👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

ارتباط با ما

دانلود


تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران
بنابر تئوری بازار کارآ یکی از خصوصیات بازار کارآ و ایده آل عدم وجود هزینه های معاملاتی و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالاست . با افزایش نقدشوندگی هزینه معاملات به شکل چشمگیری پائین خواهد آمد . نقدشوندگی همچنین نقش مهمی را در فرآیند کشف قیمت بازی می کند . با توجه به اهمیت نقدشوندگی شناخت عوامل موثر بر آن می تواند به بهبود آن یاری رساند. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. دوره زمانی مورد مطالعه طی سالهای 1384تا 1388 است و در مجموع 74 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین داده ها جمع آوری شده و به کمک نرم افزارEXCEL محاسبه گردیده اند و از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیه ها و انجام تجزیه و تحلیل های آماری استفاده شده است.
در این تحقیق تأثیر ساختار مالکیت از دو جنبه نوع مالکیت و تمرکز مالکیت برنقدشوندگی سهام بررسی شده است.نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین سطح مالکیت نهادی، سطح مالکیت مدیریتی و میزان تمرکز مالکیت با نقدشوندگی سهام رابطه معکوس(منفی) وجود دارد. و بین سطح مالکیت شرکتی و نقدشوندگی سهام رابطه مستقیم(مثبت) وجود دارد. درمورد مالکیت خارجی اطلاعاتی که بیانگر مالکیت سرمایه گذاران خارجی درشرکت های نمونه آماری باشد،مشاهده نگردید. با توجه به نتایج بدست آمده می توان نتیجه گرفت که یکی از عوامل تأثیر گذار بر نقدشوندگی سهام ساختار مالکیت شرکت ها می باشد.
واژه های کلیدی: نقدشوندگی سهام ، ساختار مالکیت ، حاکمیت شرکتی ، عدم تقارن اطلاعاتی
 
 
 
