👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده
ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار سودآوری و چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیاری برای نقدینگی و سودآوری در این پژوهش ارائه می شوند. هدف این پژوهش شناسایی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس سهام تهران است. پژوهش برای تایید این فرضیه که با کاهش چرخه تبدیل وجه نقد (افزایش نقدینگی)‌، ارزش افزوده اقتصادی افزایش می یابد انجام شد. برای آزمون این فرضیه، نمونه ای به تعداد 57 شرکت انتخاب شد. بعد از انجام آزمون آماری همبستگی این ارتباط تایید شد. در نهایت اینکه ارزش افزوده اقتصادی معیار ارزیابی سودآوری واحد تجاری است و چرخه تبدیل وجه نقد معیاری است که نقدینگی شرکت را نشان می دهد؛ به علاوه این معیار، اطلاعاتی را درباره عملکرد شرکت فراهم می کند. در دنیایی که سرمایه می تواند به سرعت تخصیص یابد و بالاترین نوع کارایی را نیاز دارد، یکی کردن ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد می تواند عملکرد شرکت ها (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) را بالا ببرد.
امروزه سرمایه گذاری در بورس نقش مهمی در تخصیص سرمایه در بورس دارد و بورس نیز تاثیر زیادی بر توسعه اقتصادی دارد. از عوامل مهمی که توسعه اقتصادی را می سنجد افزایش نقد شوندگی و سودآوری در بورس است، که این عاما نیز از نقدینگی و سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس نشات می گیرد. ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار سودآوری و چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیاری برای نقدینگی و سودآوری در این تحقیق ارائه می شوند. این نسبت ها رویکرد پویایی برای مدیریت شرکت ها ارائه می کنند. ارتباط بین آنها می تواند به عنوان رویکردی پیشرفته برای مدیریت اقتصادی کنونی مبتنی بر دانش علمی و تجربی و تخصیص سریع و کارای سرمایه مطابق با دسترسی معمول اطلاعات در نظرگرفته شود.
شناسایی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد بسیار مهم است. این معیارها توسط مدیران شایسته برای تصمیم گیری در مورد افزایش سودآوری شرکت و ارزش بازار آن به کار گرفته می شود. اقتصاد مدام در حال تغییر است و روز به روز ریزتر و ریزتر می شود که این موضوع تغییر در ساختار دارایی ها و شیوه مدیریت آنها را می طلبد. ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که سودآوری شرکت را در غالب متوسط ارزش تولید شده توسط شرکت برای سهامداران مشخص می کند. این رویکرد به نیازهای داخلی افرادی که خواستار سطح بالاتری از رضایت اند،‌ اشاره دارد. این معیار با فلسفه وظایف واحد تجاری مرتبط است. از سوی دیگر چرخه تبدیل وجه نقد معیاری است که نقدینگی و سودآوری را ترکیب می کند، زیرا تبدیل سریع تر وجه نقد سبب آزاد شدن سریع تر وجه نقد برای چرخه بعدی می شود، لذا سبب افزایش نقدینگی می شود. سودآوری منعکس شده در چرخه تبدیل وجه نقد تعداد چرخه های تبدیل ممکن در طول سال است، لذا چرخه های تبدیل بیشتر سودآوری بیشتری را نشان می دهد (مونیکا و همکاران، 2، 2012-1). در این پژوهش چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیار نقدینگی شرکت درنظر گرفته شده است. مسئله اصلی ما این است که ارتباطی بین ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد وجود دارد؟ و اگر هست این ارتباط چگونه است؟
فرضیه 1: بین چرخ تبدیل وجه نقد و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معکوس وجود دارد.
فرضیه 2: بین دوره عملیات و ارزش افزوده اقتصادی رابطه وجود دارد.
فرضیه 3: بین دوره عملیات و چرخه تبدیل رابطه وجود دارد.
 
