👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن در شركت مهندسی و ساخت بويلر مپنا

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن در شركت مهندسی و ساخت بويلر مپنا
چكيدهپژوهش حاضر با توجه به اهميت تعهد سازماني و باور به رابطه نزديك آن با مفاهيم رضايت شغلي ، عدالت سازماني ، مشاركت سازما ني به مطالعه وضعيت تعهد سازماني و عوامل موثر بر آن (رضايت شغلي، عدالت سازماني و مشاركت سازماني ) در شركت مهندسي وساخت بويلر مپنا پرداخته است. روش: اين پژوهش از نوع پيمايشي است كه در آن از پرسشنامه براي گردآوري اطلاعات استفاده شده است. بدين منظور پرسشنامه اي با 60 سوال در مقياس ليكرت تنظيم و پس از بررسي مقدماتي بين تمامي كاركنان شركت مذكور توزيع گرديد. نتايج : نتايج پژوهش بازگوي وجود رابطه معني دار بين عدالت سازماني ، رضايت شغلي و مشاركتسازماني با تعهد سازماني است . البته عدالت سازماني از طريق رضايت شغلي و مشاركت سازماني تاثير غير مستقيم بر تعهدسازماني دارد كه اين اثر بيشتر از تأثير مستقيم آن بر تعهد سازماني مي باشد . همچنين مشخص گرديد كه سن و جنس رابطه معني داري با تعهد سازماني ندارد ولي تحصيلات تأثير معكوسبر تعهد سازماني دارد يعني هر چقدر تحصيلات بالاتر تع هد سازماني كمتر مي شود . در اين پژوهش ،مشاركت سازماني علاوه بر اثر گذاري مستقيم بر روي تعهد سازماني ، از طريق رضايت شغلي تأثير غير مستقيم بر تعهد سازماني دارد . پژوهش حاضر ضمن ارائه نتايج حاصله و تعبير وتفسير آنها، پيشنهاداتيجهت بررسي ايجاد تعهد و وفاداري بيشتر كاركنان ارائه گردد . اميد است اين امر در راستاي شناخت دقيقتر عوامل تعيين كننده تعهدسازماني كاركنان سطوح مختلف مثمر ثمر واقع شود.كليد واژه: تعهد سازماني، رضايت شغلي ، عدالت سازماني، مشاركت سازماني
مقدمه:تعهد سازماني امروزه جايگاه مهمي را در تحقيقات از آن خود ساخته است . از مشكلات عديده سازمان ها و ادرات دولتي در كشورمان در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته صنعتي نوين، عدم احساس مسئوليت، وفاداري، دلبستگي و تعهد در ميان مديران و كار كنان نسبت به سازمان متبوع خود مي باشد.تعهد كار صرفا وفاداري به يك سازمان يا يك ارگان خاص نيست، بلكه پروسه اي مستمر است كه از طريق آن عوامل و بازيگران سازمان علاقمنديشان را نسبت به سازمان و موفقيت و خوشبختي اش ابراز مي دارند". (چلبي ، 1376 ) عدم وجود عواملي هم چون عوامل ذيل باعث كم رنگ شدن تعهد سازماني افراد مي باشد. اين عوامل عبارتند از : 1- اعتقاد قوي به ارز شها و اهداف بلند مدت سازمان 2- تمايل به تلاش و فداكاري به خاطر سازمان 3- خواست قوي و عميق براي ادامه عضويت با سازمان (طوسي ، 1372 از آنجا كه كارايي نيرو ي انساني هميشه بر اساس محاسبات اقتصادي پيش بيني شده نيست و عوامل متعدد ديگر كه برخاسته از نيازهاي برتر انسان در ابعاد اجتماعي ، احترام و خود يابي است، در اين زمينه موثر است ، لذا در اين پژوهش به يكي از ضرورتهاي اساسي سازماني يعني "تعهد سازماني"پرداخته شده است .اين تحقيق بر آن است تا رابطه بين متغير تعهد سازماني و رابطه آن با سه متغير اساسي و تاثير گذار ، رضايت شغلي ، مشاركت سازماني و عدالت سازماني را در بين كاركنان شركت مهندسي وساخت بويلر و ابزار پرس شنامه براي جمع آوري (Survey) مپنا مطالعه كند . به همين منظور از روش پيمايش اطلاعات استفاده شده است.
فهرست مطالبفصل اولكليات تحقيقمقدمه ....................................... 1314 - بيان مسئله ............................. 17تاريخچه شركت.................................. 1819 - اهميت و ضرورت پژوهش................ 20اهداف پژوهش..................................... 21فصل دومچهارچوب تئوريك و مرور تجارب پيشين23 - مقدمه ............................................ 24بخش اول: مروري بر تحقيقات انجام شده .......... 2525 - تحقيقات خارجي .............................. 3333 - تحقيقات داخلي ................................ 35بخش دوم: سوابق نظري موضوع .................... 3636- تعهد سازماني (تئوري سه بخشي آلن و م يير).......... 3839- عدالت سازماني ............................................. 4639- كورت لوين و ادوارد تولمن ........................ 4242- آدامز ............................................... 4647- مشاركت سازماني ........................ 5047- مك گريگور ................................... 4849- هرزبرگ ...................................... 5152- رضايت شغلي ................................ 5752- مازلو، آلدرفر، هرزبرگ ........................ 5556 - هاكمن و اولدهام ............................ 5758- بخش سوم .................................. 6158 - تدوين فرضيات ..................................... 60مدل تحليلي اوليه تحقيق ............................. 61فصل سومروش شناسي تحقيقروش تحقيق ........................ 63تكنيك گردآوري داده ها ................. 6363 - واحد تحليل ........................ 64جامعه آماري ................................ 64تعريف مفاهيم و متغيرهاي65 - تعهد سازماني ........................ 6667 - رضايت شغلي ............................. 6970 - مشاركت سازماني. ................... 7172 - عدالت سازماني ......................... 73تحصيلات ........................................... 74فصل چهارميافته هاي تحقيقبخش اول: سيماي نمونه آماري ..................... 76قسمت اول: متغيرهاي زمين هاي پاسخگويانجنس .............................................. 77سن ............................................ 78وضعيت تاهل ................................. 79ميزان تحصيلات.................................... 80سمت و رده شغلي............................ 81نوع قرارداد ......................................... 82بخش محل اشتغال ........................... 8384 - قسمت دوم: تعهد سازماني و ابعاد آن ........... 9184 - شاخص اول تعهد عاطفي .............................. 8586 - شاخص دوم تعهد مستمر................................ 8788 - شاخص سوم تعهد هنجاري ................................. 8990 - مقياس كلي تعهد سازماني ............................... 9192 - قسمت سوم: رضايت شغلي و ابعاد آن..................... 10392- شاخص اول رضايت از سمتي شغلي ......................... 9394 - شاخص دوم رضايت از همكار........................................ 9596 - شاخص سوم رضايت از امكانات مادي .............................. 9798 - شاخص چهارم رضايت از فرصت ارتقاء ................................... 99100 - شاخص پنجم رضايت از سرپرست .................................. 101102 - مقياس كلي رضايت شغلي ..................................... 103104- قسمت چهارم: مشاركت سازماني و ابعاد آن ........... 111104 - شاخص اول استقبال از پيشنهاد و انتقاد ...................... 105106 - شاخص دوم گستره مشاركت................................... 107108 - شاخص سوم دامنه مشاركت.................................. 109110 - مقياس كلي مشاركت سازماني .............................. 111112- قسمت پنجم: عدالت سازماني و ابعاد آن...................... 119112 - رعايت انصاف در توزيع امكانات و مزايا............................. 113114 - رعايت انصاف در ارزيابي عملكرد و فعاليت شغلي ...........115116 - عدالت در توزيع پست ها و استخدام ............................. 117118 - مقياس كلي عدالت سازماني ................................... 119بخش دوم: آزمون فرضياترابطه بين رضايت شغلي و تعهد سازماني ............................. 120رابطه بين رضايت شغلي و مشاركت سازماني ......................... 121رابطه بين مشاركت سازماني و تعهد سازماني ........................ 122رابطه بين ميزان تحصيلات و تعهد سازماني ..............................123رابطه بين عدالت سازماني و رضايت شغلي .............................. 124رابطه بين عدالت سازماني و تعهد سازماني .............................. 125رابطه بين عدالت سازماني و مشاركت سازماني ...................... 126رابطه بين سن و تعهد سازماني ............................................... 127رابطه بين جنس و تعهد سازماني ............................................. 128129- بخش سوم: تحليل چند متغيري .................................. 133129- الف- تعهد سازماني................................................. 131131- ب) رضايت شغلي.................................................. . 132پ) عدالت سازماني................................................. 133مدل ورودي بر اساس فرضايت پژوهش.......................... 134مدل خروجي بر اساس يافته هاي تحقيق........................... 135136- متغير هايي كه تأثير غير مستقيم بر روي تعهد سازماني دارند.......... 138136- تأثير عدالت سازماني بر تعهد سازماني.................................... 137تأثير مشاركت سازماني بر تعهد سازماني................................ 138فصل پنجم140 - خلاصه............................................ 144145 - يافته ها ................................................ 147تحليل رگرسيون.................................................. 148149 - بحث ونتيجه گيري........................................ 150151 - ارايه پيشنهاد ........................................... 153154 - خذ ......................................................... 159
فهرست و منابع
 
