👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودچكيده: تأثير رنگ در حافظه يادآوري و بازشناسي دانش آموزان دختر پايه دوم ابتدايي است. هدف اين پژوهش يافتن رابطه بين رنگ و حافظه است. روش تحقيق آزمايشي بوده و از شيوه پيش آزمون و پس آزمون استفاده شده است. جامعه آماري در تحقيق حاضر شامل كليه دانش آموزان دختر پايه دوم ابتدايي است. در انتخاب نمونه از روش نمونه گيري تصادفي استفاده شده و نمونه از 60 نفر دانش آموز پايه دوم آموزشگاهي دخترانه در منطقه 17 تهران تشكيل شده است كه در گروه 30 نفره تحت عنوان گروه كنترل و گروه گواه قرار گرفتند. ابزار تحقيق در اين پژوهش آزمون محقق ساخته است كه دو برگ يكي شامل 30 تصوير رنگي از حيوانات ، ميوه ها و اشيا و ديگري شامل همان تصاوير به صورت سياه و سفيد براي آزمون ياداوري و دو برگ يكي شامل 60 تصوير رنگي از حيوانات ، ميوه ها و اشيا كه 30 تصوير فوق را داراست و ديگري شامل همان تصاوير به صورت سياه و سفيد براي آزمون بازشناسي است. ميانگين بدست آمده از نمرات هر دو گروه (كنترل، گواه) در هر دو آزمون (يادآوري و بازشناسي) بااستفاده از آزمون مقايسه ميانگين هاي دو گروه مستقل (فرمول اعداد خام) با يكديگر مقايسه شدند. فرضيه هاي پژوهش به شرح ذيل است: 1 – ميزان يادآوري گروهي كه تصاوير رنگي به آنها ارائه شده است (گروه A) از ميزان يادآوري گروهي كه تصاوير سياه و سفيد آنها ارائه شده است (گروه B) بيشتر است. كه اين فرضيه تاييد مي گردد. 2 – ميزان بازشناسي گروهي كه تصاوير رنگي به آنها ارائه شده (گروه A) از ميزان بازشناسي گروهي كه تصاوير سياه و سفيد به آنها ارائه شده است (گروه B) بيشتر است. كه اين فرضيه تاييد مي گردد. تشكر و قدرداني در اينجا وظيفه خود مي دانم از زحمات و راهنماييهاي استاد ارجمند، جناب آقاي دكتر علي پور نهايت تشكر و قدرداني را بنمايم. از مسئول و كارمندان كتابخانه مركزي دانشگاه تهران به جهت همكاري صميمانه اي كه با بنده داشتند نيز كمال سپاس را دارم از مسئول و كارمندان مركز اسناد علمي كشور نيز به دليل همكاري صميمانه ايشان تشكر و قدرداني مي نمايم. در پايان براي همه اين عزيزان آرزوي سعادت و سربلندي نموده و موفقيت ايشان را از درگاه خداوند متعال مسئلت مي نمايم. تقديم به : دو راهنما و همراه زندگي ام پدر فرهيخته و مادر مهربانم فهرست مطالب صفحه عنوان فصل اول : كليات مقدمه بيان مسئله بيان فرضيه اهميت پژوهش اهداف پژوهش تعاريف نظري تعاريف عملياتي فصل دوم: پيشينه پژوهش حافظه انواع حافظه از نظر نوع اطلاعات انواع حافظه از نظر طول زمان مراحل سه گانه حافظه فيزيولوژي حافظه نورولوژي حافظه فهرست مطالب صفحه عنوان مكانيسم سلولي حافظه نقش سيستم هورموني در حافظه حافظه هاي گوناگون براي اطلاعات گوناگون فرضيات ديرينه درباره حافظه نظرياتي درباره حافظه مقايسه كامپيوترها با مغز يادآوري بازشناسي اندازه گيري حافظه روش هاي سنجش يادآوري سنجش بازشناسي اختلالات حافظه تقويت حافظه رنگ روان شناسي رنگ فهرست مطالب صفحه عنوان رشد بينايي رنگ پيدايش رنگ ها بينايي رنگ (رنگ بيني ) تركيب رنگ ها فيزيولوژي رنگ تأثير رنگ در انسان تذثيرات روان شناختي رنگ ها چگونگي استفاده از رنگها در فضاي سبز و محيط هاي داخل شهر تأثيرات نور و رنگ ها نورهاي رنگي رنگ درماني چيست؟ اصول رنگ درماني چگونه مي توان رنگ درماني را به كار بست؟ آخرين تحقيقات انجام شده فصل سوم: روش پژوهش جامعه آماري فهرست مطالب صفحه عنوان نمونه آماري روش نمونه گيري ابزار تحقيق ازمون يادآوري و بازشناسي روش اجراي آزمون روش آماري در تجزيه و تحليل داده ها فصل چهارم : نتايج پژوهش داده هاي تحقيق تحليل داده ها آزمون فرضيه ها فصل پنجم: بحث و تفسير محدوديت هاي تحقيق پيشنهادها فهرست منابع پيوست 1 جدول شماره 1 – نمره آزمون يادآوري در هر دو گروه فهرست مطالب صفحه عنوان جدول شماره 2 – نمره آزمون بازشناسي در هر دو گروه پيوست 2 آزمون يادآوري گروه A آزمون يادآوري گروه B پيوست 3 آزمون بازشناسي گروه A آزمون بازشناسي گروه B

👇 تصادفی👇

تابعیت مضاعفامتحان نهایی الگوی 2 سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93دانلود پکیج افزایش اعضای کانال تلگرامدانلود پاورپوینت ماشین آلات ساختمانی و عمرانیآنالیز خیز ورق‌های مدرج تابعی (FGM) بصورت مشابه‌سازی با ورق همگن بکار رفته در سازه‌های فضاییاثرات میدان مغناطیسی محوری و کانال یونی بر انتشار امواج در لیزر الکترون آزاد با ویگلر پیچشی wordمبانی نظری و پیشینه تحقیق مدارس هوشمندتحقیق امنیت در اینترنت اشیا ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