👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ايران

ارتباط با ما

دانلود


تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ايران
هدف این پژوهش بررسی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی است.در این تحقيق اطلاعات مربوط به ترازنامه،سودوزیان و گردش وجوه نقد 100 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران برای سال های مالی 1380 الی 1385 مورد استفاده قرار گرفته است.برای مشخص شدن روابط ، 12 فرضیه طرح و برای آزمون آنها ازآزمون همبستگی و رگرسیون استفاده گردید.فرضیه ها بر اساس میزان همبستگی روابط بین تغییرات سود تقسیمی، سود هر سهم و تغییرات سود هر سهم با تغییرات سود آتی برای شركت هايي كه قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي ، نسبت ارزش بازار به دفتري و بازده حقوق صاحبان سهام مختلفي دارند ،طرح گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تغییرات سود تقسیمی ، سود هرسهم وتغییرات سود هر سهم برای شرکت هایی که ارزش بازار به دفتری بالاتر ، بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر و همچنين قابلیت پیش بینی جریان نقدی پايين تري دارند، رابطه قوی تری با تغییرات سود آتی وجود دارد. كه از بين متغيرهاي اصلي سود هر سهم و از ميان متغيرهاي مجازي ارزش بازار به دفتري اثر بهتري بر تغييرات سود آتي دارد.همچنين مقدار ضريب هم بستگي (R) از 0.490 براي سه متغير اصلي به 0.621 براي مجموع متغيرهاي اصلي و مجازي افزايش يافت ، كه اين نشان دهنده مناسب بودن انتخاب متغيرهاي مجازي مذكور مي باشد.
واژه های کلیدی: تغییرات سود تقسیمی، تغییرات سود هر سهم ، تغييرات سود آتي، ارزش بازار به دفتری، بازده حقوق صاحبان سهام.
 
 
 