این پایان نامه به فرمت Pdf می باشد
 
 
 

👇 تصادفی👇

آموزش کامل تایپ ده انگشتی فارسی و انگلیسی در دو ساعت+تصاویرمجله عکاسی کاربردی Practical Photography March 2016گزارش کارآموزی حسابداری شرکت حساب سازان جنوبدانلود پروژه ترجمه زبان فنی کارائی مرور وب با پردازش thin client بی سیم (فایل Word/با قابلیت ویرایش)با قابلیت ویرایش و دریافت فایل وورد تعداد صفحات 16بررسی طراحي پستKV كرج و سيستم حفاظتي آنورزش صبح گاهی در تخت خوابگزارش کارآموزی مراحل تهیه و تولید کارخانه صنعتی پیروزیمجموعه طرح لایه باز (psd) کارت ویزیت کافه و چایخانه سنتی (سری اول 3 طرح)بررسي اثر تابش و نوع سوخت بر احتراق توربولانت در يك كوره شبيه سازي شده ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن در شركت مهندسی و ساخت بويلر مپنا

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن در شركت مهندسی و ساخت بويلر مپنا

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن در شركت مهندسی و ساخت بويلر مپنا

خرید اینترنتی پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تعهد سازمانی و عوامل موثر بر آن در شركت مهندسی و ساخت بويلر مپنا

👇🏞 تصاویر 🏞