👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودفصل اول كليات و مقدمه 1-1 مقدمه ……………………………………………………… 3 1-2 بيان مسئله …………………………………………………… 4 1-3 اهميت و ضرورت تحقيق ………………………………………… 5 1-4 اهداف تحقيق ………………………………………………… 6 1-5 فرضيه ها و سئوالات تحقيق ……………………………………… 6 1-6 متغيرهاي تحقيق ……………………………………………… 7 1-7 تعريف مفهومي و عملياتي ………………………………………… 8 فصل دوم پيشينه تحقيق و پايه هاي نظري 1-2 پيشينه نظري تحقيق …………………………………………… 11 2-1-1 مفهوم سلامت روان ………………………………………… 11 2-1-2 تاريخچه سلامت روان در جهان ………………………………… 12 2-1-3 تاريخچه سلامت روان در ايران ………………………………… 14 2-1-4 مفهوم سلامت روان از ديدگاه هاي مختلف ……………………… 17 2-1-5 سلامت روان از نظر مكاتب …………………………………… 18 2-1-6 اصول سلامت روان ………………………………………… 20 2-1-7 هدف ايجاد سلامت روان ……………………………………… 23 2-1-8 مكانيزم هاي دفاعي و نقش آن در سلامت روان ……………………… 25 2-1-9 جمع بندي ………………………………………………… 28 2-2 پيشينه عملي تحقيق …………………………………………… 29 2-2-1 همه گير شناسي در ايران ……………………………………… 29 2-2-2 بررسي همه گير شناسي در جهان ……………………………… 31 فصل سوم روش شناسي تحقيق 3-1 روش تحقيق ………………………………………………… 38 3-2 جامعه آماري ………………………………………………… 38 3-3 نمونه تحقيق ………………………………………………… 39 3-4 ابزار تحقيق ………………………………………………… 39 3-4-1 مقياس هاي چهارگانه آزمون …………………………………… 40 3-4-2 موارد كاربرد و محدوديت هاي آزمون …………………………… 40 3-4-3 نمره برش آزمون …………………………………………… 41 3-5-3 پايايي آزمون ……………………………………………… 42 3-6 اعتبار پرسشنامه ………………………………………………… 42 3-7 روش جمع آوري اطلاعات و اجرا ……………………………… 43 3-8 تجزيه و تحليل آماري ………………………………………… 43 فصل چهارم يافته هاي تحقيق 4-1 داده هاي آماري جامعه مورد مطالعه ………………………………… 45 4-2 ميانگين سلامت رواني جامعه مورد مطالعه …………………………… 48 4-3- تجريه و تحليل فرضيه و سئوالات تحقيق …………………………… 50 فصل پنجم بحث و نتيجه گيري 5-1 بحث و نتيجه گيري …………………………………………… 59 5-2 نتيجه گيري كلي ……………………………………………… 61 5-3 محدوديت هاي تحقيق ………………………………………… 61 5-4 پيشنهادات تحقيق ……………………………………………… 62 منابع تحقيق ……………………………………………………… 63 پيوست پيوست ………………………………………………………… 66 فهرست جداول جدول 2-1 مقايسه بررسي هاي انجام شده در مورد شيوع بيماريهاي رواني در مناطق مختلف جهان و ايران 35 جدول 4-1. داده هاي آماري جامعه مورد مطالعه ………………………… 46 جدول 4-2 ميانگين و واريانس جامعه مورد مطالعه ………………………… 48 جدول 4-3 مقايسه نمرات زنان و مردان در آزمون ………………………… 50 جدول 4-4 محاسبه ضريب همبستگي سن كارمندان با نمرات سلامت رواني …… 52 جدول 4-5 مقايسه ميانگين ها و انحراف معيار سه گروه اشتغال ……………… 53 جدول 4-6 تجزيه و تحليل واريانس ها ………………………………… 54 جدول 4-7 مقايسه ميانگين هاي گروه هاي مختلف فعاليت ………………… 54 جدول 4-8 تجزيه و تحليل واريانس هاي گروه هاي مختلف فعاليت …………… 56 جدول 4-9 محاسبه ضريب همبستگي سنوات كاري با سلامت رواني ………… 56 فهرست نمودارها نمودار هسيتوگرام 4-1 نمرات سلامت رواني و فراواني آن در مردان و زنان …… 46 نمودار هيستوگرام 4-2 سن آزمودني ها و فراواني آن در مردان و زنان ……… 48 نمودار 4-3 مقايسه ميانگين هاي سه گروه اشتغال ………………………… 50 نمودار 4-4 ميانگين هاي سلامت رواني گروه هاي مختلف فعاليت …………… 52

👇 تصادفی👇

فناوری نانو در عمرانمهندس محمد طلوعيدانلود تحقيق امنيت و قرآنمقاله بیماری های شایع در مدرسه (۱۴صword)تحلیلی بر پیشگوییهای نوستر آداموسدانلود مقیاس کنار آمدن با خودحکایت نبوغ آلبرت اینشتین ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