👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تحقیق در مورد سيستم ها

ارتباط با ما

دانلود


تحقیق در مورد سيستم ها
فهرست مطالب:
تعريف سيستم
اجزاي سيستم
درون داده ها، برون داده ها و پردازش محيط و محدوده سيستم
انواع سيستمها
كل گرايي نظم وابستگي
اجزاي سيستم
تعامل
هدف
سلسله مراتب سيستمها
مكانيزم سازش
همپاياني
سازمان و سيستمهاي اطلاعاتي
سازمان به عنوان يك سيستم
سازمان و سيستمهاي اطلاعاتي
سيستمهاي اطلاعاتي براساس وظايف مختلف سازماني
سيستمهاي اطلاعاتي براساس عمليات و ساختار مديريتي سازمان
سيستمهاي اطلاعاتي مديريت
سيستمهاي اطلاعاتي بر اساس صورت فيزيكي آن
اجزاي فيزيكي سيستم
وظايف پردازشي سيستم
روش كلي حل مسئله
تجزيه و تحليل سيستم
طراحي سيستم
اجراي سيستم طراحي شده
تحليلگر سيستم و نقش او در فرايند تجزيه و تحليل و طراحي سيستم
دانش و زمينه هاي تخصصي مورد نياز
ديكشنري پروژه يا ديكشنري سيستم
انواع عبارات ساخت يافته
ساختار انتخابي يا تصميم گيري
چرخة تكاملي
تشخيص و تعريف مسئله
تعيين محدودة مطالعه
تعيين محدوديتهاي پروژه
ارائه راه حلهاي ممكن و ارزيابي آنها (در سطح كلي)
تحليلهاي هزينه و منافع
ارزيابي راه حلها و انتخاب مناسبترين آنها (بررسيهاي امكان سنجي)
تعريف سيستم
«يك سيستم مجموعه منظمي از عناصر بهم وابسته است كه براي رسيدن به اهدافي مشترك با هم در تعادلند.»
رفتاي يك سيستم متأثر از وابستگي متقابل عناصر تشكيل دهنده آن مي باشد، بنابراين سيستمها رفتارگرا بوده و هدف ما از بررسي مفاهيم سيستمها، درك يا پيش بيني رفتار سيستم تحت مطالعه است.
اجزاي سيستم
اجزاي سيستم عواملي است كه موجوديت آن را تشكيل مي دهد و در رسيدن به اهداف سيستم، آن را ياري مي كند. اين اجزا عبارتند از:
درون داده ها، برون داده ها و پردازش
درون داده هاي سيستم شامل عواملي است كه به صورتهاي مختلف مانند مواد خام، انرژي، داده هاي خام، و نيروي انساني وارد سيستم مي شود.
پردازش فرايند تبديل درون داده هاست، مانند توليد و انجام محاسبات.
برون داده ها حاصل و نتايج فرايند تبديل است،‌ مانند محصول تمام شده، خدمات انساني، اطلاعات مديريت و نظاير آن كه بايد به مقصد نهايي آن منتقل شود.
كنترل و بازخور
مفهوم سيستم با اضافه شدن دو جزء «بازخور» و «كنترل» كامل مي شود. چنين سيستمي را غالباً سيستم سايبرنتيكي مي نامند.
چنانچه اطلاعات نشان دهد كه نتايج عملكرد همسو و مطابق با استانداردهاست، در اين صورت بازخور، مثبت ناميده مي شود. برعكس، چنانچه اطلاعات بازخور حاكي از تفاوتها و انحرافاتي نسبت به استانداردها باشد، در اين صورت بازخور منفي است. بازخور و كنترل به قدري به هم وابسته است كه معمولاً بازخور، به عنوان بخشي از مفهوم كنترل تلقي مي شود.
كنترلِ بازخور مثبت، ادامة فعاليتهاي مؤسسه را به همان صورتي كه انجام مي شود ابقاء نموده يا تقويت مي كند. به عنوان مثال شما در پروژه اي، روشهاي ساخت يافته را براي تجزيه و تحليل و طراحي سيستم به كار مي بريد. پس از ارزيابي پروژه، پي مي بريد كه نتايج مورد انتظار از لحاظ كيفيت، مدت زمان پروژه و … را بدست آورده ايد، بنابر اين سعي مي كنيد كه در پروژه هاي ديگر نيز، به جاي روش سنتي از اين روش استفاده كنيد.

👇 تصادفی👇

بررسي اثر تيمارهاي مختلف در شكستن خواب و جوانه‌زني شش گونه گياه داروييدانلود پاورپوینت نظریه های یادگیری سازنده گراییفیلم تهیه نان کروسان سریعپروژه طراحی موتور 6 سیلندر با سالید ورکخلاصه کتاب مدیریت منابع انسانی اسفندیار سعادتمقاله افسردگیجو زمین و اثرات ان بر امواج الکترومغناطیسشیپ فایل ایستگاه های باران سنجی استان خراسان جنوبیتاثیر میزان جلبک و مواد معلق موجود در آب آبیاری بر عملکرد فیلترهای دیسکی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تحقیق در مورد سيستم ها

تحقیق در مورد سيستم ها

دانلود تحقیق در مورد سيستم ها

خرید اینترنتی تحقیق در مورد سيستم ها

👇🏞 تصاویر 🏞