👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی نقش هیومیک اسید و کلسیم بر روی تحمل به تنش شوری در گیاه جو

ارتباط با ما

دانلود


بررسی نقش هیومیک اسید و کلسیم بر روی تحمل به تنش شوری در گیاه جو
نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :13
سال انتشار :1394
چکیده
شوری یکی از مهمترین عوامل تنشزای محیطی تاثیرگذار برکاهش قابلیت تولید و کیفیت محصولات زراعی و باغی در خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک میباشد. جو از مهمترین محصولاتی است که در این شرایط رشد میکند. مواد آلی و مواد مشابه غالبا بهمنظور بهبود شرایط خاک و ایجاد تعادل در مواد غذایی مورد نیاز گیاهان برای حاصلخیزی خاک و تولید گیاهان مورد استفاده قرار میگیرند، مواد هیومیکی از جمله این مواد هستند که به منظور مقاومت به شوری استفاده میشوند. در این پژوهش به منظور بررسی اثر هیومیک اسید و کلسیم برروی تحمل به تنش شوری در گیاهان جو، آزمایشی گلخانهای در قالب طرح بلوک های تصادفی با چهار تکرار انجام شد. تیمارها شامل: آنتی سالت )اصلاح کنندهی تجاری حاوی کلسیم( در چهار سطح صفر، 5،2 و 7 گرم در کیلوگرم خاک وهیومیک اسید )اصلاح کننده تجاری بیس هیومیک با خلوص 15 - 8، و در چهار سطح صفر،4و8و12 گرم درکیلوگرم خاک بودند. در بررسی اثر هیومیک اسید و آنتی سالت بر پارامترهای رویشی گیاه، در همه موارد از جمله وزن تر و خشک اندام هوایی ، وزن خشک ریشه، سطح برگ، ارتفاع و قطر ساقه افزایش معنیداری در سطح 1% در گیاه جو مشاهده شد. بررسی اثر هیومیک اسید و آنتی سالت در جذب عناصر، کاهش معنیدار جذب سدیم و افزایش معنیدار )در سطح 1%( جذب عناصر پتاسیم، منگنز، روی و آهن در همه تیمارها و افزایش جذب کلسیم فقط در تیمارهای هیومیک اسید 8 گرم در کیلوگرم را نشان داده اند. در هیچکدام از تیمارها تفاوت معنیداری نسبت به شاهد در جذب عناصر فسفر ، منیزیم و مس مشاهده نشد. همچنین نتایج کاهش معنی دارهدایت الکتریکی و نسبت جذب سدیم در تیمارهای هیومیک اسید و آنتی سالت را نشان دادند. این در حالی بود که کاربرد تیمارها در رابطه با تغییر pH اثر معنیداری نسبت به شاهد در تیمارها بوجود نیاورد. در مجموع از بین غلظتهای مختلف هیومیک اسید و آنتی سالت استفاده شده در این آزمایش بهترین غلظت هیومیک اسید غلظت 8 گرم در کیلوگرم و بهترین غلظت آنتی سالت غلظت 7 گرم در کیلوگرم بوده است. یافتههای این تحقیق اهمیت و کارایی مطلوب هیومیک اسید و آنتی سالت را در تحمل به تنش شوری در گیاهان جو نشان میدهد
واژگان کلیدی
هیومیک اسید، کلسیم، تنش شوری، جو

👇 تصادفی👇

پروژه پیاده سازی یک سیستم شبکه مجازی در نرم افزار VMware serverبررسی نسبت های شکل پذیری در روش طراحی بر اساس عملکرد در قیاس با روش های تجویزی در قاب های ساده فلزی بهمراه مهاربند هم محوردانلود لایه shapefile مرز شهرستان اراکرشد کودک قبل از تولد‎دانلود لایه shapefile کاربری اراضی استان لرستانآسيب شناسي،بازاريابي و فروش ظروف سنتيجوشکاری و تنشهای پسماندحل صددرصد مشکل تلگراممقاله نقد و بررسی دیوان سید رضی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی نقش هیومیک اسید و کلسیم بر روی تحمل به تنش شوری در گیاه جو

بررسی نقش هیومیک اسید و کلسیم بر روی تحمل به تنش شوری در گیاه جو

دانلود بررسی نقش هیومیک اسید و کلسیم بر روی تحمل به تنش شوری در گیاه جو

خرید اینترنتی بررسی نقش هیومیک اسید و کلسیم بر روی تحمل به تنش شوری در گیاه جو

👇🏞 تصاویر 🏞