👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی برهمکنش کارکومین با پروتئین های آلبومین سرم انسانی و پگ آلبومین سرم انسانی توسط طیف سنجی و الگوسازی مولکولی

ارتباط با ما

دانلود


بررسی برهمکنش کارکومین با پروتئین های آلبومین سرم انسانی و پگ آلبومین سرم انسانی توسط طیف سنجی و الگوسازی مولکولی
نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :11
سال انتشار :1394
چکیده
پروتئین ها برای انجام اعمال خودنیاز دارند تا به مولکولی نظیر آنزیم ها یا گیرنده های هورمونها یا به مولکولهای کوچک متصل شوند لیگاندها از نظر میزان پیچیدگی بایکدیگر تفاوت دارند. برخی از لیگاندها یا پایدارکننده پروتئین ها هستند و برخی دیگر پروتئین ها را ناپایدار می کنند. بعضی سبب فعال کردن آنزیم ها برخی باعث غیر فعال کردن آنزیم ها می شوند . در این پژوهش برهمکنش بین کارکومین با پروتئینهای آلبومین سرم و پگ آلبومین سرم را در دمای محیط، 4 / 7 = pH و شرایط فیزولوژیک توسط روشهای مختلفی نظیر طیفسنجی فلورسانس و روش الگوسازی مولکولی استفاده کردیم.نظر به اینکه کارکومین دارای اثرات انتی اکسیدانی و درمانی در جهت بهبود اختلالات التهابی و بهبود جراحات، توانایی در مهار سرطانزایی در برخی قسمت های بدن می باشد و همچنین در صنایع غذایی کاربرد فراوانی دارد. به همین دلیل، به منظور بررسی امکان بر هم کنش کارکومین باپروتئینهای آلبومین سرم انسانی و پگ آلبومین سرم و به جهت انتقال و توزیع بهینه و هدفمند کارکومین،بر هم کنش این دو ترکیب مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج طیف سنجی فلورسانس نشان میدهد که حضور کارکومین باعث خاموشی نشر فلوروفورهای هر دو پروتئین میشود تغییرات ایجاد شده حاکی از تشکیل کمپلکس لیگاند پروتئین میباشد. – کلیه نتایج دست آمده از روش طیف سنجی به کمک الگوسازی مولکولی مورد تأیید قرار گرفته است
واژگان کلیدی
پروتئین آلبومین سرم، پروتئین پگ آلبومین سرم، کارکومین، طیف سنجی فلورسانس، الگو سازی مولکولی

👇 تصادفی👇

دانود كتاب The Fascination of Probability, Statistics and their Applications: In Honour of Ole E. Barndorff-Nielsenسوالات امتحان نهایی دین و زندگی 3(رشته های نظری)+پاسخنامهرمان بوف کور صادق هدایتدانلود پاورپوینت سیستمهای تشخیص نفوذ در شبکه NIDSدانلود گزارش کارآموزی در سازمان صنایع و معادندانلود پروژه بررسی بانکداری الکترونیکی در ایران و جهان با فرمت Wordافسردگیپایان نامه فاصله سنج التراسونیکاینترنت اشیا ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی برهمکنش کارکومین با پروتئین های آلبومین سرم انسانی و پگ آلبومین سرم انسانی توسط طیف سنجی و الگوسازی مولکولی

بررسی برهمکنش کارکومین با پروتئین های آلبومین سرم انسانی و پگ آلبومین سرم انسانی توسط طیف سنجی و الگوسازی مولکولی

دانلود بررسی برهمکنش کارکومین با پروتئین های آلبومین سرم انسانی و پگ آلبومین سرم انسانی توسط طیف سنجی و الگوسازی مولکولی

خرید اینترنتی بررسی برهمکنش کارکومین با پروتئین های آلبومین سرم انسانی و پگ آلبومین سرم انسانی توسط طیف سنجی و الگوسازی مولکولی

👇🏞 تصاویر 🏞