👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎي ﻣﺪرن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي درﻓﺸﺎرﻗﻮي

ارتباط با ما

دانلود


دانلود پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎي ﻣﺪرن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي درﻓﺸﺎرﻗﻮي
چکیده :
ﭼﮑﯿﺪه اﯾﻦ پایان نامه روش ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي وﻟﺘﺎژ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي در ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ .ﺑﻨـﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي رخ دﻫﺪ ﺑﺮﺧﯽ از روش ﻫﺎ ﮐـﻪ اﻣﮑـﺎن دارد از اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت دوري ﮐﻨﺪ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي وﻟﺘﺎژ ﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑـﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﯾﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮع ﻫـﺎي اﺻـﻠﯽ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷﺪه اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي وﻟﺘﺎژ ﻫﺎي ﻗﻠﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻔﺖ ﮐﺮه، ﺣﺴﮕﺮ ﻫﺎي ﻣﯿﺪان و ﻣﻮﻟﺪ و اﻧﺪازه ﮔﯿـﺮي وﻟﺘـﺎژ ﺿﺮﺑﻪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻘﺴﻢ وﻟﺘﺎژ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻧﺘﺨﺎب روﺷـﯽ ﺑـﺮاي اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي دﺷـﻮار اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﮐﻪ ﻣﯿﺪان ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﺿﺎﻓﻪ وﻟﺘﺎژ و اﻧﺘﺸﺎر ﮔﺮﻣـﺎ درون ﻣﺪارﻫﺎ را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺪوﻟﯽ ﮐﻪ روش ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪه ﺑـﺎ اﻧﻮاع وﻟﺘﺎژ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ دﻫﺪ را اراﺋﻪ دادﯾﻢ .
مقدمه :
ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎي ﻣﺪرن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي در ﻓﺸﺎر ﻗﻮي a )اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي وﻟﺘﺎژ ﺑﺎﻻ .c، ﯾﺎ وﻟﺘﺎژ ﺿﺮﺑﻪ (ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاﻧﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن اﻣـﺮ d.c اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﻪ آن اﺷﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪن وﻟﺘـﺎژ اﻓـﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺘﯽ آﺳﺎن اﺳﺖ و اﮔـﺮ اﻧـﺪازه 10ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي ﺑﺮﺧﯽ از وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﮔﯿﺮي در ﺳﻄﺢ ﭼﻨﺪ ﮐﯿﻠﻮ وﻟﺖ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﮕﺎ وﻟﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺑﺎ ﻣﺸـﮑﻞ ﻣﻮاﺟـﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺪان ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮﯾﮑـﯽ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺻﺎﻋﻘﻪ و ﺑﺮﺧﯽ از اوﻗﺎت ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل اﺗﻼف ﺣﺮارت درون ﻣﺪارﻫﺎ ﺿﺮورت دارﻧـﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. H اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي وﻟﺘﺎژﻫﺎي اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﺎﯾﺶ ﺗﺠﻬﯿﺰات . و ﯾـﺎ ﮐﺎرﻫـﺎي V ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﺳﺖ.روش ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي وﻟﺘﺎژ ﺑﮑﺎررﻓﺘﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫـﺎي اﻧﺘﻘـﺎل ﻗﺪرت اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮرﻫﺎي اﺑﺰاردﻗﯿﻖ ﻧﻮع ﻣﺘﻌﺎرف ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻌـﺎرف آن در اﯾـﻦ ﭘﺎﯾـﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.ﭼﻨﯿﻦ روش ﻫﺎﯾﯽ در ﮐﺘﺎب ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻨﺪي ﺷـﺪه اﻧـﺪ .ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺮﺧﯽ از روش ﻫﺎي اﻧـﺪازه 1 اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺮﺟﻊ 2ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﺮﺟﻊ ﮔﯿﺮي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻋﺎﯾﻘﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺮب ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺷﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨـﺪي روش ﻫـﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس وﻟﺘﺎژﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﺷـﻮﻧﺪ اﻣـﺮي دﺷـﻮار و ﮔـﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ.اﺻﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﮐﻤﯿﺖ وﻟﺘﺎژ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي وﻟﺘـﺎژ را ﭘﻮﺷـﺶ دﻫـﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي را ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﺿﺮوري اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑـﻪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﯾﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻟﻤﺎن ﻫﺎي ﻣﺪار ﻣﻨﻔﺮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.اﯾـﻦ ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد.اﻣﺎ ﯾﮏ راه ﺣﻞ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺸـﮑﻼت وﯾـﮋه در اﺑﺘﺪاي آن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
فهرست :
ﻓﺼﻞ اول اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي وﻟﺘﺎژ ﻓﺸﺎرﻗﻮي
ﮔﯿﺮي وﻟﺘﺎژ ﻗﻠﻪ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺟﻔﺖ ﮐﺮه
ﺟﻔﺖ ﮐﺮه ﻫﺎ
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﺮﺟﻊ
ﺷﮑﺎف ﻫﺎي ﻣﯿﺪان ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ
ﺷﮑﺎﻓﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ اي
وﻟﺘﻤﺘﺮﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮواﺳﺘﺎﺗﯿﮑﯽ
آﻣﭙﺮﻣﺘﺮ ﺳﺮي ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺎي اﻫﻤﯽ ﺑﺎﻻ
ﻓﺼﻞ دوم اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﻗﻠﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻘﺴﻢ ﻫﺎ
-اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي وﻟﺘﺎژﻫﺎي ﻗﻠﻪ
Chubb Fortescue
ﻣﻘﺴﻢ ﻫﺎي وﻟﺘﺎژ و ﻣﺪارﻫﺎي ﯾﮑﺴﻮﺳﺎز ﭘﺴﯿﻮ
ﺧﺎزن ﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﺑﺮاي ﻣﺪارﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻘﺴﻢ وﻟﺘﺎژ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي وﻟﺘﺎژ ﺿﺮﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ وﻟﺘﺎژ ﺗﻌﻤﯿﻢ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺪار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮ
ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﻨﯿﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي
ﻣﻘﺴﻢ ﻫﺎي وﻟﺘﺎژ
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي وﻟﺘﺎژ ﻓﺸﺎر ﻗﻮي ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﺗﺮاﻧﺴﺪﯾﻮﺳﺮﻫﺎي وﻟﺘﺎژ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻮاد اﻟﮑﺘﺮوﭘﺘﯽ
ﻣﺰاﯾﺎي ﺗﺮﻧﺴﺪﯾﻮﺳﺮ ولتاژ ﻧﻮري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر وﻟﺘﺎژ ﻣﺘﺪاول
ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮاﻧﺴﺪﯾﻮﺳﺮ ﻫﺎي وﻟﺘﺎژ ﻧﻮري
-ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯿﺪان اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ روي ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ اﻧﺪازﮔﯿﺮي
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺎﺧﺬ
 

