👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی وضعیت بیکاری و مشکلات جوانان شهرستان .... در سال 92-1393

ارتباط با ما

دانلود


بررسی وضعیت بیکاری  و مشکلات جوانان شهرستان .... در سال 92-1393
حاوی فایل داده ها و خروجی spss
 
چکیده:
مشکل بیکاری در دهه های اخیر به صورت یکی از مسائل بسیار حاد کشورهای توسعه نیافته درآمده است. در کشورهای عقب افتاده جنبه های بیکاری در تار و پود جامعه نهفته و به صورت مزمن درآمده است و عقب ماندگی در فناوری در پاره ای موارد، مسئله را لاینحل نشان می دهد. در تحقیق بر اساس اطلاعات بدست آمده از مرکز آمار ایران در سرشماری نفوس و مسکن 1390 تعداد بیکاران زن و مرد شهرستان قروه 4703 نفر می باشد که از طریق فرمول کوکران نمونه ما برابر با 355 نفر می باشد. پرسسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار ها جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارتی است از مجموعه ای از پرسشنامه هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بیکاری و مشکلات جوانان تألیف عبدالرضا اکبری در سال 1388 می باشد که مشتمل بر 12 سؤال می باشد.با توجه به مقدار sig (008.) که از سطح 0.05 کمتر است در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه خلاف پذیرفته می شود. در نهایت نتیجه می گیریم بین وضعیت بیکاری و مشکلات جوانان رابطه معناداری وجود دارد.
 
کلید واژه: وضعیت بیکاری و مشکلات جوانان
 
فهرست مطالب
عنوان**********************************************شماره صفحه
فصل اول: کلیات
1-1مقدمه....................................................................................................................................................2
1- 2بیان مسئله.............................................................................................................................................3
1-3 اهداف تحقیق.......................................................................................................................................4
1-3-1 اهداف کلی.....................................................................................................................................4
1-3-2 اهداف جزئی...................................................................................................................................4
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق......................................................................................................................5
1-5 سؤال تحقیق.........................................................................................................................................5
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 پیشینه تحقیق.........................................................................................................................................7
2-1-1 تحقیقات داخلی...............................................................................................................................7
2-1-2 تحقیقات خارجی.............................................................................................................................8
2- 2 نظریه های تحقیق..............................................................................................................................11
2-3 مبانی نظری آسیب­های اجتماعی .......................................................................................................22
2-4 هدفها و مقاصد آسیب­شناسی اجتماعی................................................................................................22
2-5 دیدگاهها و نظرات جامعه شناسی انحرافات و آسیب­های اجتماعی.......................................................23
2-6 نظریه های نابرابری و فقر....................................................................................................................28
2-7 نظریه هاي نابرابري و فقر از دیدگاه اقتصاددانان...................................................................................29
2-8 نظریه هاي نابرابري و فقر از دیدگاه جغرافیدانان..................................................................................32
2-9 نظریه کارکردگرایان؛ نابرابری و فقر از دیدگاه جامعه شناسان..............................................................33
2-9-1 نظریه ستیزگرایان...........................................................................................................................35
2-9-2 دیدگاه تلفیقی................................................................................................................................36
2-9-3 نظریه رادیکالی..............................................................................................................................37
2-10 بررسی سیاستهای دولت در راستای فقر زدایی...................................................................................38
2-11 فقر روستایی در ایران........................................................................................................................41
2-12 نظرگاههای اقتصادی در آسیب­شناسی اجتماعی...............................................................................43
2-13 نظرگاه های روانشناختی درآسیب­شناسی اجتماعی............................................................................44
2-14 نظرگاه ها مبتنی بر ویژگیهای اجتماعی در آسیب­شناسی اجتماعی......................................................44
2-15 عوامل موثر بر گسترش بيكاري در جهان...........................................................................................45
2-16 فرضیه های تحقیق............................................................................................................................51
2-16-1 فرضیه اصلی.................................................................................................................................51
2-16-2 فرضیه های فرعی.........................................................................................................................51
2-17 هدف های تحقیق.............................................................................................................................51
2-17-1 هدف اصلی................................................................................................................................51
2-17-2 هدف های فرعی..........................................................................................................................51
2-18 مدل تحقیق.......................................................................................................................................52
2-19 تعریف مفهومی و عملیاتی................................................................................................................53
2-19-1 تعریف مفهومی واژه ها................................................................................................................53
فصل سوم: روش شناسی
3-1 روش تحقیق.......................................................................................................................................55
3- 2 جامعه آماری و نمونه تحقیق..............................................................................................................57
3-3 ابزار گردآوری داده ها.......................................................................................................................58
3-4 محدوده مکانی و زمانی تحقیق............................................................................................................58
3-4-1 قلمرو موضوعی..............................................................................................................................58
3-4-2قلمرو زمانی...................................................................................................................................58
3-4-3 قلمرو مکانی...................................................................................................................................58
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه.................................................................................................................................................60
4- 2 تجزیه و تحلیل توصیفی.....................................................................................................................61
4-3 تجزیه و تحلیل استنباطی.....................................................................................................................63
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه.................................................................................................................................................68
5- 2 نتیجه گیری فرضیه ها.........................................................................................................................68
3-5 پیشنهادهای عام و کلی تر...................................................................................................................69
4-5 پیشنهادها برای تحقیقات بعدی............................................................................................................69
5-5 محدودیت ها......................................................................................................................................69

👇 تصادفی👇

دانلود طرح توجيهي گل و گياه تزيينينقشه اجرایی سوله581-تاثیر اندازه ماكزیمم سنگدانه بر نفوذ­پذیری بتن غلتكیCircular DNAآموزش فعال کردن واتس آپ بدون شماره موبایل(اختصاصی پرامیس شاپ)21 نكته ي اساسي در ايميل ماركتينگتحقیق درباره آغازها در اروپاي غربيمحاسبه ژاکوبی و مقایسه آن با نسبت مساحت هاشناسایی برخی اختلالات شبکه با استفاده از آنالیز زمان حقیقی ترافیک شبکه مبتنی بر نسل جدید ویولت و توابع مشابه wordگزارش کارآموزی احداث ساختمان بتني ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی وضعیت بیکاری و مشکلات جوانان شهرستان .... در سال 92-1393

بررسی وضعیت بیکاری و مشکلات جوانان شهرستان .... در سال 92-1393

دانلود بررسی وضعیت بیکاری و مشکلات جوانان شهرستان .... در سال 92-1393

خرید اینترنتی بررسی وضعیت بیکاری و مشکلات جوانان شهرستان .... در سال 92-1393

👇🏞 تصاویر 🏞