👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

خلاقیت درآفرینش هستی، خلاقیت در آفرینش معماری

ارتباط با ما

دانلود


خلاقیت درآفرینش هستی، خلاقیت در آفرینش معماری
نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :10
سال انتشار :1394
چکیده
خلاقیت فرایندی است که که به واسطه ی آن قوه ی تصور در جهان شکل می گیرد. خلاقیت به عنوان نوعی فرایند، به واقع یکی از ویژگی های عالمگیر و فرجامین است که شکل دهنده ی انجام و نهایت چیزها و واقعیت هاست. به یک معنی،خلاقیت مترادف با معنای ماده ی آغازین ارسطویی است، با این تفاوت که نه کنش پذیر است و نه پذیرا. خلاقیت ممکن است به صورت زمینه ی کاملاً فعالی از تمام چیزهایی که به وجود می آیند جلوه گر شود، که البته توصیف ناپذیر است. خلاقیت مفهوم غایی والاترین کلیت است که بر پایه ی واقعیت شکل می گیرد و می تواند در تمام زمینه های فعالیت بشریاز جمله: علم، هنر و فرهنگ، حضوری همیشگی داشته باشد. تمام عناصر فرهنگ زبان، اسطوره، هنر، علم، تاریخ و مذهب - در تکامل خلاقیت سهیم اند. سؤال اساسی اینجاست که خلاقیت چه تأثیری در فرایند آفرینش عالم هستی داشته و چهتأثیری در فرایند آفرینش معماری خواهد داشت؟ آنچه سبب شود که نیستی صورت هستی به خود گیرد، آفرینش و خلاقیت است. از این رو همه هنرها آفریدن است و استادان و هنرمندان همه خلاق و آفرینش گرند. روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی تحلیلی است که بر اساس شیوه استدلال منطقی با رویکردی کیفی صورت می پذیرد
واژگان کلیدی
خلاقیت، آفرینش، هستی، معماری

👇 تصادفی👇

اثر بارگذاری های چرخه ای مختلف بر رفتار مقاومتی بتن خود تراكمماژول نمایش بازدید کنندگان هر کشور با پرچمدانلود پروژه جوانان و اوقات فراغت مجازی – جامعه شناسیاقدام پژوهی پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان در کلاسدانلود مقاله اصول تراشکاریقصه ها و افسانه های مردم ایسلند به روایت می و هالبرگ هالماندسانساختمان ویلایی با رویکرد معماری پایداردانلود پروژه سامانه هاي كشف مزاحمت در شبکه - تعداد صفحات 78 - PDF ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل خلاقیت درآفرینش هستی، خلاقیت در آفرینش معماری

خلاقیت درآفرینش هستی، خلاقیت در آفرینش معماری

دانلود خلاقیت درآفرینش هستی، خلاقیت در آفرینش معماری

خرید اینترنتی خلاقیت درآفرینش هستی، خلاقیت در آفرینش معماری

👇🏞 تصاویر 🏞