👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلود 
 
دانلود گزارش کارآموزی شرکت های پیمانکاری
فرمت فایل: ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 49
 
 
 
بخش هایی از گزارش:
بطورخلاصه شركتهاي پيمانكاري به شركتهايي گفته ميشودكه عهده داراجراي‌كاري از سازماني شخصي و خلاصه منبعي با قيمتهاي معيني مي گردد . و انجام اجراي عمليات آنرا بعهده مي گيرد . و اين شركتها مي تواند در ملكيت يك و يا چند نفر باشد كه به يكي از صورتهاي تشكيل شركت مانند شركت سهامي ، شركت با مسئوليت محدود ، شركت تضامني ، شركت مختلط غير سهامي ، شركت مختلط سهامي ، شركت نسبي و يا شركت تعاوني بوجود مي آيد . به هر ترتيب پس از تشكيل شركت يك نفر از سهام داران به عنوان مدير عامل شركت انتخاب مي گردد و وكليه وظايف اداره امور شركت و مديريت اجرايي پروژه را عهده دار خواهد بود .
با توجه به وظايفي براي مديريت عامل شركت وجود دارد لازم است كه از امور تجارت – حقوق ـ مالي ـ روابط كاركري و امور مهندسي و توليدي و خلاصه مديريت اطلاع كافي داشته باشد . و بتواند در شرايط مختلف روشهاي مناسب براي اجرا و پيشبرد كارها انتخاب نمايد . و در كارهاي برآورد ، برنامه ريزي ها و خريد و تداركات و سازمان دهي و كنترل كارها وارد به امور و آگاهي كامل داشته باشد .
در مجموع وظايف كلي پيمانكار را مي توان به شرح زير خلاصه نمود :
براي بوجود آوردن يك سيستم مديريت اجراي پروژه راعهده دار خواهد بود. با توجه به و ظايفي كه براي مديريت عامل شركت وجوددارد لازمست كه از امور تجارت ـ حقوق ـ مالي ـ روابط كارگري وامورمهندسي و توليدي وخلاصه مديريت اطلع كافي داشته باشد وبتواند درشرايط مختلف روشهاي مناسب براي اجراء وپيشبرد كارها بر آورد برنامه ريزيها وخريد وتداركات وسازماندهي وكنترل كارها وارد برنامه ريزيها وخريدوتداركات وسازماندهي وكنترل وارد به امور آگاهي كامل داشته باشد .
2- داشتن اطلاعات كافي ازروشها ،مصالح ،وسائل ساختماني ،تجهييزات وماشين آلات
10- دراختيار داشتن تشكيلات مديريت و نظارت براي رعايت كليه موارد ياد شده .
براي بوجود آوردن يك سيستم مديريت پيمانكاري صحيح كه بتواند عملكرد مناسبي نيز داشته باشد مسئوليت مختلف بايستي به گروههاي مختلف سپرده شده وبخشهائي كليه آنها زيرنظر مديريت شركت باشد بوجود آوردكه مهمترين اين بخشها عبارتنداز :
بخش مهندسي ـ بخش برآورد ـ بخش مهندسي كارگاه ـ بخش خريدوتداركات ـ بخش امور مالي ـ بخش منشيگري وامور بايگاني ـ بخش روابط صنعتي ـ بخش حفاظت وايمني .
شركت پيمانكار ي ساختماني يا تاسيساتي وبا تجهيزاتي شخصي است حقوقي كه براي انجام عمليات ساختماني ياتاسيساتي يا تجهيزاتي طبق قوانين بصورت شركت سهامي خاص تاسيس گرديده و به ثبت رسيده باشد وكليه سهام آن متعلق به اشخاص است .
شركتي بعنوان شركت پيمانكاري طبق آئين نامه تشخيص صلاحيت تعيين گروه ورتبه مي شود. داراي شرايط زير باشد:
الف- بمنظور اجراي علما ، ساختماني ، تاسيساتي ، تجهيزاتي ، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران تاسيس شده و به ثبت رسيده بادش .
ب - شركت از نوع سهامي خاص بوده و كليه سهام آن با نام باشد.
ج ـ كليه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي ايراني باشد.
د ـ هيچكدام ازسهامداران شركت در شركتهاي پيمانكاري ديگر سهامدار نباشند .
هـ ـ تعداد سهامداران وميزان سهام هريك وهيئت مديره ومديرعامل ( كه متناسب ياكارائي اعضاء درشركت برحسب تجزيه وتحصيلات تعيين مي گردد . ) طبق ضوابط باشد .
 
