👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله بررسی اشتغال زنان و عوامل مؤثر بر آن در جامعه

ارتباط با ما

دانلود


مقاله بررسی اشتغال زنان و عوامل مؤثر بر آن در جامعه
فهرست مطالب
چکيده. 1
 
فصل اول:«بيان موضوع»
مقدمه. 4
بيان مسئله. 6
معرفي انواع متغيرهاي پژوهش.... 9
ضرورت تحقيق.. 10
اهداف تحقيق.. 11
 
فصل دوم: «مباني نظري»
پيشينه ي تحقيق.. 13
تاريخچه اشتغال زنان در ايران.. 13
تاريخچه قانونگذاري در باره کارگران زن در ايران.. 15
تاريخچه اشتغال زنان در سطح بين المللي.. 16
نظريه ي تحقيق.. 17
مروري بر ديدگاههاي نظري.. 17
الف
نظريه ي سرمايه انساني.. 18
نظريه ي طرفداران حقوق اجتماعي زنان.. 19
چارچوب نظري.. 21
نظريه نئوکلاسيک.... 21
نظريه تجربه شدن در بازار کار. 22
نظريات جامعه شناختي.. 23
نظريه نوسازي.. 23
نظريه هاي جنسيتي.. 24
نظريات مارکسيستي.. 25
مدل تحليلي.. 27
 
روان شناسي اجتماعي اشتغال زنان.. 29
زن و خدمت اجتماعي.. 29
زنان و مسائل اجتماعي معاصر. 30
زنان و توسعه اقتصادي (نقش اقتصادي زنان). 30
فرضيه ها31
فصل سوم: «روش تحقيق»
روش تحقیق.. 33
تعاريف و مفاهيم.. 33
فصل چهارم: «تحليل و بررسي و نتيجه گيري»
بررسي زمينه هاي نظري و تجربي موضوع زن و اشتغال.. 37
راه کار، نتيجه گيري.. 39
گام اول: شناخت اهداف غايي و اهداف مرحله ايي.. 39
گام دوم: شناخت منابع و امکانات... 40
گام سوم: شناخت موانع و محدوديت ها42
گام چهارم: تعيين اولويت ها در حوزه هاي مختلف فعاليت... 43
گام ششم: انجام فعاليتهاي پيش بيني شده. 44
گام هفتم: انجام نظارت بر روند فعاليتها44
منابع و مأخذ.. 45
 
چکيده:
در اين تحقيق مطالعاتي در مورد زنان و کار و اينکه چه موانعي بر سر راه اشتغال زنان است و مانع پيشرفت آنها مي شود و همچنين منافعي که زنان شاغل را در برمي گيرد و راهکارهايي براي بهتر شدن سطح فعاليت و کار براي زنان و بررسي علل و عوامل رويکرد زنان به اشتغال انجام شده، و با هدف بهتر شدن وضعيت کاري و شرايط مناسب تري براي زنان تهيه شده است.
اميدواريم که زنان ما بتوانند با کيفيت بالاتر و مشکلات کمتر در جهت فراهم شدن زندگي بهتر براي آنان به اشتغال بپردازند.
 
نتيجه تحقيق:
از 9 فرضيه موجود در تحقيق 4 فرضيه رد و 5 فرضيه اثبات شد که در زير به شرح آنها مي‌پردازيم:
 
فرضيه هاي رد شده:
1- کسب ثروت مهمترين انگيزه مادي آنها نبود
2- کار در خانه مانعيتي براي آنها وجود نياورده بود
3- استقلال مالي در گرايش زنان به اشتغال اثر ندارد
4- بالا رفتن سن تأثيري در کم شدن رويکرد زنان به اشتغال نداشت.

