👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه عزت نفس و سخت رویی در دانش آموزان

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه عزت نفس و سخت رویی در دانش آموزان
حاوی فایل داده ها و خروجی spss
 
 فهرست مطالب
 فصل اول
1-1 مقدمه...............................................................................................................................................2
1-2 بیان مسئله..........................................................................................................................................3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق..................................................................................................................5
1-4 اهداف تحقیق...................................................................................................................................6
1-4-1 اهداف کلی..................................................................................................................................6
1-4-2 اهداف جزئی................................................................................................................................6
1-5 فرضیات تحقیق.................................................................................................................................7
1-5-1 فرضیه اصلی.................................................................................................................................7
1-5-2 فرضیه های فرعی..........................................................................................................................7
1-6 مدل تحقیق.......................................................................................................................................8
1-7 تعریف نظری و عملیاتی واژه ها.........................................................................................................9
1-7-1 تعریف نظری عزت نفس..............................................................................................................9
1-7-2 تعریف نظری سخت رویی............................................................................................................9
1-7-3 تعریف عملیاتی عزت نفس...........................................................................................................9
1-7-4 تعریف عملیاتی سخت رویی.........................................................................................................9
 
 
 
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
 
 
 
مقدمه.....................................................................................................................................................11
بخش اول: عزت نفس............................................................................................................................12
2-1 عزت نفس چیست؟........................................................................................................................12
2-2 عزت نفس و راهکارها....................................................................................................................13
2-3 اهمیت داشتن عزت نفس................................................................................................................14
2-4 چگونگی شکل گیری عزت نفس...................................................................................................14
2-5 تقویت عزت نفس...........................................................................................................................15
2-6 ویژگی افراد با عزت نفس بالا.........................................................................................................17
2-7 راههاي ايجاد اعتماد به نفس در دانش آموزان.................................................................................18
2-8 نكات قابل توجه جهت تقويت اعتماد به نفس و عزت به نفس نوجوانان............................................18
2-9 عزت نفس کاذب...........................................................................................................................20
2-10 عزت نفس پسران و دختران نوجوان..............................................................................................21
2-11 چگونه اعتماد به خویشتن را بنا کنیم..............................................................................................22
2-12 اهمیت عزت نفس.........................................................................................................................22
2-13 شرایط اساسی عزت نفس..............................................................................................................23
2-14 دیدگاه اسلام................................................................................................................................24
2-15 تأثیر عزت نفس و روحیه بالا در زندگی........................................................................................24
2-16 چگونه اعتماد به خویشتن در زمینه رفتاری پرورش دهیم ؟.............................................................25
2-17 چگونه اعتماد عاطفی به خویشتن در زمینه عاطفی پرورش دهیم ؟..................................................25
2-18 چگونه اعتماد معنوی را پرورش دهیم ؟.........................................................................................25
2-19 معنی اعتماد به نفس حقیقی کدام است ؟.......................................................................................26
2-20 مؤلفه‌های اساسی عزت‌نفس..........................................................................................................26
2-21 علل پیدایش خویشتن و عزت‌نفس................................................................................................29
2-22 نظر اریکسون درباره عزت‌نفس.....................................................................................................31
2-23 نظر فروید درباره عزت‌نفس..........................................................................................................31
2-24 مفهوم عزت‌نفس...........................................................................................................................32
2-25 چرا عزت‌نفس اهمیت دارد و به آن نیازمندیم؟..............................................................................36
2-26 دیدگاه‌های پیشگامان علوم رفتاری پیرامون عزت‌نفس...................................................................38
2-27 مفهوم ذات(خود) و تقدیر و عزت...............................................................................................44
2-28 شکل‌گیری و تحول عزت‌نفس......................................................................................................44
2-29 روشهای تغییر و افزایش عزت‌نفس................................................................................................47
2-30 عزت‌نفس از دیدگاه قرآن، و احادیث و دانشمندان اسلامی............................................................50
بخش دوم: سخت رویی..........................................................................................................................51
2-31 سخت رویی.................................................................................................................................51
2-32 ویژگی های افراد سخت رو..........................................................................................................52
2-33 فواید آموزش سخت رویی..........................................................................................................52
2-34 ویژگی افراد سخت رو..................................................................................................................54
2-35 سخت رویی و معیارهای آن..........................................................................................................55
2-36 ویژگی های افراد سخت رو..........................................................................................................56
2-37 فواید آموزش سخت رویی..........................................................................................................57
2-38 مفهوم سخت رویی ......................................................................................................................58
2-39 نقش تعدیل کننده سخت رویی.....................................................................................................59
بخش سوم: پیشینه تحقیق........................................................................................................................60
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
 
 
 
3- 1 مقدمه...........................................................................................................................................65
3 – 2 روش تحقيق................................................................................................................................65
3-3 روش تحقیق در این مطالعه..............................................................................................................65
3 – 4 جامعه آماري ...............................................................................................................................66
3-4-1 جامعه آماری..............................................................................................................................66
3-4-2 نمونه آماری...............................................................................................................................66
3 – 5 روش جمع آوري اطلاعات .........................................................................................................66
3 – 6 ابزار اندازه گيري .........................................................................................................................67
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داد ها
 
3-7 تجزيه و تحليل داده ها....................................................................................................................68
 
 
4-1 توصیف داده ها .............................................................................................................................70
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
 
4-2 آزمون فرضیات..............................................................................................................................71
 
5 – 1 مقدمه..........................................................................................................................................77
5-2 نتیجه گیری فرضیات.......................................................................................................................78
5-3 محدودیت های تحقیق....................................................................................................................82
5-4 پیشنهادات.......................................................................................................................................82

👇 تصادفی👇

راهنماي تعميرات و نگهداري جعبه فرمان جديد پيكاندانلود رايگان كتاب باشگاه مغز يكدانلود نرم افزار افزایش سرعت تایپ تا دو برابر + هدیهگزارش کارآموزی احداث ساختمان مسكونيبورس در بیست دقیقه - 24صفحهکتاب سخنانی از زیگموند فروید ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه عزت نفس و سخت رویی در دانش آموزان

بررسی رابطه عزت نفس و سخت رویی در دانش آموزان

دانلود بررسی رابطه عزت نفس و سخت رویی در دانش آموزان

خرید اینترنتی بررسی رابطه عزت نفس و سخت رویی در دانش آموزان

👇🏞 تصاویر 🏞