👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تحلیل عملکرد ترانزیستورهای تک الکترونی در دمای اتاق با تغییرات جزیره

ارتباط با ما

دانلود


تحلیل عملکرد ترانزیستورهای تک الکترونی در دمای اتاق با تغییرات جزیره
نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :13
سال انتشار :1394
چکیده
دراین مقاله، ما ترانزیستور تکالکترونی 1 ( SET ( مبتنی بر جزایر از جنس نقطهی کوانتومی 2 ( QD ( نیمههادی)سیلیکونی( رابرای عملکرد در دمای اتاق مدلسازی میکنیم و نشان میدهیم که کوچک شدن اندازه جزیره )کوچکتراز 11 نانومتر(درترانزیستور تکالکترونی 3 ( SET ( باعث میشود که این نانو ترانزیستور قابلیت استفاده در دمای اتاق را داشته باشد. بنابراین کوچک شدن اندازه جزیره نتایجی از قبیل گسسته شدن سطوح انرژی ) QD با سطوح انرژی گسسته( و همچنین اثر کوپل شدن 4 QD به اتصالات فلزی که سبب پهنشدگی سطوح انرژی میشود را در پی خواهد داشت که ما اثرات این دو پیامد را برعملکرد SET مورد بررسی قرار خواهیم داد. ما برای سطوح انرژی گسسته، مقادیر متفاوتی را در نظر گرفته و نشان خواهیم داد که نرخ جریان تونلزنی برای هر سطح انرژی متفاوت خواهد بود. در نتیجه برای بهدست آوردن این تفاوت در میزان نرخ تونل زنی، یک عبارت برای نرخ تونل زنی در رژیم انسداد کولنی کوانتومی بدست می آوریم و بر مبنای آن مشخصات هدایت مربوط به SET مبتنی بر QD سیلیکونی را شبیهسازی و مورد تحلیل قرار میدهیم و همچنین با استفاده از شبیهساز سیمون 5 ، مشخصات رسانایی را برای SET مورد نظر و در ولتاژهای بایاس اعمالی متفاوت شبیهسازی میکنیم
واژگان کلیدی
ترانزیستورتک الکترونی، رژیم انسدادکولنی، سیلیکون، دمای اتاق

👇 تصادفی👇

شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامیپرسشنامه اخلاق اداری کارکناندانلود ارزان کتاب نایاب و گران قیمت (Security+ Guide to Network Security Fundamentals (Cyber Securityنمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت تحول - روشهای تحقیق در رفتار سازمانی کد درس: 1218511Body Language For Leaders Part 2کتاب ابواب الجنان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تحلیل عملکرد ترانزیستورهای تک الکترونی در دمای اتاق با تغییرات جزیره

تحلیل عملکرد ترانزیستورهای تک الکترونی در دمای اتاق با تغییرات جزیره

دانلود تحلیل عملکرد ترانزیستورهای تک الکترونی در دمای اتاق با تغییرات جزیره

خرید اینترنتی تحلیل عملکرد ترانزیستورهای تک الکترونی در دمای اتاق با تغییرات جزیره

👇🏞 تصاویر 🏞