👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی تنوع ژنتیکی در اشریشیاکلی مولد آنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان سنندج با استفاده از روش ERIC-PCR

ارتباط با ما

دانلود


بررسی تنوع ژنتیکی در اشریشیاکلی مولد آنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان سنندج با استفاده از روش ERIC-PCR
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :7
سال انتشار : 1394
چکیده
اشریشیاکلی یکی از عوامل مهم در ایجاد عفونت ادراری محسوب میشود و سویههای اشریشیاکلی مولد ESBL درمان این دسته عفونت را با مشکل مواجه کرده است. هدف از این مطالعه بررسی تنوع ژنتیکی در جدایههایاشریشیاکلی مولد ESBL است. مواد و روشها: 604 نمونه ادرار از افراد مشکوک به عفونت ادراری جمعآوری شدند، پس از کشت روی محیطهای نوترینت آگار، ائوزین متیلن بلو و بلاد آگار و انجام آزمایشات بیوشیمیایی مرسوم جدایه های اشریشیاکلی تعیین هویت و با آزمایش دیسک ترکیبی نیز جدایههای مولد آنزیم بتالاکتاماز وسیعالطیف جدا و توسط آزمایش ERIC-PCR بررسی شدند. نتایج: تعداد 050 باکتری اشریشیاکلی جداسازی شد، میزان مقاومت دارویی سویههای جدا شده نسبت به 00 آنتی بیوتیک بدست آمد. با آزمون disk Combined 43سویه 28/66% تولید کننده آنزیم ESBL بودند و تایپینگ جدایههای ESBL توسط آزمایش ERIC-PCR انجام گرفت که در نهایت این جدایه ها در 04 گروه فیلوژنتیکی جای گرفتند.نتیجهگیری: نتایج نشان داد که شیوع E.coli های مولد ESBL روز به روز در حال افزایش است و تنوع ژنتیکی بالایی بین آنها وجود دارد و با توجه به پروفایلهای ایجاد شده نتیجه گیری میشود تکنیک ERIC-PCR یکی از قویترین و دقیقترین روشهای تایپینگ باکتریهاست.
واژگان کلیدی
اشریشیاکلی، ESBL ، ERIC-PCR

👇 تصادفی👇

تبلیغات گسترده در فیسبوک و کسب درامد608-بررسی روشهای مدلسازی عددی فرآیند گسیختگی بتن پرمقاومت تحت بارفشاریميكرو كنترلر 8051بررسي شكست قطعات سراميكي با ابعاد مختلف با استفاده از روش المان چسبناك10 طرح توجیهی در زمینه غذایی، دارویی و بهداشتی بسته اولتحقیق در مورد بررسي آثار و علائم رويداد ENSO در ايرانارزیابی زیست محیطی راهبردی منابع آبنمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته روانشناسی تربیتی- سنجش و اندازه گیری کد درس: 1217300نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حقوق- آیات الاحکام کد درس: 1220294 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی تنوع ژنتیکی در اشریشیاکلی مولد آنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان سنندج با استفاده از روش ERIC-PCR

بررسی تنوع ژنتیکی در اشریشیاکلی مولد آنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان سنندج با استفاده از روش ERIC-PCR

دانلود بررسی تنوع ژنتیکی در اشریشیاکلی مولد آنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان سنندج با استفاده از روش ERIC-PCR

خرید اینترنتی بررسی تنوع ژنتیکی در اشریشیاکلی مولد آنزیم بتالاکتاماز وسیع الطیف جدا شده از عفونت ادراری در شهرستان سنندج با استفاده از روش ERIC-PCR

👇🏞 تصاویر 🏞