👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

کاربرد الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی ازدحام ذرات در حل مسئله زمان بندی پروژه با منابع محدود

ارتباط با ما

دانلود


کاربرد الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی ازدحام ذرات در حل مسئله زمان بندی پروژه با منابع محدود
نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :16
سال انتشار :1394
چکیده
در این مقاله یک الگوریتم بهینه سازی فراابتکاری در حل مسئله زمان بندی پروژه با منابع محدود با استفاده از الگوریتم PSO تغییریافته پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی با استفاده از زمانبندی کارامد امکان اجرای سریع کارها رابر روی پروزهبا منابع محدود را فراهم می کند. همچنین این روش می تواند تعداد کارهای تاخیر دار را کاهش داده و زمان اجرای کل کاهش می یابد. الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم های ابتکاری دیگار بر رو ی مجموعه داده ها ی استاندارد Kacem و Brandimarte مقایسه شده و کارایی آن با الگوریتم های دیگر مورد بررسی قرار گرفت . نتایج تجربی نشان داد الگوریتم پیشنهادی نسبت به الگوریتم های ابتکاری دیگر دارای عملکرد بهتری است و در زمان کمتری به راه حل بهینه دست می یابد.
واژگان کلیدی
الگوریتم بهینه سازی فراابتکاری، PSO تغییریافته، زمان بندی پروژه با منابع محدود

👇 تصادفی👇

نمونه سوالات پروفايل دانشگاه - پودمان همسرداريشیپ فایل میزان تبخیراستان اصفهانپرسشنامه درونگرایی-برونگراییالكترونيك قدرتپاورپوینت مفروضات بنیادی، اصول و مفاهیم حسابداریراهنمای کامل انگلیسی حقوقوکتور آرم - گروه Bراهنمای دریافت رایگان مقالات علمی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل کاربرد الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی ازدحام ذرات در حل مسئله زمان بندی پروژه با منابع محدود

کاربرد الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی ازدحام ذرات در حل مسئله زمان بندی پروژه با منابع محدود

دانلود کاربرد الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی ازدحام ذرات در حل مسئله زمان بندی پروژه با منابع محدود

خرید اینترنتی کاربرد الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی ازدحام ذرات در حل مسئله زمان بندی پروژه با منابع محدود

👇🏞 تصاویر 🏞