👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه ارشد تعیین الگو و سیاست گذاری مناسب تولید محصولات پروتئینی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی با تاکید بر مزیت نسبی و مصرف آب مجازی

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه ارشد تعیین الگو و سیاست گذاری مناسب تولید محصولات پروتئینی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی با تاکید بر مزیت نسبی و مصرف آب مجازی
چکیده
آب یکی از منابع مهم و محدود در تولیدات مختلف صنعتی و غیرصنعتی محسوب می شود. این اهمیت تا جایی است که در جهان، ادبیات آب مجازی در جهت تبیین جایگاه آب و کاربردهای آن در قالب مفاهیمی چون تجارت آب مجازی مطرح شده و به شدت مورد توجه قرار گرفته است. همچنین یکی از روش هایی که اقتصادی بودن تولید یک محصول در داخل کشور را با آن می توان بررسی نمود، مزیت نسبی تولید است که بر اساس هزینه های تولید محصول محاسبه می شود. از طرفی، تامین مواد پروتئینی که برای بدن انسان ضروری است، از طریق تولید محصولات پروئتینی ای است که نیازمند مصرف آب و به تبع آن هزینه های فرآیند تولید محصول می باشند. لذا، در موقعیت کنونی که هم با عدم مدیریت درست مصرف آب در تولید مواجهیم و هم می بایست به سمت خودکفایی در تولید محصولات و به تبع آن تامین امنیت غذایی و تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، ضروری است تا الگوی تامین پروتئین سبد غذایی خانوار ایرانی را با توجه به دو مولفه کاهش آب مجازی و کاهش هزینه تولید اصلاح نموده تا سلامت و رفاه جامعه را از مسیر تحقق امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و دامپروری ایجاد نماییم. در این تحقیق از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) برای بررسی مزیت نسبی تولید شش محصول پروتئین حیوانی (گوشت گاو، گوسفند، مرغ، ماهی، تخم مرغ و شیرخام) در سال 1392 استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که هر شش محصول پروتئین حیوانی دارای مزیت نسبی بوده اند. درجه مزیت تخم مرغ از همه محصولات بیشتر بوده و گوشت گوسفند کمترین درجه مزیت را داشته است، در حالی که تخم مرغ به مقدار کمی، آب مجازی بیشتری از گوسفند مصرف می کند. همچنین شاخص های حمایتی نشان از حمایت نهاده ای و درآمدی دولت از تولید گوشت ماهی، مرغ و گوسفند و عدم حمایت از تولید گوشت گاو، شیر و تخم مرغ دارد. از دیگر نتایج این پژوهش، تعیین شاخص های مهم اصلاح الگوی تولید محصولات پروتئین حیوانی و رتبه هر شش محصول در این شاخص ها است که می توان از هر کدام به عنوان یک سناریوی اصلاح الگوی تولید با توجه به سیاست های موردنظر، بهره برد و یا می توان با استفاده از برنامه ریزی خطی، یک الگوی جامع تولید را با درنظر گرفتن همه این شاخص ها ارائه نمود.
کلمات کلیدی: امنیت غذایی، خودکفایی، آب مجازی، محصولات پروتئینی، نیاز پروتئینی، هزینه تولید.
در دنیای امروز که بحران اقتصادی در کشورهای مختلفی از جمله کشورهای اتحادیه ی اروپا و غربی ها فراگیر شده است، داشتن شرایطی امن در فضای اقتصادی، خواستی است که کشورها و عوامل اقتصادی شان به دنبال تحقق آن می باشند. در این زمینه، جمهوری اسلامی برای حفاظت از اقتصاد خود مدل اقتصاد مقاومتی را ارائه نمود. جاری شدن این مدل در کشور سبب می شود تا کمترین آسیب از نوسانات اقتصادی جهان متوجه کشور شده و به عبارتی نسبت به این نوسانات انعطاف پذیر باشد.
اقتصاد مقاومتی علاوه بر نگاه به درون (درونزایی)، برونگرا بوده به این معنا که تعامل خود را با کشورها حفظ نموده و روابط تجاری موثری را به سبب داشتن تولید داخل و بازاری قوی با کشورهای هم پیمان خود خواهد داشت. با توجه به این موارد، یکی از ملزومات تحقق اقتصاد مقاومتی که نگاه به درون را نیز تقویت می کند، تامین امنیت غذایی است که این مسئله از مسیر تولید داخل یا خودکفایی در تولید محصولات محقق می شود.
از یک سو، تولید محصولات غذایی اساسی که برای سلامت بدن انسان اهمیت بیشتری دارند، از اولویت برخوردار هستند. از سوی دیگر، پروتئین از مهم ترین درشت مغذی هایی است که برای حیات انسان ضروری می باشد. لذا محصولاتی که پروتئین را به طور کامل برای بدن انسان تامین می کنند، محصولات پروتئین حیوانی هستند که در این تحقیق، مزیت نسبتی و مصرف آب مجازی این محصولات مورد بررسی قرار گرفته است.
1- گوشت گاو،‌گوشت گوسفند، گوشت مرغ،‌ آبزیان،‌ تخم مرغ و شیر خام سهم بالای 5 درصد در تامین پروتئین دارند.
2- با مصرف کمتری از منبع آب می توان محصولات پروتئینی بیشتری را تولید کرد.
ارائه و تبیین الگوی مناسب و سیاستگذاری منطقی در تولید محصولات پروتئینی مبتنی بر کاهش آب مصرفی و حداقل هزینه تولید است.
1- تبیین اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی
2- بررسی وضعیت فعلی محصولات پروتئینی
3- بررسی وضعیت منبع آب به عنوان اصلی ترین محدودیت بخش کشاورزی
4- بررسی هزینه تولید محصولات پروتئینی
 
