکتورهايمتعددياست.اينفاکتورهاعبارتنداز:تحملخرابي،قابليتگسترش،قابليتاطمينان،هزينه توليد، محيط کار، توپولوژي شبکه حسگري، محدوديت‌هايسخت‌افزاري، محيط انتقال و مصرف توان وغيره که ما دراين مقاله به يكي از اين فاكتورها يعني قابليت اطمينان(Reliability)مي‌پردازيم. تعريف (Reliability): هرگره ممكناست خرابشود يا در اثر رويدادهايمحيطي مثل تصادف ياانفجار بهكلينابودشود يا در اثر تمامشده منبعانرژي از كاربيفتد.منظور از تحملپذيري يا قابليت اطمينان ايناست كه خرابيگرهها نبايد عملكردكلي شبكه را تحتتاثير قراردهد.درواقع ميخواهيم با استفاده از اجزايغيرقابلاطمينان يك شبكه قابلاطمينان بسازيم.براي گره k با نرخخرابي (k قابليت اطمينانبا فرمول(1)مدلميشود.كه درواقع احتمال عدمخرابي است در زمانt بشرط اينكه گره دربازةزماني(0,t)خرابينداشتهباشد.بهاينترتيب هرچه زمانميگذرد احتمالخرابيگرهبيشترميشود. اينمقاله داراي4فصلبودهكه فصلاول آن بهبررسيقابليتاطميناناطلاعات،فصلدوم آن به بررسيتحليلي قابليتاطمينان و فصلسوم وچهارم آن به افزايشقابليتاطمينان و رويدادهايآگاه براي آن اشارهدارد. فهرست مطالب عنوان صفحه فصلاول............................................................................................................................................................1 1-1مقدمه..............................................................................................................................................2 2-1انتقال اطلاعاتمعتبر....................................................................................................................3 3-1ارسال بستهيمجزا.........................................................................................................................5 4-1انتقال دستهاي ازپاكتها.............................................................................................................11 5-1انتقال جريان پاكت......................................................................................................................16 6-1نتيجهگيري....................................................................................................................................20 فصلدوم......................................................................................................................................................21 1-2مقدمه...........................................................................................................................................22 2-2تركيب چندحسگره وتحملپذيريخطا.................................................................................23 3-2مدلسازي يدكهايي ازيك نوع...............................................................................................26 4-2مدلساز يدكهاي ادغامشده...................................................................................................27 5-2قابليتاطمينان دربرابرهزينه................................................................................................31 6-2شبكههايحسگرچندتركيبي................................................................................................32 7-2نتيجهگيري.............................................................................................................................34 فصلسوم...............................................................................................................................................36 1-3مقدمه..................................................................................................................................37 2-3ايجادوبمطمئن...............................................................................................................38 3-3تجميعدادهايمطمئنباپروتكلREDA......................................................................39 4-3تحملپذيريخطا باپروتكلREDA..........................................................................41 1-4-3شمارهگذاريگرهها...................................................................................................42 2-4-3مكانيزم جايگزيني گرهخراب.................................................................................43 5-3ارزيابيكارايي................................................................................................................45 6-3نتيجهگيري...................................................................................................................48 فصلچهارم.......................................................................................................................................49 1-4مقدمه............................................................................................................................50 2-4مدلشبكهاي وهدفآن...............................................................................................51 1-2-4مدلشبكهاي............................................................................................................52 2-2-4هدفطراحي...........................................................................................................53 3-4چارچوبگزارشكردن يك حادثهقابلاطمينان....................................................55 4-4ارزيابيعملكرد...........................................................................................................56 5-4قابليتاطمينانگزارشكردنيكرويداد.................................................................57 6-4نتيجهگيري................................................................................................................59 منابعومآخذ......................................................................................................................................61

👇 تصادفی👇

دانلود تحقیق بررسي كانال ارتباط بي سيم و سيستم هاي ماهواره اينمونه قراردادآموزش مهارتهای تایپدانلود دفترچه سوالات آزمون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران 93آب شیرین کن های خورشیدینمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فلسفه و کلام اسلامی گرایش فلسفه - فلسفه مشاء 1 یک کد درس: 1220310تحقیق درباره تعريف در رابطه با داداخلاصه فصل 15 کتاب تحقیقات بازاریابی سه استادگزارش کارآموزی امنيت شبكه استانداري خراسان10 کلید زندگی شاد تر ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