👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان ... در سال 93-1392

ارتباط با ما

دانلود


بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان ... در سال 93-1392
حاوی فایل داده ها و خروجی spss
 
چکیده:
امروزه آموزش های ضمن خدمت عوامل مؤثری در افزایش عملکرد کارکنان سازمان ها محسوب می شوند و در سازمان ها هرگونه کاهش کیفیت، خدمات و تولید کالا را می توان با توجه به عوامل درونی سازمان ها بررسی نمود و نگاه آینده به طور گسترده ای به وسیله ی هنجارهای فرهنگی، ارزش ها و اعتقادها تعیین می شود.
هدف این تحقیق بررسی تأثیر دوره های آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان اداره جهاد کشاورزی شهرستان قروه در سال 93-1392می باشد و جامعه ی آماری این پژوهش شامل تعداد 35 نفر از کارکنان اداره جهاد کشاورزی شهرستان قروه بودند در این تحقیق برای استخراج حجم نمونه از نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. بنابراین با توجه به تمامی تحقیقات انجام شده می توان نتیجه گرفت بین تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان قروه در سال 93-1392 رابطه معناداری وجود دارد.
 
واژگان کلیدی: آموزش های ضمن خدمت، عملکرد کارکنان
 
فهرست
عنوان                                                  شماره صفحه
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1مقدمه..................................................................................................................................................................2
1-2بیان مسئله.............................................................................................................................................................3
1-3سوالات تحقیق.....................................................................................................................................................4
1-4اهمیت و ضرورت تحقیق......................................................................................................................................5
1-5 اهداف تحقیق......................................................................................................................................................6
1-5-1هدف کلی.......................................................................................................................................................6
1-5-2اهداف فرعی....................................................................................................................................................6
1-6فرضیه های تحقیق................................................................................................................................................6
1-6-1فرضیه اصلی.....................................................................................................................................................6
1-6-2فرضیه های فرعی.............................................................................................................................................6
1-7مدل تحقیق...........................................................................................................................................................7
1-8تعاریف عملیاتی واژه ها........................................................................................................................................8
1-8-1تعاریف عملیاتی...............................................................................................................................................8
1-9 متغییرهای تحقیق.................................................................................................................................................9
1-9-1 متغییر مستقل...................................................................................................................................................9
1-9-2متغییر وابسته.....................................................................................................................................................9
1-10 قلمرو تحقیق......................................................................................................................................................9
1-10-1قلمرو موضوعی.............................................................................................................................................9
1-10-2 قلمرو زمانی..................................................................................................................................................9
1-10-3قلمرو مکانی..................................................................................................................................................9
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول: عملکرد کارکنان
2-1 مقدمه................................................................................................................................................................11
2-2 دلايل مخالفت اغلب سازمان‌ها با ارزيابي عملکرد................................................................................................11
2-3 ميانگين زماني ارزيابي عملکرد...........................................................................................................................12
2-4 معيارهاي ارزيابي عملکرد..................................................................................................................................13
2-5 روشهاي مختلف ارزيابي عملکرد.......................................................................................................................14
2-5-1 روش امتيازبندي............................................................................................................................................14
2-5-2 روش رتبه‌بندي مستقيم..................................................................................................................................15
2-5-3 روش‌هاي غير متدوال....................................................................................................................................15
2-6 روش حصول اطمينان از برابري ارزيابي هاي انجام شده در مورد کليه کارکنان......................................................16
2-7 هدف نهايي از ارزيابي عملکرد...........................................................................................................................16
2-8 مفهوم ارزشيابي عملكرد....................................................................................................................................17
2-9 رويكردها و روشهاي ارزشيابي عملكرد..............................................................................................................18
2-10 روشهاي ارزشيابي عملكرد...............................................................................................................................19
2-11 خطاهاي بالقوه در سيستم‌هاي ارزشيابي عملكرد................................................................................................20
2-12 عوامل و ويژگيهاي موثر بر اثربخشي سيستم‌هاي ارزشيابي عملكرد.....................................................................22
بخش دوم : اهمیت آموزش
2-13 آموزش.......................................................................................................................................................... 24
2-14آموزش مدیران آموزشی..................................................................................................................................24
2-15 مفهوم آموزش ضمن خدمت ...........................................................................................................................25
2-16 آموزش ضمن خدمت کارکنان........................................................................................................................27
2-17 تاریخچه آموزش ضمن خدمت........................................................................................................................29
2-18 اهداف آموزش ضمن خدمت ..........................................................................................................................31
2-19 دلایل و ضرورت آموزش ضمن خدمت...........................................................................................................33
2-20 اصول آموزش ضمن خدمت............................................................................................................................35
2-21 فرایند آموزش کارکنان...................................................................................................................................36
2-21-1 تعیین نیازهای آموزشی................................................................................................................................36
2-21-2 تعیین اهداف آموزشی................................................................................................................................36
2-22 انتخاب روش های آموزشی.............................................................................................................................37
2-23 شیوه های آموزش ضمن خدمت......................................................................................................................37
2-24 شیوه های آموزش به لحاظ زمان.......................................................................................................................39
2-25 شیوه های آموزش به لحاظ هدف.....................................................................................................................40
بخش سوم: پیشینه تحقیق
2-27 پيشينه داخلي ..................................................................................................................................................41
2-28 پژوهش‌هاي خارجي .......................................................................................................................................44
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3- 1 مقدمه..............................................................................................................................................................47
3 – 2 روش تحقيق...................................................................................................................................................47
3-3 روش تحقیق در این مطالعه.................................................................................................................................48
3 – 4جامعه آماري..................................................................................................................................................49
3 – 5 روش جمع آوري اطلاعات............................................................................................................................49
3 – 6ابزار اندازه گيري............................................................................................................................................50
3-7روایی و پایایی...................................................................................................................................................50
3-7-1 روائی ( اعتبار).............................................................................................................................................50
3-7-2پایائی...........................................................................................................................................................50
3 – 8ابزار اندازه گيري............................................................................................................................................51
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه................................................................................................................................................................53
4-2 آمار توصیفی ....................................................................................................................................................54
4-3 آمار توصیفی متغییرهای پژوهش پرسشنامه عملکرد کارکنان...............................................................................57
4-4 تحلیل آماری داده ها..........................................................................................................................................60
4-4-1 آزمون نیکویی برازش توزیع نمونه.................................................................................................................60
4-5 آزمون فرضیه ها................................................................................................................................................61
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه................................................................................................................................................................67
5-2 نتیجه گیری فرضیه ها.........................................................................................................................................68
5-3 محدودیت‌های پژوهش .....................................................................................................................................69
5-4 پیشنهادها...........................................................................................................................................................70

👇 تصادفی👇

پروژه آماده: بررسی تجربی آب شیرین کن حرارتی با استفاده از لوله حرارتی و پارامترهای مختلف آنها (108 صفحه فایل ورد - word)دیدگاه اسلام در مورد روانشناسی شخصیتنرم افزار انتقال فایل بین موبایل های آیفون و کامپیوترتاریخچه و قوانین رشته ورزشی والیبال ***تصاویر لایه باز دخترانهمدولاسیون قطبش‎ در فیبر نوریروش تحقيق "رابطه بین آموزش کار و کارآفرینی" ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان ... در سال 93-1392

بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان ... در سال 93-1392

دانلود بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان ... در سال 93-1392

خرید اینترنتی بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت بر عملکرد کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان ... در سال 93-1392

👇🏞 تصاویر 🏞