👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی در نظام حقوقی ایران و انگلستان (کامن لا)

ارتباط با ما

دانلود


بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی در نظام حقوقی ایران و انگلستان (کامن لا)
نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :7
سال انتشار :1394
چکیده
ضمانت نامه بانکی و ضمان عقدی از این جهت که هر دو مضمون له )ذینفع( را در مقابل عدم اجرای قرارداد پایه از سوی مضمون عنه )ضمانت خواه( حمایت می کنند، دارای خصوصیتی مشترک هستند. تفاوت مهم این دو آن است که تعهد پرداخت بانک ضامن ) در ضمانت نامه بانکی ( مستقل از تعهد ضمانت خواه )یا متعهد اصلی( است در حالی که تعهد ضامن در ضمان عقدی تابع تعهد متعهد اصلی می باشد. بر اساس اصل تبعی بودن تعهد ناشی از ضمان عقدی،ضامن حق دارد به ایراداتی که مضمون عنه در مقابل مضمون له از آن برخوردار است، استناد نماید. در حالی که به موجب اصل استقلال ضمانت نامه بانکی،بانک ضامن نمی تواند به ایرادات ناشی از قرارداد پایه استناد کند. بنابراین ضمانت نامه بانکی متفاوت از ضمان عقدی است و باید آن را قراردادی غیر معین به حساب آورد که طرفین آن بانک)ضامن( و ذینفع)مضمون له( هستند. ضمانت خواه, طرف قرارداد ضمانت نامه نیست هر چند که ضمانت نامه محصول توافق وی و ذینفع در قرارداد پایه می باشد. در حقوق ایران این قرارداد را می توان از نوع قراردادهای خصوصی موضوع ماده 19 قانون مدنی به حساب آورد.اما در مورد ضمانت نامه بانکی بین المللی که آن را باید ناشی از عرف و رویه بانکی ونیازهای تجاری واقتصادی است معتقد است که الزام آور بودن تعهدمذکور صرفاً از اعلام یکطرفه بانک مبنی بر متعهد کردن خود در مقابل ذینفع، نشئت می گیرد اما این استدلال را برخی رد نموده و درحقوق انگلیس تعهد بانک، یک تعهد قراردادی ناشی از ایجاب و قبول دانسته شده که حال در این پژوهش به بررسی این موارد می پردازیم
واژگان کلیدی
ضمانت نامه ،بانک،عقد ضمان،عقد،ایقاع،قرارداد خصوصی

👇 تصادفی👇

گزارش کارآموزی آزمايشهاي آب در آزمايشگاه اداره آب و فاضلاب ايذهبررسی رابطه بین مشارکت اجتماعی و احساس امنیت اجتماعیتحقیق درباره روشهاي خوراكي جلوگيري از بارداريبررسي عوامل مؤثر بر پذيرش همراه بانک توسط مشتريان با استفاده از مدل‌‌هاي پذيرش تكنولوژي و بازاریابی رابطه مندواقعیت های جدید دنیای کسب و کار(نسخه کامل) +نسخه رایگان (30 صفحه ای)زمانبندی بار در ساختمانهای هوشمند با داد و ستد دو طرفه انرژی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی در نظام حقوقی ایران و انگلستان (کامن لا)

بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی در نظام حقوقی ایران و انگلستان (کامن لا)

دانلود بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی در نظام حقوقی ایران و انگلستان (کامن لا)

خرید اینترنتی بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی ضمانت نامه های بانکی بین المللی در نظام حقوقی ایران و انگلستان (کامن لا)

👇🏞 تصاویر 🏞