👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

عيب يابي ارتعاشي بر اساس ضرايب زيرباندهاي فركانسي تبديل بسته موجك با انتخاب پايه موجك مناسب

ارتباط با ما

دانلود


عيب يابي ارتعاشي بر اساس ضرايب زيرباندهاي فركانسي تبديل بسته موجك با انتخاب پايه موجك مناسب
پايش وضعيت  قطعات حساس و گردنده در بالگرد تحت عنوان سيستم نمايشگر سلامت و عمر يك مسئله بسيار ضروري محسوب ميشود. در اين مقاله بمنظور پايش وضعيت گيربكس واسطه يكبالگرد نيمه سنگين، سيگنالهاي ارتعاشي حاصل از گيربكس پس از پيشپردازش، در حوزه زمان-فركانس با استفاده از تبديل بسته موجك، پردازش ميگردد. ابتدا در مرحله پيشپردازش سيگنال، بااستفاده از تكنيك ميانگينگيري سنكرون همزمان تاثيرات نويزهاي متداخل تا حد مطلوبي كاهش مييابد. در تبديل بسته موجك، با تعيين پايهي موجك مناسب (از خانواده دابوچي) ، گشتاور آماري مرتبهي چهارم (كرتوسيس 2) ضرايب حاصل از زيرباندهاي مختلف فركانسي به عنوان ويژگيهاي شاخص استخراج مي شوند. مناسب- ترين پايههاي موجك مورد بررسي، بيشترين تغييرات كرتوسيس رادر زيرباندهاي فركانسي تجزيه شده، خواهند داشت.
 

👇 تصادفی👇

دانلود پاورپوینت اقلیم گرم و خشکPredictive Control of Power Converters and Electrical Drivesدانلود کتاب صفر تا صد php برای همهالماس شرقکتاب چشم طلایی ،جامع ترین کتاب آموزش گنج یابی و باستان شناسی89-بررسی تاثیر گسل در پایداری تونل تحت بار زلزله ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل عيب يابي ارتعاشي بر اساس ضرايب زيرباندهاي فركانسي تبديل بسته موجك با انتخاب پايه موجك مناسب

عيب يابي ارتعاشي بر اساس ضرايب زيرباندهاي فركانسي تبديل بسته موجك با انتخاب پايه موجك مناسب

دانلود عيب يابي ارتعاشي بر اساس ضرايب زيرباندهاي فركانسي تبديل بسته موجك با انتخاب پايه موجك مناسب

خرید اینترنتی عيب يابي ارتعاشي بر اساس ضرايب زيرباندهاي فركانسي تبديل بسته موجك با انتخاب پايه موجك مناسب

👇🏞 تصاویر 🏞