👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

فلسفه کانت و نقد های آن توسط دکتر حداد عادل

ارتباط با ما

دانلود


فلسفه کانت و نقد های آن توسط دکتر حداد عادل
دانلود فلسفه کانت همراه بانقد+word
نظریه معرفت در فلسفه کانت
وستوس هارتناک،
غلامعلی حدادعادل (مترجم)
 

 
فرمت فایل:
ورد
تعداد صفحه:
304
حجم فایل:
522.63KB
فهرست مباحث
 
درس اول: تصویری كلّی از فلسفة كانت... 12
 
دغدغه‌های کانت (مشکلات پیش‌روی کانت)12
 
چگونه فیزیك نیوتنی با جبر و دترمی‌نیسم همراه بود؟. 13
 
آثار دورة نقدی.. 14
 
مراحل زندگی کانت... 15
 
ابعاد تأثیر کانت و فلسفة نقادی کانت... 15
 
اصطلاحات کانتی.. 16
 
نقد؛ نقادی؛ انتقاد؛ انتقادی؛ تفکر انتقادی.. 16
 
استعلایی.. 16
 
ماتقدم و ماتأخر. 16
 
تحلیلی و تألیفی.. 17
 
اهمیت شناخت فلسفة کانت برای شناخت فلسفة غرب (اروپا)17
 
کانت و فلسفة قرن بیستم (پوزیتویسم منطقی و اگزیستانسیالیسم)17
 
تعریف فلسفه. 18
 
لزوم ذهن‌شناسی و پرهیز از دگماتیسم (جزم‌گرایی)18
 
تفکر انتقادی.. 19
 
غیرممکن بودن مابعدالطبیعه به عنوان یک علم. 20
 
درس دوم: نومن و فنومن.. 21
 
دو اصطلاح نومن (Noumenon) و فنومن (Phenomenon)21
 
زمان و مكان دو عنصر از عناصر ماتقدم ذهن.. 22
 
ضرورت و کلیت از عناصر ماتقدم ذهن.. 22
 
امتناع مابعدالطبیعه. 23
 
الهیات بالمعنی‌الاخص؛ خارج از محدودة تجربة ممکن.. 23
 
تجربه. 23
 
نظرات هیوم و تأثیر آنها بر فكر كانت... 24
 
كانت چه چیزی از فلسفه هیوم و آمپریسم (تجربه‌گرایی) را پذیرفته است؟. 24
 
جدایی کانت از موضع هیوم و آمپریسم. 25
 
عجز هیوم از تبیین علّیت 25
 
عجز هیوم از تبیین و اثبات جوهر 26
 
آمپریسم و شکاکیت 26
 
شکاکیت و انهدام پایه‌های علم و اخلاق 27
 
قضایای تحلیلی و تركیبی و ویژگی‌های آنها27
 
كلیت و ضرورت در قضایای علوم تجربی.. 29
 
قضایای ترکیبی مقدم بر تجربه. 29
 
تفاوت «علم به معنای ساینس» با «علم به معنای آگاهی»30
 
معنای قضیه تألیفی مقدم بر تجربه 30
 
جایگاه قضایای تألیفی ماتقدم در فلسفة کانت 31
 
قضیة تألیفی ماتقدم چگونه ممکن است؟. 31
 
کلید حل فلسفة کانت و خلاصة آن. 32
 
تبیین «چگونگی امکان علم» و «امتناع مابعدالطبیعه» با اثبات «امکان قضایای تألیفی ماتقدم»32
 
