👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

یک روش جدید مبتنی بر تکنیک های داده کاوی به منظور کشف انواع حملات و بهبود نرخ تشخیص درست در سیستمهای تشخیص نفوذ

ارتباط با ما

دانلود


یک روش جدید مبتنی بر تکنیک های داده کاوی به منظور کشف انواع حملات و بهبود نرخ تشخیص درست در سیستمهای تشخیص نفوذ
نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :14
سال انتشار :1394
چکیده
امروزه با گسترش روزافزن اینترنت و درنتیجه سیستمهای کامپیوتری مبتنی بر شبکه و نقش مهم آنها در ارتباطات و انتقال اطلاعات،تامین امنیت این شبکههای کامپیوتری، به عنوان یک ضرورت و چالش اساسی برای مدیران امنیتی شبکهها مطرح بوده است. سیستم های تشخیص نفوذ، یکی از زمینههای مهم تحقیقاتی در امنیت شبکههای کامپیوتری هستند. هدف سیستم تشخیص نفوذ، کشف وشناسایی حملات و تشخیص اشکالات امنیتی در شبکههای کامپیوتری و اعلام آن به مدیران امنیتی میباشد. در این مقاله به منظورتشخیص تعداد بیشتری از کلاسهای حملات، بهبود نرخ تشخیص درست و به حداقل رساندن نرخ تشخیص اشتباه، با استفاده ازروشهای دادهکاوی انتخاب ویژگی و درخت تصمیم C5.4 ، یک روش جدید تشخیص نفوذ ارائه میشود. برای ارزیابی روش پیشنهادی، از مجموعهداده KDD Cup 99 مجموعهداده استاندارد رایج و بزرگ برای ارزیابی سیستمهای تشخیص نفوذ، استفاده شدهاست. نتایج بدستآمده نشان میدهند روش پیشنهادی به نرخ تشخیص درست میانگین0/999 دست یافته است و همزمان نرخ تشخیص اشتباه میانگین را به 0/002 کاهش داده است
واژگان کلیدی
سیستم تشخیص نفوذ، دادهکاوی، درخت تصمیم، انتخاب ویژگی ،نرخ تشخیص درست

👇 تصادفی👇

تست هالند برای شناخت تیپ شخصیتینرم افزار اندروید گنج یاب(باستانی)طرح کسب و کاردانشکده ها وکتابخانه مرکزی دانشگاه تهرانآموزش حل مشکلات نرم افزاری هوواوی بدون نیاز به باکس104- آنالیز پایداری سقف تونل به روش تحلیل گوه ایاقدام پژوهی افزایش علاقه به نمازFluid Propertiesدانلودپروژه کنترل و مدیریت سیستم داروخانه ‎ (تعداد صفحات 123) همراه با نمودار های رشنال رز پروژه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل یک روش جدید مبتنی بر تکنیک های داده کاوی به منظور کشف انواع حملات و بهبود نرخ تشخیص درست در سیستمهای تشخیص نفوذ

یک روش جدید مبتنی بر تکنیک های داده کاوی به منظور کشف انواع حملات و بهبود نرخ تشخیص درست در سیستمهای تشخیص نفوذ

دانلود یک روش جدید مبتنی بر تکنیک های داده کاوی به منظور کشف انواع حملات و بهبود نرخ تشخیص درست در سیستمهای تشخیص نفوذ

خرید اینترنتی یک روش جدید مبتنی بر تکنیک های داده کاوی به منظور کشف انواع حملات و بهبود نرخ تشخیص درست در سیستمهای تشخیص نفوذ

👇🏞 تصاویر 🏞