👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

نمادشناسی مجلس " آزمودن فریدون پسرانش را" از شاهنامه ی شاه تهماسبی به روایت کارل گوستاو یونگ

ارتباط با ما

دانلود


نمادشناسی مجلس " آزمودن فریدون پسرانش را" از شاهنامه ی شاه تهماسبی به روایت کارل گوستاو یونگ
نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :9
سال انتشار :1394
چکیده
نماد نام یا نمایهای است که افزون بر معنای قراردادیاش دارای معانی متناقضی باشد برخی ازنمادها ازتجربیات شخصی فرد ناشی میشوند اما برخی دیگر در بین تمام انسانها در تمام دوران مشترکاند از نظر یونگ این مفاهیم مشترک بین انسانها زادهی ناخودآگاه جمعی بشراست وکهنالگو نامیده میشود در بسیاری موارد یک انگاره یا نمایه از ناخودآگاه به خودآگاه راه مییابد و هنرمند یا فیلسوف آنچه به خودآگاهش راه یافته را در قالب یک اثرهنری یا فلسفی ارایه میکند در هنگام تحلیل چنین ا ثری است که آگاهی از کهنالگوها و ناخودآگاه جمعی مورد نظر یونگ مثمر ثمر واقع میگردد نگارنده با تکیه بر چنین دیدگاهی نمادهای موجود در نگارهای ازشاهنامهی شاه تهماسب را بررسی کردهاست؛ ا ثری که به تبع موضوع کتاب نگارگری شده که مضمونی اساطیری دارد مملو از نمادهاست هرچند نمادهای موجود در ا ر نگارگران این شاهنامه از نوشتار شاعر تأ ثیر گرفتهاسات اما نگارگر به عنوان هنرمندی مستقل، در دورانی متفاوت از دوران شاعر، ردی از نمادهای مورد نظر خود را در ا ثر به جا گذاشتهاست و هردو هنرمند نگاهی کمالگرا و متعالی به عنصر ایرانی داشته اند
واژگان کلیدی
نماد /ناخودآگاه جمعی و فردی کهنالگو /آنیما /شاهنامه

👇 تصادفی👇

پروژه کتابخانه سی شارپ با داکیومنتCorporate Safety Compliance: OSHA, Ethics, and the Lawبررسی وضعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوانان سارق (14-11) ساله ی کانون اصلاح و تربیتمقاله نقش مدیران در بازشناسی عناصر موثر بر برنامه درسی ملیPDFفیزیک-چهارم تجربینقش ژئوتکستایل در بهسازی خطوط راه آهن در زمینهای باتلاقیدانلود گزارش کارآموزی اداره برق ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل نمادشناسی مجلس " آزمودن فریدون پسرانش را" از شاهنامه ی شاه تهماسبی به روایت کارل گوستاو یونگ

نمادشناسی مجلس " آزمودن فریدون پسرانش را" از شاهنامه ی شاه تهماسبی به روایت کارل گوستاو یونگ

دانلود نمادشناسی مجلس " آزمودن فریدون پسرانش را" از شاهنامه ی شاه تهماسبی به روایت کارل گوستاو یونگ

خرید اینترنتی نمادشناسی مجلس " آزمودن فریدون پسرانش را" از شاهنامه ی شاه تهماسبی به روایت کارل گوستاو یونگ

👇🏞 تصاویر 🏞