حل تناقض ظاهری در قضیة تألیفی 32
 
هر قضیه تألیفی باید حاوی یك عنصر شهودی باشد 34
 
معنای شهود. 34
 
شهود حسیِ مقدم بر حس.... 34
 
درس سوم: بررسی امکان قضایای تألیفی ماتقدم در ریاضیات و فیزیک... 36
 
خلاصه درس قبل.. 36
 
علم حقیقی.. 36
 
قضایای تحلیلی و تألیفی.. 36
 
دیدگاه هیوم دربارة قضایای ریاضی.. 37
 
ضرورت موجود در قضایای ریاضی از منظر هیوم. 37
 
نظر کانت دربارة تحلیلی یا ترکیبی بودن قضایای ریاضی.. 37
 
دلیل کانت بر وجود قضایای تألیفی ماتقدم در ریاضیات از راه ارائة مثال و نمونه. 38
 
قضایای تألیفی ماتقدم در فیزیك محض..... 39
 
كیفیت امكان شهود حسّی ماتقدم. 41
 
چرا تأثیر ذهن را صورت شهود حسّی می‌نامد؟ 42
 
زمان و مکان؛ عناصر ذهنی در شهودهای حسی 43
 
شهود محض 44
 
قضایای تألیفی صادق بر همة اشیاء45
 
نتیجه. 46
 
درس چهارم: اثبات ذهنی بودن زمان و مکان. 47
 
دو نظر متعارض در باب زمان و مكان. 47
 
اشکال کانت بر نظر نیوتن در مورد وجود مستقل مکان و زمان. 49
 
اشكال كانت بر لایب‌نیتز. 50
 
نظریة كانت در باب زمان و مكان. 51
 
چگونگی حل مشکل با نظریة کانت... 52
 
چگونگی تشکیل قضایای تألیفی ماتقدم در ریاضیات 54
 
[زمان و مکان دو شهود حسی هستند نه دو مفهوم کلی و ذهنی]54
 
درس پنجم: ادامة بحث زمان و مکان. 57
 
تفاوت تبیین متافیزیکی با تبیین استعلایی.. 57
 
استعلایی 58
 
ادلة متافیزیکی کانت بر (1) ماتقدم بودن مکان و (2) شهودی بودن آن. 59
 
دو دلیل متافیزیکی كانت بر ماتقدم بودن مكان. 59
 
دلیل اول 59
 
دلیل دوم 60
 
دو دلیلِ متافیزیکی کانت بر شهود بودن (مفهوم نبودن) مكان. 62
 
دليل اول (بر این که مكان يك شهود است نه يك مفهوم)62
 
تفاوت شهود و مفهوم. 62
 
درس ششم: دلیل چهارم متافیزیکی کانت بر شهود محض بودن مکان. 65
 
دلیل دوم (بر این که مكان يك شهود است نه يك مفهوم)65
 
توسعة مفهوم شهود حسی: شهود تجربی و شهود محض 67
 
رابطة مفهوم نبودن مکان و زمان (شهودی بودن مکان و زمان) با قضایای تألیفی ماتقدم 67
 
حل مشکل قضایای تألیفی ماتقدم در ریاضیات با استفاده از آموزة «شهود محض بودن مکان و زمان»68
 
پاسخ یک پرسش.... 69
 
دیدگاه فلسفة اسلامی در مورد زمان و مکان. 70
 
نسبت زمان و مکان کانتی؛ با محسوسات و معقولات... 70
 
پاسخ یک پرسش.... 71
 
نقد کانت: رابطة مکان و زمان ذهنی و ماتقدم با مکان و زمان‌های خاص (تعینات مکان و زمان)72
 