 فهرست مطالب
چكيده:1
مقدمه:2
فصل اول:كليات تحقیق
1-1مقدمه4
2-1تاریخچه مطالعاتی. 6
3-1 بیان مساله تحقیق:8
4-1 چارچوب نظری :10
5-1 فرضیات تحقیق:15
6-1 اهداف تحقیق :16
1-6-1 اهداف علمی :16
2-6-1اهدافکاربردی :16
7-1 اهمیتو ضرورت تحقیق :16
8-1حدود مطالعاتی. 17
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق. 18
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق. 18
3-8-1 قلمرو موضوعي تحقیق. 18
9-1 تعریف واژه ها واصطلاحات تحقیق. 18
فصل دوم:مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه22
2-2 گفتار اول: ساختار مالکیت.. 23
1-2-2 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی. 23
2-2-2 حاکمیت شرکتی. 25
1-2-2-2 تعریف حاکمیت شرکتی. 29
2-2-2-2 مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران :29
3-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران:31
1-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره:32
2-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر:32
3-3-2-2 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت :33
4-2-2 ساختارهای مالکیت.. 33
1-4-2-2 سرمایهگذاران نهادی. 34
1-1-4-2-2 فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی :38
2-1-4-2-2 سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار :39
2-4-2-2 سرمایهگذاران شرکتی. 39
3-4-2-2 سرمایهگذاران مدیریتی. 41
4-4-2-2 سرمایهگذاران خارجی. 45
1-4-4-2-2 قانونتشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی. 46
2-4-4-2-2 جایگاه قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی. 46
5-2-2- تئوری نمایندگی. 47
6-2-2 رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه49
3-2 گفتار دوم : نقدشوندگی سهام49
1-3-2 نقدشوندگی 49
2-3- 2 معیارهای نقدشوندگی :52
1-2-3-2 معیارهای مبتنی بر سفارشات سهام :53
1-1-2-3-2 معیار تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش :53
2-1-2-3-2 اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش :54
3-1-2-3-2 مبنای نظری اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش اوراق بهادار :54
4-1-2-3-2 اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام :56
5-1-2-3-2 مدل های تخمینی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش :58
2-2-3-2 معیارهای مبتنی بر معاملات :59
3-3-2 ریسک نقدشوندگی:63
4-3-2 ابعاد نقدشوندگی بازار:64
5-3-2 عوامل موثر بر نقدشوندگی در بازارهای نو ظهور. 65
6-3-2 عوامل تاثیرگذار برنقدشوندگی با توجه به سطح توسعه یافتگی بازارها67
7-3-2 اقدامات لازم جهت افزایش نقدشوندگی بازار. 68
8-3-2 مفهوم جهش برای نقدشوندگی 69
9-3-2 مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام69
1-9-3-2 نظریات مدافع حضور مالکان نهادی. 70
1-1-9-3-2 فرضیه نظارتی. 70
2-1-9-3-2 فرضیه کارآیی اطلاعاتی 70
2-9-3-2 نظریات مخالف حضور مالکان نهادی. 72
1-2-9-3-2 فرضیه کژگزینی. 72
2-2-9-3-2 فرضیه کاهش سهام شناور. 73
10-3-2 ساختار مالکیت و نقدشوندگي بازار. 74
11-3-2 ترکیب مالکیت و سهام شناور آزاد77
12-3-2 اهميت و برخي ضرورت‌هاي بالا بودن سهام شناور آزاد در بازار. 79
13-3-2 تأثیرات نامطلوب پایین بودن سهام شناور آزاد80
14-3-2 علل تمایل به انحصار سهام در شرکت‌های عضو بورس.. 80
15-3-2 عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار. 82
16-3-2 پیامد های عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه84
4-2 گفتار سوم :پیشینه تحقیق:87
1-4-2 تحقیق های خارجی:87
2-4-2 تحقیق های داخلی :99
فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه108
2-3 روشتحقیق. 108
3-3 جامعهمطالعاتیو نمونه آماری. 109
4-3 مدل تحقیق. 110
1-4-3 متغیر های مستقل:111
2-4-3 متغیر وابسته112
3-4-3 متغیر های کنترل:113
5-3 روشهای جمع اوری اطلاعات.. 113
6-3روش تجزيهو تحليل اطلاعات.. 114
1-6-3 روش آزمون فرضیات:114
1-1-6-3 روش آزمون فرضیه های اول تا چهارم:115
2-1-6-3 روش آزمون فرضیه پنجم:115
2-6-3 روش کلی آزمون فرضیات.. 116
7-3 مراحل عمومی تجزیه و تحلیل داده ها:117
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4مقدمه‏120
2-4 شاخص های توصیفی متغیر ها120
3-4 روش آزمون فرضیه های تحقیق. 122
1-3-4- بررسی اعتبار مدل. 123
4-4 بررسی نرمال بودن متغیر های وابسته :124
5-4 نتایج آزمون فرضیه اول :125
1-5-4 مدل اول. 125
2-5-4 مدلدوم128
3- 5-4 مدل سوم130
4- 5-4 مدل چهارم133
5- 5-4 مدل پنجم135
6- 5-4 نتیجهگیری کلی. 138
6-4 نتایج آزمون فرضیه دوم :138
1-6-4 مدل اول. 139
2-6-4 مدل دوم141
3-6-4 مدل سوم143
4-6-4 مدل چهارم146
6-6-4 نتیجهگیری کلی. 151
7-4 نتایج آزمون فرضیه سوم :151
1-7-4 مدل اول. 152
2-7-4 مدل دوم154
4-7-4 مدل چهارم159
5-7-4 مدل پنجم161
6-7-4 نتیجهگیری کلی. 164
8-4 نتایج آزمون فرضیه چهارم :164
9-4 نتایج آزمون فرضیه پنجم :165
1-9-4 مدل اول. 165
2-9-4 مدل دوم168
3-9-4 مدل سوم170
4-9-4 مدل چهارم173
5-9-4 مدل پنجم175
6-9-4 نتیجهگیری کلی. 178
فصل پنجم:نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5مقدمه182
2-5 نتایج آزمون فرضیه ها182
1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اول :182
2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه دوم :184
3-2-5- نتیجه آزمون فرضیه سوم :185
4-2-5 نتیجه آزمون فرضیه چهارم:186
5-2-5- نتیجه آزمون فرضیه پنجم186
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 188
1-4- 5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات تحقیق :188
2-4-5- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی. 189
5-5- محدودیت های تحقیق. 190
پیوستها
پیوست الف : جامعه مطالعاتی تحقیق. 192
پیوست ب:خروجی های نرم افزار:196
منابع و ماخذ
منابع فارسي:228
منابع لاتین:231
چکیده لاتین. 240
 