تيرچه :
عنصر پيش ساخته اي است متشكل از بتن و فولاد به مقع تقريبي T كه در دو نوع تيرچه خرپايي و تيرچه پيش تنيده توليد مي شود.
تيرچه پيش ساخته خر پايي : از خرپايي فولادي وپاشنه بتني متشكل شده است . ودروصرتي كه داراي قالب سفالي باشد تيرچه كف درا ناميده مي شود .
تيرچه پيش ساخته خرپايي از اجزاء زير تشكيل مي شود.
4-بتن پاشنه تيرچه
5- ميلگرد كمكي اتصالي
الف ) عضو كششي
حداقل تعداد ميلگرد كشش دو عدد بوده وسطح مقطع ميلگردهاي كشش سطحي از طريق محاسبه تعيين مي شود. براي صفه جويي درمصرف فولاد وپيوستگي بهتر آن بايستي معمولا از ميلگرد آجدار بعنوان عضئ كششي استفاده مي وشد. حداكثر سطح مقطع ميلگردي كشش سطحي بستگي به نوع فولاد وبتن مصرفي دارد . درصورت استفاده از ميلگردهاي كششي به تعداد بيش از دوعدد ، دو ميلگردهي طولي با يد درسرتاسر طول تيرچه ادامه يابند . ولي طول موردنياز بقيه ميلگردهاي رامي توان از طريق محاسبه بدست آورد . درمقطعي كه نياز نيست قطع نمود.
ب ) ميلگردهاي عرضي
اين ميلگردهاي جهت اهداف زيردرتيرچه مصرف مي شوند.
ازاين ميلگرد بمنظور تحمل نيروي فشاري خرپا درمرحله اول كار است درمرحله بعداگر ميلگرد بالايي درضخمات بتن پوششي وبالاتر از سطح بلوك ها قرارگيرد. درنقش فولاد افت حرارتي سقف عمل مي كند. و درصورتي كه پايين تر از سطح بلوك ها قرارگيرد. نقشي نخواهدداشت .
براي تامين تيكه گاه بلوك هاونيز براي پرهيزاز قالب بندي قسمت زيرين جان تير T درموقع اجاروبتن پاشنه تيرچه دركارخانه ريخته مي شود. حين ديگر اين عمل اين است كه بعلت فراهم بودن شرايط بهتراجرادركارخانه ، پوشش آرماتورهاي كشش بصورت مطمئن تري تامين مي گردد. اين پوشش درمقاومت سقف دربرابر آتش سوزي اثر بسزايي دارد. براي اجراي اين پاشنه ابتدا خرپا رادرداخل قالب فلزي ويا سفالي قرار مي دهند. آنگاه بتن باعيار400يا 450 كيلوگرم سيمان درتر مكعب ومصالح سنگي ريزدانه تهيه نموده وقالب را ازاين بتن پركرده وويبره مي نمايند اگر قالب فلزي باشند. بعد ازسخت شدن بتن آن را ازقالب جداكرده وچند روزي درحوضچه هاي آب قرار مي دهند. ولي اگر قالب سفالي باشد. بهتر است همواره همراه بتن است. باعث مي شود. كه آب بتن رابمكدوباعث پوكي بتن شود ولي چه قالب فلزي باشد يا سفالي همواره همراه بتن است باعث مي شودكه آب بتن رابمكد وباعث پوكي بتن شود. ولي چه قالب فلزي باشد يا سفالي بايد تيرچه مدتي در حوضچه هاي آب باشد وبعد وارد بازار شود.
اين ميلگرد ، بمنظور مهاركردن ميلگردهاي كششي وامكان استقرار بيش از دو ميلگرد كششي درپاشنه تيرچه بكاربرده مي شود. قطر ميلگردهاي كمكي اتصال 6ميلي متر وطول آنها درحدود فاصله ميلگردهاي كشش سطحي است وفواصل ميلگردهاي كمكي اتصال از هم در حدود40تا100 سانتي متر از يكديگر است .
بلوك :
از بلوك بعنوان قالب هميشگي يا قالبي كه پس از اجرا باقي مي ماند،براي قالب بندي زير بتن پوششي استفاده مي شودقسمت زيرين بلوك جهت تامين سطحي مسطح براي انجام كارنازك كاري تعبيه مي گردد. بلوك ها در محاسبات مقاوما سقف به حساب نمي آيند واساسا به منزله قالب هايي هستند كه بايد نيروهاي اجرايي پيش ازبتن ريزي سقف راتحمل نمايندمثلا دررويسقف پيش ساخته ازبتن ريزي ، تحمل نيروهاي حاصل ازرد شدن چرخ فرغون راداشته باشند.
بلوك هاي توخالي معمولا از مواد مختلفي تويلد مي شوند. مانند 1- بتن بامصالح سنگي 2- بتنبا مصالحسبك وزن 3- سفال 4 – مصالح چوبي يامقوايي 5- يونوليت .
