👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

Teaching Interjections and Suprasegmental Features to Translation Studies Students

ارتباط با ما

دانلود


Teaching Interjections and Suprasegmental Features to Translation Studies Students
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :10
سال انتشار : 1394
چکیده
Translating orality aspects from one language into another is a notoriously challenging task. This is one of the reasons why rendering interjections and suprasegmental features as orality aspects have rarely been taught. This study, hence, was performed to be one step towards more analyses and researches in this domain and to be a hope towards the application of these orality aspects in translation studies classes. In the present study, the researcher attempted to introduce interjections and suprasegmental features and to identify a suitable way to render them in Persian as a guideline for translation students. Three translation theories were adopted to fulfill the purpose of the study: looping model (Nord, 1991), hermeneutic motion (Steiner, 1991) and Ullmann’s transparency (Ullmann, 1991). After analyses, it was concluded that the gear shaped model as a combination of the mentioned theories is an applicable way for translating interjections and suprasegmental features and can be introduced in translation classes. The model provides substitutions in the target language which approximate the source language concept as close as possible.
واژگان کلیدی
Interjections, Suprasegmental Features, Translation Studies Classes, Gear Shaped Model

👇 تصادفی👇

بررسی جایگاه عدالت اقتصادي در ساختار حقوقي جمهوري اسلامي ايرانشیپ فایل طبقات اقلیمی استان سیستان و بلوچستاندر باغ روشنایی، گزیده حدیقه الحقیقهCircular DNAگنجینه 3 (دانلود مجموع بسته های گنجینه ی 1 و 2)کاهش فیلکر بوسیله کنترل توان راکتیو مزارع بادی با ژنراتورهای القایی دو سوتغذیهآشنایی با طرح های توجیهی کسب و کار509-بررسی رفتار ستون های فولادی پرشده با بتن و تقویت شده با مقاطع فولادی (SR-CFT) تحت بارگذاری چرخه اینرم افزار حل مسايل ریاضی 100% تضمینی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل Teaching Interjections and Suprasegmental Features to Translation Studies Students

Teaching Interjections and Suprasegmental Features to Translation Studies Students

دانلود Teaching Interjections and Suprasegmental Features to Translation Studies Students

خرید اینترنتی Teaching Interjections and Suprasegmental Features to Translation Studies Students

👇🏞 تصاویر 🏞