👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

زبان بدن از نگاه مولانا

ارتباط با ما

دانلود


زبان بدن از نگاه مولانا
ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺑﻴﺎﺗﻲ از اﺷﻌﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﻣﺜﻨﻮي ﻣﻌﻨﻮي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺎت و ﺣﺎﻻت و اﺷﺎرات و ﻧﮕﺎه ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻧﺘﻘـﺎل ﭘﻴـﺎم از ﻃﺮﻳـﻖ ﺣﺮﻛـﺎت و اﺷﺎرات اﺳﺖ . ﺑﺴﻴﺎري از اﺑﻴﺎت ﻛﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒـﺎط اﻧـﺴﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳـﻖ ﺣﺮﻛـﺎت و اﺷـﺎرات رﺑـﻂ داﺷﺘﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺑﺮاي آن ﻛﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﻮﻻﻧـﺎ ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﺑﺮده ، ﺑﻪ ﻣﺜﻨﻮي ﻣﺤﺪود ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﻴﻢ ً ﺑﺪن را ﺻﺮﻓﺎ از اﺑﻴﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮ از اﺷﻌﺎرش ﺑﻬﺮه اﻳﻢ . ﻫﻢ ﭼﻨﻴﻦ، از اﺷﻌﺎر ﺷﺎﻋﺮان دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن ﻛـﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . از آن ﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ ز ﻳﺎد از ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑـﻪ زﺑﺎن ﺑﺪن اﺧﺘﺼﺎص دارد و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﻳﻚ روان آدﻣﻲ ﺑﺎ ﺣﺮﻛـﺎت و اﺷـﺎرات ﺻﺎدر ﺷﺪ ه از وي و ﻧﻴﻤﻪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻮدن آن، زﺑﺎﻧﻲ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ، ﺗﺮ اﺳـﺖ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﻮﻻﻧـﺎ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺑﺨﺶ از ارﺗﺒﺎط ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻛﻨﻜﺎش در اﺑﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـ ﻪ ﻣﻮﺿـﻮع ، در ﻣﺜﻨـﻮي ﺑـﻪ اﻋﺘﻘﺎد و ﺑﺎور ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﺑﺪن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ اﻳﻢ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﻛﻪ او زﺑﺎن ﺑﺪن را ﺗﺮ از زﺑـﺎن ﻣﻲ(verbal communication) ﻛﻼﻣﻲ داﻧﺪ.
نویسندگان:اکبر فرهنگی و حسین فرجی

👇 تصادفی👇

Agile Professional Certification Preparation PMI.ACP (Value Driven Development)برنامه متلب حل معادله به روش dofurt frankelشیپ فایل حوضه های آبخیز استان آذربایجان غربیلاغری تضمینی با روش های نوین پزشکیتحلیل دینامیکی سد خاکی تهم و ارائه و بررسی نتایج آنپایان نامه بررسی رفتار سازه های لوله ای مهاربندی شده در ساختمان های بلند تحت تاثیر اثر زلزله170 - اقدام پژوهی: چگونه می توانم اضطراب فاطمه را در کلاس از بین ببرم؟ - 22 صفحه فایل ورد - wordESE METOD SPANISHریزفضاها و اصول و ضوابط طراحی هتل ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل زبان بدن از نگاه مولانا

زبان بدن از نگاه مولانا

دانلود زبان بدن از نگاه مولانا

خرید اینترنتی زبان بدن از نگاه مولانا

👇🏞 تصاویر 🏞