فرضيه هاي اثبات شده:
1- برخورداري از تحصيلات بالاتر سبب روي آوردن بيشتر زنان به اشتغال مي شود.
2- اگر فرصتهاي شغلي بيشتر باشد زنان سريعتر به اشتغال روي مي آورند.
3- زنان شاغل خيلي کم و يا هيچ کمکي به اقتصاد جامعه نمي کنند.
4- کسب مقام و موقعيت اجتماعي تمايل زنان را به اشتغال بيشتر مي کند.
5- رفاه خانواده مهمترين انگيزه خانوادگي زنان شاغل است.
مقدمه:
انسان به طور طبيعي، گرايش به رشد و تکامل دارد و اصلي ترين تفاوت او با ديگر موجودات داشتن تفکر و خلاقيت است. اين انسان متفکر، علي القاعده مي بايد براساس تفکر علمي، روشهاي نوين و شيوه هاي جديد در زندگي و محيط مادي اطراف خويش بيافريند. در نتيجه ديناميک بودن، آفريدن و خلق کردن و حرکت به سوي تکامل جزو ذاتي انسان است.
به طور طبيعي از انسان انتظار رشد و تکامل مي رود و اگر سکون و ايستايي بر دوره اي از تاريخ بشر حاکميت دارد و يا مللي علي رغم تحولان توسعه صنعتي هنوز زندگي دوران معيشتي را سپري مي کنند، بدون ترديد موانعي در مقابل رشد و ترقي آنها وجود دارد.
با رفع اين موانع و آماده سازي زمينه هاي رشد، جامعه بايد در يک روند طبيعي به تحولات مادي و توسعه صنعتي نايل آمد. با توجه به اين فرض انسان محور و کليد اصلي توسعه به شمار مي آيد.
يکي از موضوعات اساسي در برنامه ريزيهاي خرد و کلان اقتصادي کشورها توجه به نيروي انساني است چنانچه اين نيروي انساني ماهر و متخصص باشد، سهم زيادي را در رشد و توسعه خواهد داشت.
(زنان حدود نيمي از جمعيت جهان را تشکيل مي دهند.) نقش آنان عمدتاً در برنامه هاي ملي و بين المللي در رابطه با نحوه برخورد با مقاطع بحران اقتصادي و توسعه سرمايه گذاري، در مناطق در حال پيشرفت ناديده گرفته شده است. بنابراين مي توانند در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي سهيم بوده و با کسب آموزش در جهات مختلف، از جمله حرفه، در بالا بردن سطح توليد و بهره وري بيشتر از نظر اقتصادي و رشد و توسعه کشور سهم به سزايي را داشته باشند.
 
مرد و زن هر دو کار مي کنند، ولي کار آنها از بسياري جهات با يکديگر متفاوت است. نظير:
کل ساعات کار، نوع کار، ميزان پرداخت، سن، مشارکت، خانه داري که در تمامي اين موارد زنان به طور نقش فعال تري نسبت به مردان دارند.
از سال 1970، نقش زنان در نيروي کار افزايش يافته است و تقريباً در همه جا زنان بيشتر در خارج از خانه کار مي کنند.
تجزيه و تفکيک شغل و تفاوت دستمزد، تقريباً در همه جا بر شکاف بين آنچه را که به دست مي‌آورند تأکيد مي کند، آنها همچنين به پول و آموزش دسترسي کمتري دارند.
کار زنان کم ارزش تلقي شده و يا بسياري از موارد ثبت نمي شود. امروز تجديد نظر در مفاهيم اشتغال و بيکاري و خانه دار بودن يکي از کارهاي مهم و اساسي مي باشد.
زنان فعاليتهاي مختلفي را در خانه و در خارج از خانه دارند. چنانچه کار را در معناي معمول آن، هر نوع اشتغالي که پاداش مالي بر آن مرتبت باشد. بدانيم بسياري از فعاليتهاي زنان در اين مقوله نمي‌گنجد، زيرا پاداش مالي ندارد. لذا با توجه به اينکه زنان بخش عظيمي از فعاليتهاي داخل خانه را انجام مي دهند و در صورتي که اين کارها به بيان اقتصادي سنجيده مي شد، هزينه بالايي را براي خانواده به وجود مي‌آورد، ولي به هر حال امروز اين فعاليتها جزو کار و اشتغال به معناي معمول آن نيست.
 

