👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

کنترل بدون سنسور موتور BLDC با استفاده از ترکیب رویتگر ولتاژ ضّد محرکه و تخمینگر توان اکتیو و بهبود عملکرد آن با منطق فازی

ارتباط با ما

دانلود


کنترل بدون سنسور موتور BLDC با استفاده از ترکیب رویتگر ولتاژ ضّد محرکه و تخمینگر توان اکتیو و بهبود عملکرد آن با منطق فازی
نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :17
سال انتشار :1394
چکیده
در این مقاله، به منظور تخمین سرعت و موقعیت موتور BLDC در رنج وسیع سرعت، از ترکیب تخمینگر توان اکتیو و رویتگر ولتاژ ضد محرکه موتورمبتنی بر منطق فازی استفاده شده است. با توجه به اینکه معادلات مورد استفاده در رویتگر ولتاژ ضد محرکه وابسته به پارامترهای اصلی موتور از جملهمقاومت و اندوکتانس بوده و از طرفی به دلیل متغیر بودن مقاومت سیم پیچ های موتور در سرعتهای بالا، به دلیل افزایش درجه حرارت موتور، و تأثیر قابل توجه مقدار مقاومت سیم پیچ استاتور بر سرعت موتور، از تخمینگر توان اکتیو به منظور ارزیابی مقاومت سیمپیچهای موتور در رنج وسیعی ازسرعت استفاده شده است. با تخمین مقدار مقاومت سیم پیچ های موتور در رنج وسیعی از سرعت و اعمال آن به معادلات رویتگر ولتاژ ضدمحرکه، می توان تخمین دقیق سرعت را در رنج وسیعی از آن داشته باشیم. در ادامه، با توجه به این موضوع که در رنج وسیع سرعت، تعیین دقیق نقاط صفر عبوری مقادیر ولتاژ ضد محرکه موتور، به منظور تعیین موقعیت روتور، کاری دشوار و غیر ممکن می باشد، بنابراین با استفاده از منطق فازی و پیاده سازی آنبر روی کنترل کننده تناسبی انتگرالی، می توان نقاط صفر عبوری مقادیر ولتاژ ضدمحرکه موتور را دقیقاً ارزیابی کرده و در نتیجه موقعیت دقیق روتور - در رنج وسیعی از سرعت تعیین گردد. از طرفی با استفاده از منطق فازی، عملکرد سیستم درایو بدون سنسور موتور BLDC بهبود داده شده است که باعث کاهش زمان نشست و فراچهش پاسخ سیستم می شود. نتایج شبیهسازی انجام شده در محیط سیمولینک متلب، صحت مطالب گفته شده را بیان میکند.
واژگان کلیدی
موتور BLDC ؛ تخمینگر توان اکتیو؛ رویتگر ولتاژ ضدمحرکه؛ حذف سنسور سرعت و موقعیت ؛ منطق فازی

👇 تصادفی👇

نقشه dxf جعبه ابزار چوبیتأمین منابع ابر بازار نقدی با روش مبتنی بر هزینه wordدانلود پاورپوینت حسابداری علمی با پارادایم های گوناگونآموزش پر درآمد تعمیرات لامپ کم مصرفدانلود کتاب مانیفست پس از 150 سالSEO Glossary v2.4.0 - دانلود کامپوننت فارسی فرهنگ واژگان همراه با فایل راهنماشبیه سازی ژنراتور القايي خود تحريك در متلبطبقه بندی متقاضيان تسهيلات اعتباری بانكها با استفاده از تكنيك ماشين بردار پشتيبان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل کنترل بدون سنسور موتور BLDC با استفاده از ترکیب رویتگر ولتاژ ضّد محرکه و تخمینگر توان اکتیو و بهبود عملکرد آن با منطق فازی

کنترل بدون سنسور موتور BLDC با استفاده از ترکیب رویتگر ولتاژ ضّد محرکه و تخمینگر توان اکتیو و بهبود عملکرد آن با منطق فازی

دانلود کنترل بدون سنسور موتور BLDC با استفاده از ترکیب رویتگر ولتاژ ضّد محرکه و تخمینگر توان اکتیو و بهبود عملکرد آن با منطق فازی

خرید اینترنتی کنترل بدون سنسور موتور BLDC با استفاده از ترکیب رویتگر ولتاژ ضّد محرکه و تخمینگر توان اکتیو و بهبود عملکرد آن با منطق فازی

👇🏞 تصاویر 🏞