👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه بین خلاقیت و نوآوری در افزایش بهره وری کارکنان سازمان های غیردولتی شهرستان........... در سال 1391

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه بین خلاقیت و نوآوری در افزایش بهره وری کارکنان سازمان های غیردولتی شهرستان........... در سال 1391
فهرست مطالب
مقدمه................. 2
بیان مسئله................... 4
اهمیت و ضرورت تحقیق.................. 7
اهداف تحقیق............................ 8
فرضیه های تحقیق...................... 9
سؤالات پژوهش ..........................10
محدودیت ها ............................11
قلمرو موضوع............................. 11
تعاریف نظری و عملیاتی....................... 11
بخش اول :خلاقیت..................... 15
مقدمه.......................... 15
تعريف لغوی ومفهومی خلاقيت......................... 17
ضرورت خلاقیت ونوآوری.............................. 18
آیا خلاقیت اکتسابی است یا ذاتی ؟.......................... 20
ویژگی های افراد خلاق.......................... 21
مفهوم و جایگاه خلاقیت و نوآوری............................ 23
تفاوت خلاقیت و نوآوری.............................. 24
انتفاع + اختراع + مفهوم = نوآوری................................... 25
تکنیک های خلاقیت و نوآوری..................................... 28
شرایط ایجاد خلاقیت و نوآوری................................... 29
ویژگیهای افراد خلاق و نوآور............................... 29
بخش دوم: بهره وری.................................. 33
مقدمه............................... 33
تعاریف مختلف بهره وری.............................. 34
اثر بخشي چيست و به چه كار آيد ؟ .........................43
مفاهيم مرتبط با بهره وري.......................... 45
کارآیی................................ 45
اثربخشی............................. 45
چرا بايد بحث بهره‌وري را جدي تلقي كرد؟....................... 47
انواع بهره وري.............................. 49
عوامل مؤثر بر بهره وري ملي................................ 50
بهره وری ، رضایتمندی و وفاداری مشتری................................ 51
ارتباط بین بهره وری و كاهش قیمت.................................... 55
ارتباط بین بهره وری و كیفیت محصول................................ 55
ارتباط بین بهره وری و احساس تعلق نسبت به سازمان................................. 56
پیشینه تحقیق................................. 58
تحقیقات داخلی..................................... 58
تحقیقات خارجی................................... 59
فصل سوم : روش شناسي تحقيق
مقدمه .................................62
نوع تحقيق.............................. 63
جامعه آماری............................... 63
حجم نمونه................................ 63
روش نمونه گيري................................ 64
شرح پرسشنامه............................ 64
روايي پرسشنامه:......................... 65
اعتبار( پايايي) پرسشنامه ..........................65
روشهاي آماري مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده ها.......................... 66
فصل چهارم : تجزيه و تحليل مشاهدات
مقدمه............................. 68
آمار توصيفي................................... 69
جنسیت افراد.............................. 69
سن افراد............................. 70
پایه تحصیلی افراد ............................71
فرضيه 1............................... 72
فرضیه 2............................... 73
فرضيه 3 ...............................74
فرضيه 4 ..................................74
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری................................... 77
فرضیه 1.......................................... 77
فرضیه2 ..........................................77
فرضیه3 ........................................77
فرضیه4.................................. 77
محدودیت ها.................................. 78
پیشنهادات............................... 79
منابع

👇 تصادفی👇

132-بررسی آزمایشگاهی پانل های بتنی انعطاف پذیر تحت اثر بارهای ضربه ایآن دنياي ديگر : تاملي در آثار ولاديمير نياكفدانلود لایه shapefile آبراهه های استان خوزستاندانلود پروژه مالی سيستم حسابداری در بيمهبررسی جريان سيال اطراف دو سيلندر مربعي پشت سر هم در جريان آزادکتاب خسرو و شیرینوب سایت مدرسهمزاحم تلفنیتبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلامجدول تناوبی عناصر ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه بین خلاقیت و نوآوری در افزایش بهره وری کارکنان سازمان های غیردولتی شهرستان........... در سال 1391

بررسی رابطه بین خلاقیت و نوآوری در افزایش بهره وری کارکنان سازمان های غیردولتی شهرستان........... در سال 1391

دانلود بررسی رابطه بین خلاقیت و نوآوری در افزایش بهره وری کارکنان سازمان های غیردولتی شهرستان........... در سال 1391

خرید اینترنتی بررسی رابطه بین خلاقیت و نوآوری در افزایش بهره وری کارکنان سازمان های غیردولتی شهرستان........... در سال 1391

👇🏞 تصاویر 🏞