👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي تجربي و عددي تنشهاي پسماند ناشي از جوشكاري در اتصالات لوله اي

ارتباط با ما

دانلود


بررسي تجربي و عددي تنشهاي پسماند ناشي از جوشكاري در اتصالات لوله اي
اتصالات لولهاي جوشكاري شده به طور گستردهاي در ساخت سكوهاي فراساحل مورد استفاده قرار مي گيرند. از آنجا كه اين اتصالات در طول عمر خود تحت بارهاي سيكلي ناشي از امواج قرارمي گيرند، در دست داشتن ميزان و توزيع تنشهاي پسماند ناشي از پروسه توليد براي ارائهي تخمين درستي از عمر خستگي و تأيين بازههاي تعمير و نگهداري آنها ضروري است. هدف كار حاضربررسي تنشهاي پسماند ناشي از جوشكاري است كه در اين اتصالات به وجود ميآيد. به اين منظور روش سوراخ كاري براي تعيين تجربي تنشهاي پسماند و شبيه سازي اجزاي محدود براي تعين عددي اين تنش ها به كار گرفته شدهاند. آزمايشات نشان داد تنشهاي پسماند قابل توجهي در اتصالات بعد از جوشكاري ايجاد شده است. مدل اجزاي محدود پيشنهاد داده شده نيز با تقريب خوبي توزيع تنشهاي پسماند ايجاد شده را شبيه سازي كرده است.
 

👇 تصادفی👇

طراحي آب در سبك‌هاي مختلف ” آبنما ”نقشه شهر سن پترزبورگکسب و کار اینترنتی با درآمد میلیونیسولات عقيدتي استخدام -احكام اسلاميطهران قدیمبسته جامع آموزش کسب درآمد از سایت های ایرانی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي تجربي و عددي تنشهاي پسماند ناشي از جوشكاري در اتصالات لوله اي

بررسي تجربي و عددي تنشهاي پسماند ناشي از جوشكاري در اتصالات لوله اي

دانلود بررسي تجربي و عددي تنشهاي پسماند ناشي از جوشكاري در اتصالات لوله اي

خرید اینترنتی بررسي تجربي و عددي تنشهاي پسماند ناشي از جوشكاري در اتصالات لوله اي

👇🏞 تصاویر 🏞