نقد کانت: اشکال مشابه به مفاهیم فاهمه 74
 
یک نکته در مورد رابطة زمان و شاکله و مقولات فاهمه 74
 
پاسخ یک پرسش 75
 
زمان و مکان؛ شرط احساس... 75
 
[وجود پدیداری نفس (من استعلایی)]76
 
معنای دلیل استعلایی.. 76
 
دلیل استعلایی کانت بر شهود محض بودن و ماتقدم بودن مکان. 78
 
استدلال دیگری از کانت بر شهود محض بودن و ماتقدم بودن مکان. 80
 
درس هفتم: ادامة بحث مکان و زمان. 81
 
استدلال پنجم کانت بر شهود محض و ماتقدم بودن مکان از راه همتاهای ناهم‌ارز. 81
 
تفاوت نظر کانت در مورد مکان (و زمان) با نظرات لایب‌نیتز و نیوتن.. 84
 
چند پرسش و پاسخ 87
 
توجه به مکان و زمان در فلسفة جدید غرب... 91
 
استدلال کانت در مورد شهود محض و ماتقدم بودن زمان. 92
 
علاقة کانت به قرینه‌سازی معماری 93
 
استدلال اول در باب زمان. 93
 
استدلال دوم در باب زمان. 94
 
استدلال سوم در باب زمان. 94
 
استدلال چهارم در باب زمان. 95
 
استدلال استعلایی در باب زمان. 95
 
درس هشتم: زمان؛ بازیگر نقش وجود در فلسفة کانت... 97
 
زمان؛ جانشین وجود. 98
 
همراهی زمان با همة محسوسات بیرونی و درونی.. 98
 
نیاز کانت به ذهنی کردن زمان برای این که زمان خصوصیات همه چیز شود. 98
 
تطبیق نقش زمان در فلسفة کانت بر نقش وجود در فلسفه‌های دیگر. 99
 
نقش زمان و مکان در فلسفة کانت... 100
 
محدودیت متافیزیک کانت به امور زمانی و مکانی.. 100
 
نظر کانت در مورد مابعدالطبیعه. 101
 
علم معتبر از نظر کانت... 101
 
چند پرسش و پاسخ 102
 
نکته: مقایسة عوالم تجردی در فلسفة اسلامی با نظر کانت در مورد نفس‌الامر فاقد زمان. 103
 