بيان مسئله:
امروزه شاغل بودن زنان، يکي از مسائلي است که در اجتماع مطرح است. و زنان به علل گوناگون به کار روي مي آورند و حتي مجبور گشته اند علاوه بر مسئوليتهاي خود در خانه و تربيت فرزندان، مسئوليتهاي اجتماعي را نيز پذيرا گردند. در اينجاست که ما با قشري به عنوان «زنان شاغل» روبه رو مي شويم. افرادي که در دو جبهه مهم يعني جامعه و خانواده مشغول خدمت و انجام وظيفه مي باشند.
در گذشته زن، غالباً نقش مادر و همسر را به عهده داشت و به انجام امور خانه مي پرداخت، اگر هم در اموري مانند کشاورزي و خانه داري و امثال آن شرکت داشت، دامنه چنين مشارکتهايي در حدي بسيار محدود و منحصر به تأمين نيازهاي خانواده بود اما با تغيير شرايط اقتصادي و اجتماعي و پيچيده تر شدن تقسيم کار، امروزه زنان علاوه بر ايفاي نقش هاي فوق، پذيراي مسئوليتهاي عمده تر نظير اشتغال در بيرون از خانه مي‌باشند.
منظور از اشتغال،‌ حرفه يا کار است که فرد در عوض آن حقوق يا خدمتي دريافت مي کند.
اشتغال زنان با پيشرفت جوامع، تغيير و تحول پيدا کرده است، ورود ماشين و صنعت بر اشتغال زنان اثرگذاشته و آنان را از مشاغل سنتي به سوي بخش هاي صنعتي سوق داده است. عمر پديده کارآفريني در ايران کمتر از 5 سال است.
با اين وجود، هنوز اين مبحث به صورت رسمي جدي گرفته نشده و فقط به صورت غير رسمي از طريق سازمان‌هاي نيمه دولتي دنبال مي شود. تغيير نگاه خانواده ها به اشتغال زنان و دختران، افزايش ميزان فارغ التحصيلان و دانش آموختگان زن، نرخ بيکاري بالا، اشباع بازار کار بخش دولتي و عدم تمايل بخش خصوصي به جذب بيکاران از يک سو و نياز جامعه به فعاليتهاي اجتماعي- اقتصادي زنان از سوي ديگر، توجه به مقوله کارآفريني زنان را بيش از پيش ضروري ساخته است.
بي ترديد ايجاد بسترهاي لازم براي کارآفريني زنان، جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاهي علاوه بر افزايش روحيه و نشاط در اين قشر، موجب افزايش توليد ملي نيز مي گردد. نيل به تعادل هاي اساسي جغرافيايي، افزايش مشارکتهاي آگاهانه سياسي و اجتماعي در برنامه ريزيهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي کشور، ريشه کن کردن بي سوادي و گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي با افزايش ميزان اشتغال زنان و مشارکتهاي اقتصادي آنان رابطه تنگاتنگ و درهم تنيده دارد و همين طور بهبود الگوي معيشتي خانواده، نحوه تنظيم روابط درون خانواده و تربيت فرزندان از جمله مواردي است که ارتباط نزديک با ميزان سواد و تحصيلات و مشارکتهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي زنان در بيرون از خانواده دارد.
زنان بايد در تصميم گيري، به ويژه در امور مربوط به توزيع کار، منابع، درآمد، و هزينه، مشارکت بيشتري پيدا کنند، چنين مشارکتي را بايد هم از طريق سازمانهايي که خود زنان تشکيل مي‌دهند و هم از راه عضويت آنها در سازمانهاي ديگر تشويق کرد.
در تقسيم بندي مشاغل، به مشاغل بخش هاي سنتي و کمتر توسعه يافته و بخش هاي نوين، مشاهده مي شود که هر گاه مشاغل مربوط به امور آموزشي و درماني را از قلمرو مقايسه خارج کنيم. اکثريت قريب به اتفاق فرصتهاي شغلي زنان در مشاغل سنتي و غير متشکل است.
آنچه در تحولات اخير اشتغال زنان، بيش از هر نکته ديگر چشمگير و قابل توجه مي باشد. استقبال زنان از افزايش سطح تحصيلي و دسترسي به مشاغل جديد حرفه اي و فني مي باشد. گرايش زنان و دختران به تحصيلات و تخصصهاي فني و حرفه اي فرصتي است که مي توان با استفاده صحيح از آن نه تنها مشکلات فعلي اشتغال را حل کرد. بلکه در جهت ايجاد تعادل بيشتر اجتماعي و فرهنگي از نظر تساوي حقوق زن و مرد و بهبود روابط خانوادگي، گامهاي بزرگي برداشت.
اشتغال زنان در مشاغل فني و حرفه اي و توليدات صنعتي جديد رو به افزايش است. اين امر نشان مي دهد که زنان به تعدادي از مشاغل که تا زمانهاي گذشته در قلمرو مردان بوده، دسترسي پيدا کرده‌اند.
براساس بررسي هاي آماري انجام شده 38/82 درصد زنان در بخش آموزشي و فرهنگي کار مي‌کنند و در بخش هاي خدمات فني، مهندسي، حرفه اي و کشاورزي، کمتر از 5 درصد اشتغال دارند.

👇 تصادفی👇

زندگینامه احمد شاملو | مقاله دانشجویی تاریخ ادبیات (۳۵ص word)خواص تعدادی از دمنوشهای معروف و موثركار‏آفريني چاپتازه های زیبایی اندام برای خانم ها و آقایان+تصاویر45-تحلیل دینامیكی سازه های جداسایز شده با سیستم های جداساز غیر خطینمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زمین شناسی-چینه نگاری و دیرینه شناسی- گرده شناسی کد درس: 1116409مقایسه مدلهای مختلف آشفتگی در شبیه سازی جریان در سرریز نیلوفری و بررسی اثر تغییر طول شفت قائم بر هیدرولیک جریانتفکر ناب در فرایندهای کاشت، داشت و برداشت برنج ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله بررسی اشتغال زنان و عوامل مؤثر بر آن در جامعه

مقاله بررسی اشتغال زنان و عوامل مؤثر بر آن در جامعه

دانلود مقاله بررسی اشتغال زنان و عوامل مؤثر بر آن در جامعه

خرید اینترنتی مقاله بررسی اشتغال زنان و عوامل مؤثر بر آن در جامعه

👇🏞 تصاویر 🏞