فرمت پایان نامه  word
تعداد صفحات 103
 
فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق. 1
1-1 مقدمه. 2
1-2 بیان مساله. 3
1-3 ضرورت تحقیق. 4
1-4 اهداف تحقیق. 6
1-5 فرضیه های تحقیق. 6
1-6 متغیرهای تحقیق. 6
1-7 روش تحقیق. 7
1-8 روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 8
1-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها8
1-10 قلمرو تحقیق. 8
1-11 تعاریف عملیاتی.. 8
1-12 ساختار پژوهش... 10
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق. 11
2-1 مقدمه. 12
2-2 چارچوب نظری تحقیق. 13
2-2- 1 ارزیابی عملکرد. 14
2-2-2 فرآیند ارزیابی عملکرد. 16
2-2-3 معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها17
2-2-4 معیارهای حسابداری.. 17
2-2-4-1 معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری.. 17
2-2-4-2 معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار. 20
2-2-4-3 معیارهای اقتصادی.. 22
2-2-5 معیارهای ارزیابی عملکرد. 25
2-2-6 چرایی و چگونگی مطرح شدن ارزش افزوده اقتصادی.. 26
2-2-7 مزایای استفاده از ارزش افزوده اقتصادی.. 28
2-2-8 معایب ارزش افزوده اقتصادی.. 29
2-2-9 مدیریت سرمایه در گردش... 29
2-2-10 دوره واریز بستانکاران. 30
2-2-11 دوره وصول مطالبات.. 30
2-2-12 دوره گردش موجودی ها31
2-2-13 چرخه تبدیل وجه نقد. 32
2-2-14 ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد. 34
2-3 پیشینه پژوهش... 35
فصل سوم روش تحقیق. 44
3-1 مقدمه. 45
3-2 روش تحقیق. 45
3-3 روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 45
3-4 روش تجزیه و تحلیل داده ها46
3-5 قلمرو تحقیق. 50
3-6 جامعه و نمونه آماری.. 50
3-7 فرضیه های تحقیق. 55
3-7-1 آزمون کولوموگورف- اسمیرنوف.. 56
3-8 خلاصه فصل. 57
فصل چهارم یافته های تحقیق. 58
4-1 مقدمه. 59
4-2 داده های تحقیق. 59
4-3 آمار توصیفی داده های پژوهش... 62
4-4 تحلیل داده ها63
4-4-1 آزمون فرضیه اول:63
4-4-1-1 آزمون نرمال بودن متغیرهای چرخه تبدیل وجه نقد و ارزش افزوده اقتصادی.. 64
4-4-1-2 آزمون همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیه ی اول. 66
4-4-2 آزمون فرضیه دوم. 67
4-4-2-1 آزمون نرمال بودن متغیرهای دوره عملیات و ارزش افزوده اقتصادی.. 68
4-4-2-2 آزمون همبستگی اسپیرمن برای آزمون فرضیه ی دوم. 70
4-4-3 آزمون فرضیه ی سوم. 70
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها72
5-1 مقدمه. 73
5-2 یافته های تحقیق. 73
5-3 مطابقت نتایج تحقیق با سایر تحقیقات.. 74
5-3-1 مطابقت با تحقیقات خارجی.. 74
5-3-2 مطابقت با تحقیقات داخلی.. 75
5-4 محدودیت های تحقیق. 77
5-5 بحث و نتیجه گیری.. 77
5-6 پیشنهادهای تحقیق. 78
5-6-1 پیشنهادات به مدیران شرکت های سهامی.. 78
5-6-2 پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 78
فهرست منابع. 80
منابع فارسی.. 81
منابع انگلیسی.. 82
پیوست ها84
پیوست اول محاسبه ارزش افزود در نرم افزار Excell85
پیوست دوم : محاسبه چرخه تبدیل وجه نقد در Excell93
پیوست سوم خروجی نرم افزار spss. 97

👇 تصادفی👇

31- تحلیل دینامیکی اندرکنش شمع - خاک روانگرا - سازهتشخیص تصاویر عنبیه غیرایده آل براساس الگوریتم های فراابتکاری wordدانلود Panda Mobile Security اپلیکیشن امنیتی اندرویدنرم افزار MIMICSترجمه و فایل مقاله مدارشکن قدرت (A circuit breaker is an automatically)دانلود مقاله ماشینهای CNCنقش رضايت جنسي بر ميزان رضايت زناشويي دانشجويان متاهل88 - اقدام پژوهی: چگونه توانم مشکل یادگیری دانش آموزان در درس جغرافیا پایه اول راهنمایی را برطرف کنم؟ - 12 صفحه فایل ورد - wordنگاهی به سلامان و ابسال جامی و سوابق آن ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

خرید اینترنتی پایان نامه ارشد بررسی ارتباط بین افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

👇🏞 تصاویر 🏞