عین خارجی کانت هم ذهنی است... 105
 
مشکل کانت برای اثبات وجود نومن.. 105
 
آیا ملاک تجرد، ذهنی بودن است؟. 106
 
نقد کانت: لزوم تنوع نفس‌الامری اشیا106
 
درس نهم و دهم: تصویری کلی از تقسیمات نقد عقل محض..... 110
 
تصويری كلّي از تقسیمات «نقد عقل محض»110
 
منطق استعلايي.. 111
 
مفاهيم درجه دوم (معقولات ثانية فلسفی) درفلسفة كانت... 112
 
رابطة مرحلة حساسیت ذهن با مرحلة فاهمه. 114
 
رابطة بخش حسیات نقد اول با بخش تحلیلات آن. 114
 
مقايسه‌اي بين منطق استعلايي و منطق ارسطويي.. 115
 
كانت از چه طريقي به مفاهيم محض فاهمه (يعني مقولات دوازده‌گانه) مي‌رسد؟. 116
 
جدول منطقي احكام. 116
 
كميت:117
 
كيفيت... 117
 
نسبت... 118
 
جهت... 118
 
دو نکته در مورد مقولات جهت 118
 
چگونگی استخراج یا استنتاج مقولات فاهمه از جدول منطقي احكام. 118
 
مقولات متناظر با گروه «کمیت»119
 
مقولات فاهمه، محض و استعلایی هستند. 119
 
تفاوت مقولات کانتی با معقولات ثانیه. 120
 
رابطة مقولات کانتی با خارج و نفس‌الامر. 120
 
خارج کانت ذهنی (پدیداری) است... 120
 
شناخت نومن محال است ([نومن مجهول مطلق است])120
 
کانت، علم حضوری و عقل عملی.. 122
 
مقولات متناظر با گروه «کیفیت»122
 
قضیة عدولی و مقولة متناظر با آن. 122
 
وجه تسمیة قضیة معدوله به «نامتناهی»122
 
وجه تسمیة مقولة متناظر با قضیة معدوله، به «حصر»123
 
مقولات متناظر با گروه «نسبت»123
 
مقولة مشارکت یا تبادل؛ متناظر با قضیة منفصله. 124
 
مقولات متناظر با گروه «جهت»124
 
مفهوم محض «وجود» (یا مقولة «وجود») در فلسفة كانت... 125
 
مقایسة وجود در فلسفة کانت و فلسفة اسلامی.. 126
 
توصيه و طرحي براي ايجاد فلسفة مقايسه‌اي (تطبيقي)127
 
مقولات فكر یا مفاهيم محض فاهمه. 128
 
تناظر بين جدول منطقي احكام با جدول استعلايي مفاهيم محض..... 128
 
سنتز [= ترکیب] در هر دستة سه‌تايي از مقولات... 129
 
لحاظ‌های رياضي و لحاظ‌های ديناميكي.. 130
 
جمع بندي مطالب... 130
 
فلسفة كانت، منطق است نه فلسفه. 131
 
گلو‌گاه بحث شناخت و لزوم تبيين روشن از معقولات ثانية فلسفي.. 132
 
رابطة معقول ثاني فلسفي با علم حضوري.. 133
 
چند پرسش و پاسخ.. 134
 
درس يازدهم: استنتاج استعلایی.. 142
 
حدود و گسترة شناخت... 142
 
 
Deduction به معنای «اثبات حقانیت یا مشروعیت» است [یعنی منظور اصطلاح حقوقی این لفظ است]143
 
تقرير كانت از استنتاج استعلايي در طبع اول. 144
 
مقدمة اول: [وحدت اشیا و مدرکات،‌ از افزوده‌های ذهن است]144
 
تفاوت مفاهیم متعالی با مفاهیم استعلایی.. 145
 
مقدمة دوم: بررسي کارکردهاي ذهن از دیدگاه کانت 146
 
فرق استنتاج استعلايي با استنتاج متعالي 149
 
معنای استعلایی 149
 
تقرير هارتناك از تقرير كانت در طبع اول. 151
 
تقرير كانت از استنتاج استعلايي در طبع دوم. 152
 
چند پرسش و پاسخ 155
 
تلخيص هارتناك از تقرير كانت در طبع دوم. 157
 
درس دوازدهم: شاکله. 167
 
مفاهيم تجربي empirical concepts)) و مفاهيمغيرتجربي(c. (nonempirical167
 
رابطة معقولات ثانیة فلسفی و منطقی ما با مفاهیم و مقولات کانتی 168
 
عینیت و شیئیت و خارجیت در فلسفة كانت خودش یك امر ایده‌آل و ذهنی است... 169
 
پل ارتباطی ميان مفاهيم تجربي و مفاهيم غيرتجربي.. 171
 
بيان كانت دربارة شاكله در نقد عقل محض..... 176
 
فرق شاكله با صورت خيالي.. 178
 
تعينات مختلف زمان. 178
 
درس سيزدهم. 183
 
نحوة صحیح برخورد با فلسفة غرب... 183
 
نظر شهید مطهری و جناب استاد حداد عادل در مورد فلسفة غرب... 183
 
قرابت دیدگاه اسلامی و غربی در مسئلة معقول ثانی فلسفی.. 184
 
شاكله‌هاي مقولات (مفاهیم) مختلف فاهمه. 185
 
شاکلة مقوله‌های کمیت... 185
 
عبارت كانت در باب شاكلة كميت:185
 
شاكلة مقوله‌های كيفيت... 187
 
ربط بين احساس و زمان 188
 
عبارت كانت درمورد شاكلة كيفيت 192
 
شاكله‌هاي مقوله‌هاي نسبت... 192
 
شاکلة جوهر 192
 
زمان؛ عصای سحر‌آمیز کانت 193
 
عبارت كانت درمورد شاكله جوهر 194
 
شاكلة مقولة علّت 194
 
بيان كانت در مورد شاكله علّت 195
 
شاکلة مشاركت و تبادل 195
 
عبارت كانت در مورد شاكله مشاركت و تبادل 196
 
مثال كانت در مورد فرق علّيّت ( (causality با تأثير متقابل ((reciprocal causality 196
 
