👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

گزارش كارآموزی مشاوران حقوقی و وكلای قوه قضائیه

ارتباط با ما

دانلود


گزارش كارآموزی مشاوران حقوقی و وكلای قوه قضائیه
مقدمه:
علي رغم كثرت كار و مشغله ذهني اين گزارش كارآموزي در حد وسع و توان اين حقير با عنايت به رعايت ضابطه و موازين و ساير موارد ديگر ملزوم با وجود نقص ها و ايرادهايي گردآوري و تجميع گرديد اين گزارش با مطالعه دقيق و تورق پرونده و طرح سوالات و شبهات و بعضاً رفع موارد نقص پرونده و مشاوره و آموزش هاي لازم از آقايان قضات ذيربط و كارمندان اداري مربوط بدين شكل تكميل و به نظر رسيده است . لذا مواردي را در اين زمينه كه لازم به توضيح است بطور اجمال و موجذبه استحضار عالي مي رساند تا با لطف و امعان نظر به تمامي جوانب آن اعلام نظر شود:
1- حدوداً 150 پرونده مطالعه و موارد لازمة آن يعني بطور ايجاذ گوئي و اجمال به نحوي كه در مراجع قضائي و روية قضات معظم نسبت به تنظيم گزارش يك پرونده صورت مي گيرد مضافاً با عنايت به موارد خواسته مركز امور مشاوران و وكلاو دستورالعمل آن مرجع محترم تنظيم شده است بر همين اساس از ذكر حاشيه گوئي و موارد فرعي يادستورات اداري و شكلي پرونده به جهت عدم اطالة كلام وجلوگيري از اتلاف وقت حتي المقدور ممانعت شده است.
2- در خصوص اعلام نظر اين حقير بعنوان نظر كارآموز چون تمامي پرونده‌ها به نحو صحيح رسيدگي و مطابق قوانين و مقررات موضوعه و موازين فقهي دادرسي شده و نظر بر صحت و درسي آنها داشته لذا بطور كلي نظر خويش را كه البته در اين مورد ذيصلاح نبوده بطور اجمال اعلام نموده ام. و براي جلوگيري از تكرار در پايان هر كيس يا پرونده قيد نشده است. ضمن اينكه ذكر مطالب زياد حشو و تكراري در مرقومات و گزارش ها بناء عقلا نبوده و دور از آئين نگارش حقوقي و ادبي است.
3- در تقرير و نگارش اين گزارش سعي بر اين شده است كه مطالب بطور موجذ و دقيق با رعايت فنون نگارش حقوقي و قضائي و آنچه ك در عرف قضائي - قضات و اساتيد بزرگوار مراعي مي شود رعايت گردد لذا كاملاً موجذ و خالي از در گونه تكرار و ايراد نگارشي مي باشد. و از استعمال افعال زايد و كلمات اصطلاحات غيرحقوقي كاملاً جلوگيري شده است.
4- اين حقير در شعبه هايي كه مشغول كارآموزي بوده ام كه غالباً تخصصي بوده فلذا با محدوديت ارجاع پرونده از لحاظ موضوع دچار مشكلات بوده ام همه موارد ملزم جهت ارائه كارآموزي موجود نبوده باين وصف از تكرار عناوين حقوقي وموضوعات موجود ممانعت شده است.
در آخر از همة مسئولين و عزيزان مركز مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه تقدير و تشكر مي گردد اميد كه با مرهون و منت بر اين حقير نقصان اين مرقومه را به بزرگواري و كرامت خويش سخاوت كرده و ببخشايند.
 
