👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تأثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان HIS بر عملکرد و فرآیندهای کار مدیران و کاربران در بیمارستان علی بن ابیطالب رفسنجان

ارتباط با ما

دانلود


تأثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان HIS بر عملکرد و فرآیندهای کار مدیران و کاربران در بیمارستان علی بن ابیطالب رفسنجان
نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :6
سال انتشار : 1394
چکیده
سیستم های اطلاعات بیمارستانی بر کیفیت مراقبت های بهداشتی و درمانی به نقش آن در افزایش توجه به مراقبتهای درمانی بر مبنای استانداردهای پزشکی باز میگردد. سیستم های اطلاعاتی کمک میکند تا مراقبت های درمانی بر مبنای استانداردهایآن صورت پذیرد و بنابراین از مراقبت های خود سرانه جلوگیری شده و خطاهای پزشکی کاهش مییابد. همچنین سیستم های بیمارستانی با کاهش زمان تامین مراقبت های درمانی در مقایسه با زمانی که ارائه سرویسهای درمانی به صورت سنتی انجام می- پذیرد باعث افزایش در کارایی ارائه خدمات پزشکی میشود. یافتههای مربوط به بررسی فرایندهای مقایسهای بین دو سیستم دستی و کامپیوتری نشان دادند که با استفاده از سیستم اطلاعاتی بیمارستانی کاهش چشم گیری در فرایندهای موثر بر مدت اقامت بیماران صورت پذیرفته و موجب بهبود عملکرد بیمارستان ها شده است
واژگان کلیدی
سیستم های اطلاعاتی، بیمارستان، سنتی

👇 تصادفی👇

کتاب ریاضی 2 پارسهآموزش خودآراییSemiconductor Power Devices, Physics, Characteristics, Reliabilityاثر آموزش توانمندسازی روانشناختی بر خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی دانش آموزان دخترآشنایی با انواع سیمان و کاربردهای آنها ***مبانی نظری و پیشینه تحقیق راهبردهاي حل مسأله ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تأثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان HIS بر عملکرد و فرآیندهای کار مدیران و کاربران در بیمارستان علی بن ابیطالب رفسنجان

تأثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان HIS بر عملکرد و فرآیندهای کار مدیران و کاربران در بیمارستان علی بن ابیطالب رفسنجان

دانلود تأثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان HIS بر عملکرد و فرآیندهای کار مدیران و کاربران در بیمارستان علی بن ابیطالب رفسنجان

خرید اینترنتی تأثیر سیستم اطلاعاتی بیمارستان HIS بر عملکرد و فرآیندهای کار مدیران و کاربران در بیمارستان علی بن ابیطالب رفسنجان

👇🏞 تصاویر 🏞