دربعضي موارد . از قالبهاي قابل حمل نيز استفاده مي شود كه د راين نوع سقف محل بلوك خالي است . اين سقف ها جزء سقف هاي تيرچه بلوك نيستند.
مواد تشكيل دهنده بلوك نبايد روي بتن اثر شيميايي داشته باشند. ارتفاع وطول بلوك ، تابع ضخامت كل سقف وفاصله تيرچه ها از هم است . عرض بلوك معمولا 20تا25سانتي متر است . تيغه هاي دوطرف بلوك جهت جابه جايي بهتر بتن در بين دوبلوك ( جان تير ) بشكل شيب دار طراحي مي گردند وزن بلوك بايد طوري باشد كه به آساني بادست درروي سقف جابه جا گردد.وحداكثر از 20كيلوگرم بيشتر نشودمعمولا وزن بلوك سفالي 7 كيلوگرم ووزن بلوك هاي بتني با مصالح رودخانه اي 11تا17كيلوگرم است . نكته اي كه بهتر است درموردبلوك هاي بتني وسفالي رعايت شود.اين است كه اگر ازتيرچه باقالب سفالي استفاده مي شود. بهتراست كه ازبلوك سفالي نيز استفاده گردد. زيرا بعلت هماهنگ بودن مصالح بعداز سفيد كاري روي سقف ايجادسايه نمي نمايند خصوصيت يك سفال خوب اين است كه بايد عاري از ترك ودانه هاي آهكي باشد. ورنگ آن يكنواخت بوده وبطور يكسان پخته شده باشد. سطوح بلوك سفالي بايد صاف وعاري از انحنا وخميديگي وداراي لبه هاي تيز ومستقيم بوده و بافت زير ومتراكم داشته باشند. وهمچنين سطح خارجي بلوك ،به جهت ايجاد چسبندگي لازم به بتن باايي وهمچنين به نازك كاري زير سقف شيار دار مي باشد.
ميلگردهاي افت حرارت
بعداز اتمام سقف وگذاشتن. كليه آهنها يك سري ميلگرد. در جهت عمود برميلگردهاي بالاي تيرچه وروي بلوك ها به فاصله حداكثر5/2 سانتي متر ازيكديگرقرار مي گيرند. كه اين امر براي مقابله با تنش هاي متفرقه دربتن پوششي وبه منظور جذب تنش هاي ناشي ازافت وتغييرحرارت منظور مي شود.
ميلگرد ممان منفي
درمحل تكيه گاههاي تيرچه مماني ( اندازه حركت ) ايجادمي شود كه اندازه آن برابربا نيروضربدر فاصله تا تكيه گاه است كه اين ممان بايد بوسيله ميلگردهاي تحمل شود. به اين لحاظ اگردوعدد تيره به يك تيرختم شود. ميلگردهاي بالايي تيرچه ها رابوسيله ميلگردي كه قطراين ميلگرد. توسط محاسبات بدست مي آيد. بهم وصل مي كنيم. درآخرين قسمتي كه تيرچه برروي تيرقرارمي گيرد. ميلگرد را خم كرده وقسمت خم را داخل آهنهاي تيرقرارداده وقسمت مستقيم راروي آهن فوقاني تيرچه گذاشته وچند بتن پوششي .
پس از چيدن تيرچه وبلوك وبستن آرماتورهاي تيرها وبستن ميلگردهاي ممان منفي وميلگردهاي حرارتي اقدام به بتن ريزي مي نمايم . قبلا ازبتن ريزي بايد. يكبار ديگر كليه آماتورهاي تيرها و آرماتورهاي سقف كنترل شده ومخصوصا فاصله آنها ازيكديگر واتصال آنهابه همديگر بازديد شود. بهتراست برنامه ريزي طوري انجام شود. كه كليه بتن سقف دريك روزريخته شود. اگر بعللي اين كار ممكن نشد. بايد محل قطع بتن باقطر مهندسي محاسبه باشد. محل قطع بتن بهتر است روي بلوك ها باشد. نه روي تيرها وشاه تيرها بايد دقت شود. كه فاصله بين بلوك ها كه تيرچه قرار دارد. از بتن كاملاپر شود.ضخامت بتن روي سقف بايد يكنواخت بوده وبايد در ضمن بتن ريزي وقبل از آنكه بتن كاملا سخت شود.روي آن بوسيله ماله كشي تخت گردد.
 000

👇 تصادفی👇

پلان اداری تجاریمقاله فنی به عنوان روان کننده های صنعتیدانلود تحقیق فروشگاه اینترنتی ، تجارت در وب و پول الکترونیکیدانلود پروژه الکترونیک صنعتی-مدارات یکسوساز گرتز، برشگر،اینورتر و چاپردانلود طرح توجيهی بسته بندي خرما و قند مايعتک فرزندی، مزایا و معایباسامی ثروتمند خداپروژه طراحی معماری خوابگاه دانشجوییبايد از جامعه دفاع كرد. ترجمه رضا نجف زاده ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