👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پردازش ابری؛ نمونه هایی از پایداری ها و چالش های اجتماعی محیطی آن

ارتباط با ما

دانلود


پردازش ابری؛ نمونه هایی از پایداری ها و چالش های اجتماعی محیطی آن
نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :16
سال انتشار :1394
چکیده
پایداری )توسعه پایدار( موضوعی مهم است که بخشی از خط مشی های اساسی کشورهای جهان برای تغییرشکل اقتصادی، اجتماعی و محیطی می باشد. راهکارهایی، به طور خاص برای مسائل محیطی، باید یافته شده و تمهیدات ضروری برای چارهجویی درباره آنها به کار گرفته شوند. رایانش ابری، یک تکنولوژی نوظهور است که به کمک مجموعه از ابزارها و برنامه های کاربردی، موجب کارآمدی بیشتر سیستم های توسعهاطلاعات و پردازش محاسبات سیستمی می گردد. در این مقاله، معرفی جامعی از رایانش ابری با تاکید بر مزایای آن برای توسعه پایدار اجتماعی محیطی محقق می شود. فهرستی از چالش ها در رابطه با استفاده از تکنولوژی به عنوان تکنولوژی سبز ارائه می شود و دلایل استفاده - از پردازش ابری برای توسعه پایدار توضیح داده می شوند. در نهایت، لیست مفصلی از کاربردهای رایانش ابری با تمرکز بر توسعه پایدار اجتماعی، کسب و کار و زیست محیطی با در نظر گرفتن چالش های این حوزه ها لیست گردیده و ارایه شده است
واژگان کلیدی
رایانش ابری، پایداری، چالش ها، محیط اجتماعی، مجازی سازی

👇 تصادفی👇

پکیج آموزش اسمبلیادبيات وانديشه:ژان پل سارتر-آلبر كامو-گور كه لو كاچنرم افزار موبایل دوخت لباس و خیاطیدانلود مقاله عوامل تاریخی گسترش بدحجابی در تاریخ معاصر با فرمت وردپاورپوینت "رشته ورزشي تنيس" ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پردازش ابری؛ نمونه هایی از پایداری ها و چالش های اجتماعی محیطی آن

پردازش ابری؛ نمونه هایی از پایداری ها و چالش های اجتماعی محیطی آن

دانلود پردازش ابری؛ نمونه هایی از پایداری ها و چالش های اجتماعی محیطی آن

خرید اینترنتی پردازش ابری؛ نمونه هایی از پایداری ها و چالش های اجتماعی محیطی آن

👇🏞 تصاویر 🏞