 
جدول 1-4 : آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 121
جدول (2-4) نتایج آزمون نرمال بودن متغیر های وابسته (آزمون کولموگروف اسمیرنف)124
جدول3-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی 126
جدول4-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی 127
جدول 5-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته ارزش معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی 128
جدول6-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی 129
جدول7-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته نرخ گردش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی 131
جدول8-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته نرخ گردش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی 132
جدول9-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فرو ش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی. 133
جدول10-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فرو ش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی. 134
جدول11-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فرو ش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی. 136
جدول12-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فرو ش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی. 137
جدول13-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی 139
جدول14-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی 140
جدول15-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته ارزش معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی 141
جدول16-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته ارزش معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی 142
جدول17-4 نتایج تحلیل آماری مدل متغیر وابسته نرخ گردش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی 144
جدول18-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته نرخ گردش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی 145
جدول19-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فرو ش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی. 146
جدول20-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فرو ش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی. 147
جدول21-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فرو ش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی. 149
جدول22-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فرو ش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت شرکتی. 150
جدول23-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی 152
جدول24-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی 153
جدول25-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته ارزش معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی 154
جدول26-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته ارزش معاملات براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی 155
جدول27-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته نرخ گردش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی 157
جدول28-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته نرخ گردش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی 158
جدول29-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی. 159
جدول30-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی. 160
جدول31-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی. 162
جدول32-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت مدیریتی. 163
جدول33-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت 165
جدول34-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته حجم معاملات براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت 167
جدول35-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته ارزش معاملات براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت 168
جدول36-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته ارزش معاملات براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت 169
جدول37-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته نرخ گردش سهام براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت 171
جدول38-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته نرخ گردش سهام براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت 172
جدول39-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت.. 173
جدول40-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته شکاف مطلق قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت.. 174
جدول41-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت.. 176
جدول42-4 نتایج تحلیل آماری ضرایب مدل متغیر وابسته شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام براساس متغیر مستقل تمرکز مالکیت.. 177
جدول 43-4 خلاصه نتایج تحلیل های آماری آزمون فرضیه های تحقیق. 179
 
 
شکل 1-2 : سطوح نقدشوندگی. 52
شکل 2-2 : نحوه به تعادل رسیدن عرضه و تقاضای اوراق بهاداردر بازار سرمایه55
شکل3-2 : اختلاف قیمت پیشنهادی خرید وفروش .56
شکل 1-3 مدل مفهومی تحقیق. 110

👇 تصادفی👇

قانون شوراهای حل اختلاف به همراه آیین نامه اجرایی جدید WORDسورس کتاب b4a با لیست ویو سفارشینقشه آماده ی اتوکد یک واحد مسکونی دو خوابه خوش نقشه 100 متری به همراه پارکینگمبانی نظری و پیشینه تحقیق منبع کنترل رفتارکتاب کسب درآمدتحلیل فرآیند فلوفرمینگ برای تولید لوله های جداره نازک از قطعه آهنگری شده آلومينيوم 7075 131 صفحهسوالات تستي كتاب خودسازی ، ارتباط معنوی و اجتماعی (پودمان تعليم و تربيت در خانواده)شبيه سازي اندازه گيري تنش پسماند به روش سوراخكاري عميق با نرم افزار ABAQUS/CAE ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

دانلود تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

خرید اینترنتی تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

👇🏞 تصاویر 🏞