تعداد صفحات 160 
نوع فایل : ورد word
فهرست
عنوان صفحه
فصل اول کلیات تحقیق. 1
1-1 مقدمه. 2
1-2 تعریف مساله و بیان سوال های اصلی تحقیق. 4
1-3 سابقه و ضرورت انجام تحقیق. 4
1-4 فرضیه ها7
1-5 اهداف.. 8
1-5-1 هدف اصلی. 8
1-5-2 اهداف فرعی. 8
1-6 کاربردهای متصور از تحقیق. 8
1-7 روش انجام تحقیق. 8
1-7-1 روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 8
1-7-2 روش تجزیه و تحلیل داده ها8
1-8 قلمرو تحقیق (زمانی،‌مکانی،‌موضوعی)11
1-9 جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 11
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 12
2-1 مقدمه. 13
2-2 اقتصاد مقاومتی. 13
2-2-1 مفهوم اقتصاد مقاومتی. 15
2-2-2 ارکان اقتصاد مقاومتی. 16
2-2-3 دو سطح یک اقتصاد مقاوم20
2-3 امنیت غذایی. 22
2-3-1 مراکز تحقیقات بین المللی مربوط به تغییر الگوی مصرف غذا24
2-3-1-1 موسسه تحقیقات سیاست های بین المللی مواد غذایی. 25
2-3-1-2 وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا27
2-3-1-3 نشریه انگلیسی تغذیه. 30
2-3-1-4 نشریه بهداشت عمومی تغذیه. 32
2-4 خودکفایی. 34
2-4-1 خودکفایی و امنیت غذایی. 34
2-5 پروتئین. 38
2-5-1 ماهیت پروتئین ها39
2-5-2 کیفیت تغذیه ای پروتئین ها39
2-5-3 ارزش مکمل پروتئین ها40
2-5-4 نقش پروتئین ها در بدن. 41
2-5-5 کمبود پروتئین. 41
2-5-6 اضافه دریافت پروتئین. 42
2-5-7 احتیاجات غذایی. 43
2-6 محصولات پروتئین حیوانی. 43
2-6-1 شیر. 43
2-6-2 تخم مرغ. 44
2-6-3 گوشت مرغ. 44
2-6-4 گوشت ماهی. 45
2-6-5 گوشت گاو و گوسفند45
2-7 میزان تولید محصولات پروتئین حیوانی. 46
2-9 آب؛ منبعی مهم و محدود48
2-9-1 اهمیت آب مجازی.. 49
2-9-2 مفهوم آب مجازی.. 51
2-9-4 انواع منابع آبی. 53
2-9-5 آب مجازی برای محصولات مختلف.. 54
2-10 بیان علمی مفهوم مزیت نسبی. 55
2-10-1 تاریخچه پیدایش مزیت نسبی و ماتریس تحلیل سیاستی. 56
2-10-2 بیان نظریات مربوط به مزیت نسبی. 59
2-11 مروری بر مطالعات انجام شده در زمینه مزیت نسبی و ماتریس تحلیل سیاستی. 62
2-11-1 مطالعات داخلی. 63
2-11-2 مطالعات خارجی. 74
فصل سوم روش تحقیق. 82
3-1 مقدمه. 83
3-2 مفاهیم تاریخی. 83
3-3 روش ماتریس تحلیل سیاستی. 86
3-3-1 ارزش خصوصی (بازاری)86
3-3-2 ارزش اجتماعی. 87
3-3-3 سودآوری بازاری.. 87
3-3-4 سودآوری اجتماعی. 87
3-4 روش محاسبه قیمت های اجتماعی (سایه ای)88
3-4-1 محاسبه قیمت سایه ای محصولات تولیدی.. 88
3-4-2 قیمت سایه ای نهاده ها و منابع. 89
3-5 روش محاسبه نرخ سایه ای ارز. 92
3-7 شاخص های مورد استفاده در چارچوب ماتریس تحلیل حساسیت.. 96
3-7-1 شاخص های مزیت نسبی. 96
3-7-2 ضرایب حمایتی. 97
3-7-3 معیارهای توان رقابت هزینه ای.. 99
3-7-4 سودآوری خالص اجتماعی(NSP)100
3-7-5 نرخ های حمایت.. 100
فصل چهارم نتایج محاسبات و تحلیل ها101
4-1 مقدمه. 102
4-2 جدول تحلیل حساسیت.. 102
4-3 تحلیل شاخص ها110
4-4 شاخص های توان رقابتی. 110
4-5 سودآوری بازاری.. 115
4-7 ضرایب حمایتی. 120
4-8 میزان تولید هر محصول. 126
4-9 آب مورد نیاز تولید127
4-10 شاخص هزینه منابع داخلی (DRC)130
4-11 شاخص های موثر در اولویت بندی الگوی تولید محصولات.. 132
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات.. 139
5-1 مقدمه. 140
5-2 پیشنهادها142
منابع و ماخذ:144
Abstract147
 