👇 تصادفی👇

بررسي تأثير آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي در ميزان اشتغال محبوسین آزاد شده شهرستان …شبیه سازی عددی مشخصه های احتراقی و آلایندگی موتور دیزلی با سوختهای AVL-FIRE جایگزین هپتان نرمال و دی متیل اتر با استفاده از نرم افزار محاسباتیپولشویی و اثرات آن بر اقتصادپروژه اتوکد طراحی معماری هم کف تا سه سقف همراه (با قابلیت ویرایش کامل پروژه با نرم افزار اتوکد)دانلود مقاله بيماري هاي متابوليكي گوسفند(پاورپوینت)زنبق درهسوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد تاریخ - تاریخ ایران - تاریخ معاصر ایران کد درس: 1229078SANTE NATURELLEروش های صحیح و عملی مهندس فضلی جهت کسب درآمد قانونی و پایدار از اینترنت ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎي ﻣﺪرن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي درﻓﺸﺎرﻗﻮي

دانلود پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎي ﻣﺪرن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي درﻓﺸﺎرﻗﻮي

دانلود دانلود پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎي ﻣﺪرن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي درﻓﺸﺎرﻗﻮي

خرید اینترنتی دانلود پایان نامه ﺑﺮرﺳﯽ روﺷﻬﺎي ﻣﺪرن اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي درﻓﺸﺎرﻗﻮي

👇🏞 تصاویر 🏞