👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودنکات اساسی در مالیات بر در آمد مشاغل آگاهي موديان از قانون ماليات هاي مستقيم كمك قابل توجهي به آنان در عمل به وظايف قانوني و بهره مندي از تسهيلاتي که قانون براي موديان در نظر گرفته و عدم تعلق جريمه هاي احتمالي كه قانونگذار براي آنان پيش بيني كرده مي نمايد. اول:اشخاص مشمول ماليات بر درآمد مشاغل شخص يا اشخاص حقيقي كه از طريق اشتغال يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون نظير: فصل درآمد اجاره املاك- درآمد حقوق و ... در ايران درآمد تحصيل كنند، پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بر درآمد مشاغل مي باشند. دوم:درآمد مشمول ماليات موديان مشمول ماليات بر درآمد مشاغل به استناد ماده ۹۴- درآمد مشمول ماليات موديان موضوع اين فصل عبارت است از كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه و استهلاك مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاك سوم: تقسيم بندي صاحبان مشاغل بر اساس ماده ۹۵- صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلف اند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگهداري كنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروههاي زير تقسيم مي شوند: الف- صاحبان مشاغلي كه مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند. ب- صاحبان مشاغلي كه مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند. ج- صاحبان مشاغلي كه مشمول بندهاي (الف) و (ب) فوق نيستند، مكلف اند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي نگهداري كنند. الف: صاحبان مشاغل موضوع بند (الف( ماده ۹۵ بر اساس ماده ۹۶- صاحبان مشاغل موضوع بند فوق در دوازده گروه فهرست گرديده اند و از دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان شروع و به صاحبان موسسات تبليغاتي و بازاريابي خاتمه مي يابد. ب:صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده ۹۵ در ادامه مفاد ماده ۹۶ صاحبان مشاغل موضوع بند مذكور به نوزده گروه تقسيم گرديده كه از صاحبان كارگاههاي صنعتي شروع و به عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات ختم مي گردد. ج:صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) ماده ۹۵ تمامي صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (الف) و (ب(در زمره صاحبان مشاغل موضوع بند (ج) مي باشند. چهارم:مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي مشاغل به استناد ماده ۱۰۰ موديان يا صاحبان مشاغل موضوع اين فصل اعم از بند (الف) و (ب) و (ج) مكلف اند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت هاي شغلي خود را در يك سال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق نمونه اي كه وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد، تنظيم و تا آخر تيرماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود ارائه و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده (۱۳۱) اين قانون پرداخت نمايد. تبصره ۱- ماده ۱۰۰- در مورد كارگاهها و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد، مودي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي خود را طي يك اظهارنامه به اداره امور مالياتي محل وقوع كارگاه يا واحدي توليدي ارائه نمايد. تبصره۲- ماده ۱۰۰- در مورد مشمولين اين فصل كه داراي محل ثابت براي شغل خود نمي باشند، محل سكونت آنها از لحاظ ارائه اظهارنامه محل شغل تلقي مي گردد. پنجم:مهلت قانوني اعلام شروع فعاليت از سوي صاحبان مشاغل بر اساس تبصره۳- ماده ۱۷۷- صاحبان مشاغل مكلف اند، ظرف چهارماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را كتبا به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند.

👇 تصادفی👇

خانواده از دیدگاه پیامبر اعظم (ص) و جایگاه آن در نظام تعلیم و تربیتآمريكايي آرامپایان نامه بررسي تاثير هوش هيجاني بر اثربخشيسیستم عامل های موبایلتئوری پاسخ برای پیش بینی تعدیل رودخانه های آبرفتی تحت تغییرات محیطی و انسانیپرداخت و ثبت نام تک صفحه ای اپن کارتتحقیق آسیبهای اجتماعی1+1 Kaspersky Anti-Virus ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