تعداد صفحات 260 word
 
 
هوالحق
عنوان صفحه
پيش گفتار
مقدمه
1- فصل اول: بخش اول مدني
2- بطلان قرارداد صوري.
3- الزام به فروش سرقفلي.
4- ابطال دستور بانك ملت مبني بر ممنوعيت خروج.
5- مطابقه حق الوكاله.....
6- خلع يد.
7- ابطال و استرداد عين چكها..
8- الزام به فروش ثمن اعياني.
9- تأمين دليل - تخليه - مطالبه اجور معوقه.
10- الزام به ايفاء تعهد - تحويل مبيع.
11- الزام به تنظيم سند رسمي.
12- تغيير نام كوچك...
13- اعسار از محكوم به....................
14- تقسيم و فروش ماترك....
15- تعديل اجاره بها....
16- تنفيذ اعمال خيار شرط....
17- خلع يد و رفع تصرف عدواني..
18- صدورشناسنامه......
19- تعيين داور...
20- فسخ اجاره و تخليه.....
21- اخذ پايان كار و تنظيم سند رسمي.......
22- صدور گواهي حصر وراثت.........
24- تنفيذ صلح نامه سرقفلي....
26- صدور گواهي حصر وراثت...
27- اعسار از محكوم به....
28- استرداد چكها - دستور موقت....
29- فسخ قرارداد.......
30- تامين خواسته - مطالبه وجه....
31- مطالبه حقوق كارگري......
32- افزايش اجاره بها...
33- مطالبه حقوق كارگري.......
24- افزايش اجاره بها.......
25- مطالبه وجه حواله......
27- الزام به تجويز انتقال منافع....
28- رفع تصرف عدواني (خلع يد)......
29- توقيف اموال (تامين خواسته).......
30- مطالبه وديعه.....
31- امضاء صورتجلسه و خروج از شركت......
32- بخش دوم : حقوق خانواده......
33- دستور موقت - حضانت فرزندان....
34- تامين خواسته - استرداد جهيزيه...
35- دستور موقت - ملاقات فرزند...
36- ملاقات دائمي...
37- تأمين خواسته - مطالبه مهريه............
39- الزام به تمكين.......
40- مطالبه به نفقه فرزندان...
41- الزام به تمكين خاص..
42- مطالبه مهريه................
43- فصل دوم: كيفري..............
44- كلاهبرداري........
45- جيب بري (سرقت).......
46- افترا (توهين)....
47- خيانت در امانت....
48- مشاركت در اهمال نگهداري اموال دولتي.....
49- فروش نگهداري قرص روان گردان (شيشه).
50- جعل و غصب عناوين دولتي....
51- ورود و اقامت غيرمجاز - سرقت......
52- جعل واستفاده از سند مجعول...
53- ضرب و جرح عمدي....
54- صدور چك بلامحل....
55- جعل مهر و استفاده از شناسنامه جعلي...
56- اعتياد و نگهداري شيشه....
57- مزاحمت برنسوان....
58- توهين و تهديد...
59- تغيير در پلاك خودرو..
60- غيبت از نظام وظيفه.
61- اخلال در نظم عمومي...
62- جبران ضرر و زيان ناشي از جرم..
63- بي احتياطي در رانندگي منجر به ايراد صدمه بدني.
64- ايراد ضرب و جرح عمدي و فحاشي..
65- كلاهبرداري..
66- جيب بري (سرقت).....
67- افتراء - توهين - نشر اكاذيب.
68- خيانت در امانت...
69- مشاركت در اهمال در نگهداري اموال دولتي..
70- فروش - نگهداري - قرص اكستازي....
71- جعل عنوان دولتي.....
72- جبران ضرر و زيان ناشي از جرم.......
73- فصل سوم: بخش اول اجراي احكام مدني......
74- تخليه و تحويل.
75- پرداخت مبلغ چك........
76- الزام به حضور در دفتر خانه...
77- تخليه وتحويل واحد مسكوني...
78- پرداخت وجه..
79- اعمال ماده 149 قانون كار......
80- خلع يد - پرداخت اجرت المثل...
81- مطابق حقوق كارگري....
82- پرداخت وجه و هزينه دادرسي..
83- رفع اثر تأمين خواسته..
84- پرداخت حقوق..
85- مطالبه حقوق كارگري..
86- الزام به تنظيم سند رسمي.
87- فروش ملك مشاعي...
88- پرداخت وجه...
89- تخليه و تحويل آپارتمان.
90- رفع تصرف عدواني...
91- تخليه و تحويل...
92- تأمين خواسته (توقيف اموال)..
93- دستور تخليه..
94- رفع تصرف عدواني..
95- الزام به انتقال رسمي..
96- تخليه و تحويل.
97- اجراء قرار تأمين خواسته كيفري.
98- تأمين اموال.
99- خلع يد و رفع اثر تصرف عدواني.
100- خلع يد.
101- تأمين خواسته...
102- توقيف اموال.
103- اجراي ماده 45 قانون كار..
104- فصل دوم - بخش دوم اجراي احكام كيفري..
105- ترك انفاق.
106- كلاهبرداري (فروش مال غير)
107- سرقت..
108- سرقت به عنف و تهديد..
109- تخريب و ايراد خسارت..
110- جعل كلاهبرداري....
111- سرقت..
112- ترك انفاق.
113- كيف قاپي.
114- تخريب.
115- رانندگي بدون پروانه.
116- صدمه بدني غير عمدي....
117- فصل چهارم..
118- ممانعت از حق
119- صدمه بدني غيرعمدي..
120- توهين و فحاشي.
121- ابطال شناسنامه.
122- خيانت در امانت
123- ضرب و جرح عمدي.
124- مطالبه مهريه.
125- رابطه نامشروع.
126- مخدوش كردن چك.
127-صدمه بدني غيرعمدي.
128- ضرب و جرح عمدي.
129- مزاحمت تلفني..
130- قرار رد درخواست..
131- مطالبه خسارات وارده.
132- نگهداري مشروبات الكلي.
133- اعسار و تقسيط
134- ضرب و جرح عمدي
135- مطالبة بقيه مهريه
136- اعسار از محكوم به....

👇 تصادفی👇

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی - زبان تخصصی 2 -زبان تخصصی 3-زبان تخصصی صنعتی کد درس: 1212037کاراموزی درمورد شركت توليدي بافت آزاديبررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان های نقدی آزاد و ارزش سهامداران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانتحقیق در مورد آلیاژهای تجارتی و سرامیکهادانلود مقاله و پروژه شيشه و سرگذشت آن در ادوار مختلف تاريخ در ايرانبررسی ویژگی های آموزش صلح در برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمانبررسی بتن بازیافتی در جهانبانک شماره موبایل اتومبيل قسمت دست دوم خارجي با قیمت مناسبپایان نامه مطبوعات و مسئوليت کيفري در مطبوعات ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل گزارش كارآموزی مشاوران حقوقی و وكلای قوه قضائیه

گزارش كارآموزی مشاوران حقوقی و وكلای قوه قضائیه

دانلود گزارش كارآموزی مشاوران حقوقی و وكلای قوه قضائیه

خرید اینترنتی گزارش كارآموزی مشاوران حقوقی و وكلای قوه قضائیه

👇🏞 تصاویر 🏞