👇 تصادفی👇

دانلود 600 فونت فارسی و انگلیسیپلان درب به حیاط 8.5*23 اسکلت بناییبررسی رابطه بین کمالگرایی و سرسختی با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهلدانلود پایان نامه رمزنگاری در ارتباطات دادهدانلود پروژه حملات عدم پذیرش سرویس DOS و DDOS (فرمت word وباقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 90نمونه قراردادرژیم حقوقی دریای خزرشبیه سازی عملکرد خطوط مونتاژ از طریق تبادل اطلاعات و بررسی تاثیر پارامترهای کلیدی سیستمword ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه ارشد تعیین الگو و سیاست گذاری مناسب تولید محصولات پروتئینی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی با تاکید بر مزیت نسبی و مصرف آب مجازی

پایان نامه ارشد تعیین الگو و سیاست گذاری مناسب تولید محصولات پروتئینی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی با تاکید بر مزیت نسبی و مصرف آب مجازی

دانلود پایان نامه ارشد تعیین الگو و سیاست گذاری مناسب تولید محصولات پروتئینی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی با تاکید بر مزیت نسبی و مصرف آب مجازی

خرید اینترنتی پایان نامه ارشد تعیین الگو و سیاست گذاری مناسب تولید محصولات پروتئینی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی با تاکید بر مزیت نسبی و مصرف آب مجازی

👇🏞 تصاویر 🏞