شاكله‌هاي مقوله‌های جهت... 197
 
شاكلة مقولة امكان 198
 
عبارت كانت در مورد شاكله امكان 198
 
شاكلة مقولة وقوع (وجود)198
 
عبارت كانت در مورد شاكله وقوع (وجود)199
 
شاكلة مقولة وجوب (ضرورت)199
 
عبارت كانت در مورد شاكله وجوب 199
 
عبارت كانت در مورد حقيقت شاكله. 199
 
عبارت كانت در مورد شاكله‌هاي چهار وجهه نظر (كميت، كيفيت، نسبت و جهت)200
 
عبارت كانت در مورد پديداري بودن شاكله 200
 
عبارت كانت در پايان بحث شاكله. 201
 
لطيفه: شعبده در شعبده202
 
درس چهاردهم. 209
 
نظام «كلية اصول فاهمة محض»209
 
اصول حاكم بر طبيعت‌شناسي كانت... 209
 
بیان اصول کلی فاهمه محض..... 211
 
چند سؤال و جواب:211
 
1) اصول متعارفة شهود: همة اشیا مقادیری ممتد هستند. 217
 
اهمیت اصل ماتقدم اول 218
 
مثال هارتناك در تبيين مراد كانت 219
 
2) اصل پيش‌يابي‌هاي ادراك حسّي.. 219
 
 
عبارت كانت در مورد پيش‌يابي‌هاي ادراك حسي 220
 
فرق اصل اول و اصل دوم ازاصول كليه فاهمه محض..... 220
 
آيا احساس به عنوان احساس قابل سنجش است؟. 221
 
پاورقي كانت در تمهيدات در باب پيش‌يابي‌هاي ادراك حسّي 221
 
تقسيم اصول كليه فاهمه محض به اصول رياضي و اصول ديناميكي 222
 
وجه تسمیة اصول ریاضی 222
 
تفاوت اصول ریاضی و اصول دینامیکی 222
 
درس پانزدهم. 224
 
3) اصل تشابهات تجربه. 224
 
عبارت کانت در مورد اصل تشابهات تجربه 225
 
تشابهات سه‌گانه متناظر با سه خصوصیت زمان. 226
 
آنالوژی (تشابه) اول: اصل بقای جوهر (متناظر با داوم و استمرار زمانی)226
 
عبارت كانت دربارة اصل بقای جوهر. 227
 
آنالوژی (تشابه) دوم: اصل ضرورت علّي (متناظر با توالی زمانی)229
 
عبارت كانت دربارة آنالوژي دوم در طبع اول 229
 
عبارت کانت دربارة آنالوژي دوم درطبع دوم 229
 
مثال‌هايي در توضيح عيني بودن رابطة عليت و عدم امكان جايگزيني توالي‌هاي زماني.. 230
 
چند سؤال و جواب 231
 
مهم‌ترین اشکال جناب استاد حداد به فلسفة کانت 232
 
آنالوژي (تشابه) سوم، اصل معيت وجودي (در تناظر با معیت زمانی)235
 
كانت و تأثير پذيري از نيوتن.. 236
 
تأثيرپذيري مارکس از فلسفة كانت... 237
 
 
 


👇 تصادفی👇

دانلود گزارش کارآموزی آماده رشته مدیریتدر کارخانه خط تولید نوشابه با فرمت ورد 77 صفحهتولید اتانول و استات از گاز سنتز با استفاده از باکتری کلستریدیوم لانگالی WORDنمونه سوالات رشته کارشناسی علوم اقتصادی- نظام های اقتصادی کد درس: 1221108شیپ فایل میزان تبخیراستان تهران150-تعیین و بررسی طیف ظرفیت سازه های بتنی با استفاده از روش پوش اور ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل فلسفه کانت و نقد های آن توسط دکتر حداد عادل

فلسفه کانت و نقد های آن توسط دکتر حداد عادل

دانلود فلسفه کانت و نقد های آن توسط دکتر حداد عادل

خرید اینترنتی فلسفه کانت و نقد های آن توسط دکتر حداد عادل

👇🏞 تصاویر 🏞