فهرست مطالب
چكيده:1
مقدمه:2
فصلاول: آلياتتحقيق
1-1مقدمه5
2-1 بيان مسئله:6
3-1 اهمیت و ضرورت موضوع تحقيق:8
4-1 اهداف تحقيق. 9
5-1 چارچوب نظري تحقيق. 10
6-1 مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها13
7-1 فرضيه‏هاي تحقیق:15
8-1 تعريفواژه هاي و اصطلاحات.. 16
فصلدوم: مروریبرادبياتتحقيق
1-2- مقدمه19
2-2 مفهوم سود در سطح ساختار. 21
1-2-2 رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود21
2-2-2 رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود22
3-2 مفاهیم سود در سطح معانی (ارتباط با واقعیت های اقتصادی)22
1-3-2 سود به عنوان معیار کارآیی. 22
2-3-2 سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی. 23
4-2 مفاهیم سود در سطح عمل ( نحوه استفاده از آن توسط استفاده کنندگان)25
1-4-2 سود به عنوان وسیله ای برای پیش بینی. 25
2-4-2 رویکرد بازار سرمایه26
5-2 مفهوم سود جامع در گزارشهای مالی. 27
6-2 سود حسابداری. 27
7-2 سود و اهمیت آن به عنوان ابزار پیش بینی. 27
8-2حلقه های ارتباطی سود و قیمت سهام28
1-8-2 ارتباط بین سود حسابداری آتی و سود حسابداری جاری. 28
9-2 پیش بینی سودهای آتی از روی سودهای جاری. 29
10-2 ارتباط بین سود و قیمت سهام29
11-2 سود خالص به عنوان عاملي براي پيش بيني وجوه نقد30
12-2 ارائه اطلاعات مربوط به جريان نقدي و پيش بيني آن. 31
13-2 پيش بيني جريان هاي نقدي آينده32
14-2 معيارهاي ارزيابي عملکرد مالي شرکت ها34
2-14-2 معيارهاي اقتصادي ارزیابی عملکرد شرکت ها39
15-2سود تقسیمی ((DPS. 40
16-2 پیشینه تحقیق. 71
فصلسوم: روشاجرایتحقيق
1-3 مقدمه84
2-3 روشتحقيق. 84
3-3 جامعهمطالعاتي. 85
4-3 مدل تحقيق و شيوه اندازه گيري متغيرها85
5-3 نمونه و نمونه گیری. 88
6-3 قلمروتحقيق. 89
7-3 روش و ابزار گردآوري اطلاعات.. 89
8-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات.. 90
1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی:90
9-3 روش تجزيه و تحليل داده ها96
10-3 نرم افزار تحلیل آماری. 98
فصلچهارم: تجزيهوتحليلدادهها
1-4-‏ مقدمه‏:100
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها100
3-4 روش آزمون فرضیه ها ي تحقيق. 102
4-4 تجزيه و تحليل فرضیه هاي تحقيق. 104
1-4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها:104
2-4- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه به شرح ذيل بيان می شود:105
1-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلی اول:105
2-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی دوم108
3-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضیه اصلی سوم112
-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه سه متغیر اصلی. 168
-2-4-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه سه متغیر اصلی و سه متغیرکمکی. 169
فصلپنجم: نتيجهگيريوپيشنهادات
1-5-مقدمه:176
2-5- خلاصه تحقیق. 176
3-5 نتايج آزمونفرضيه ها177
1-3-5 نتايج فرضیهاصلیاول. 177
1-1-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-1-1. 178
2-1-3-5 نتايجفرضیه فرعي 2-1-1. 178
3-1-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-2-1. 179
4-1-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-2-1. 179
5-1-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-3-1. 180
6-1-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-3-1. 180
2-3-5 نتايج فرضیهاصلیدوم180
1-2-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-1-2. 181
2-2-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-1-2. 181
3-2-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-2-2. 182
4-2-3-5 نتايج فرضیهفرعي 2-2-2. 182
5-2-3-5 نتايجفرضیه فرعي 1-3-2. 183
6-2-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-3-2. 183
3-3-5 نتايجفرضیه اصلیسوم183
1-3-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-1-3. 184
2-3-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-1-3. 184
3-3-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-2-3. 185
4-3-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-2-3. 185
5-3-3-5 نتايج فرضیه فرعي 1-3-3. 186
6-3-3-5 نتايج فرضیه فرعي 2-3-3. 186
4-3-5 نتايج سه متغيراصلي و متغير وابسته187
5-3-5 نتايجسه متغيراصلي و سه متغيرمجازي با متغير وابسته187
4-5 نتیجه گیری کلی تحقیق. 188
5-5 پیشنهادها189
1-5-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های فرضيات پژوهش.. 189
2-5-5 ساير پيشنهادها191
3-5-5 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 191
6-5 محدودیت های تحقیق. 192
پيوستها
پيوست الف مربوط به نام شركت هاي نمونه آماري. 195
منابعوماخذ
منابع فارسي:201
منابع لاتین:205
منابع اینترنتی. 206
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول (1- 1) تحقیقات انجام شده11
جدول 1-2 مراحل محاسبه تا پرداخت سود سهام48
جدول 1-4: شاخص های توصیف کننده متغیرها تحقيق، شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی و شاخص های شکل توزیع (Statistics)101
جدول 2-۴ آزمون کلموگروف – اسميرنوف K-S))105
جدول شماره (3-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود آتی و تغییرات سود تقسیمی. 106
جدول شماره (4-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)106
جدول شماره (5-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)107
جدول شماره (6-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 108
جدول شماره (7-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده وآزمون دوربین- واتسون بین دو متغير تغییرات سودآتی و سودهرسهم109
جدول شماره (8-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)110
جدول شماره (9-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)110
جدول شماره (10-4) : ارزش آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 111
جدول شماره (11-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغييرات سودآتی و تغییرات سود هر سهم112
جدول شماره (12-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)113
جدول شماره (13-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)113
جدول شماره (14-4) : آزمون نرمال بودن خطاهای معادله رگرسیون. 114
جدول شماره (15-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند.115
جدول شماره (16-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)116
جدول شماره (17-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)117
جدول شماره (19-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند.118
جدول شماره (20-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)119
جدول شماره (21-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)120
جدول شماره (23-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند.121
جدول شماره (24-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)122
جدول شماره (25-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)123
جدول شماره (27-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند.124
جدول شماره (28-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)125
جدول شماره (29-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)126
جدول شماره (31-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان بالاتری دارند127
جدول شماره (32-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)128
جدول شماره (33-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)129
جدول شماره (35-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند.130
جدول شماره (36-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)131
جدول شماره (37-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)131
جدول شماره (39-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند.133
جدول شماره (40-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)134
جدول شماره (41-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)134
جدول شماره (43-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند.136
جدول شماره (44-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)137
جدول شماره (45-4) : ضرایب معادله رگرسیون ()137
جدول شماره (46-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند.139
جدول شماره (47-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)140
جدول شماره (48-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)140
جدول شماره (50-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند.142
جدول شماره (51-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)143
جدول شماره (52-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)143
جدول شماره (54-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند.145
جدول شماره (55-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)146
جدول شماره (56-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)146
جدول شماره (58-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند.147
جدول شماره (59-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)148
جدول شماره (60-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 149
جدول شماره (62-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که قابليت پیش بینی جریان های نقدی بالاتری دارند.150
جدول شماره (63-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)151
جدول شماره (64-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)152
جدول شماره (66-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که پیش بینی جریان های نقدی پایین تری دارند.153
جدول شماره (67-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)154
جدول شماره (68-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)155
جدول شماره (70-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری بالایی دارند.156
جدول شماره (71-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)157
جدول شماره (72-4) : ضرایب معادله رگرسیون. 158
جدول شماره (74-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی دارند.159
جدول شماره (75-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)160
جدول شماره (76-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)161
جدول شماره (78-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام بالاتری دارند.162
جدول شماره (79-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)163
جدول شماره (80-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)164
جدول شماره (82-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی در شرکت هایی که بازده حقوق صاحبان سهام پایینی دارند.165
جدول شماره (83-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)166
جدول شماره (84-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)166
جدول شماره (86-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرمستقل تغييرات سود تقسيمي ،سودهر سهم،تغييرات سود هر سهم و تغییرات سود آتی به طور كلي. 168
جدول شماره (87-4) : تحلیل واریانس رگرسیون (ANOVA)168
جدول 88-4. خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه(متغيرهاي اصلي) به روش Enter168
جدول شماره (89-4) : ضریب همبستگی، ضریب تعیین، ضریب تعیین تعديل شده و آزمون دوربین- واتسون بین سه متغیرمستقل تغييرات سود تقسيمي ،سودهر سهم،تغييرات سود هر سهم و سه متغير مجازي قابليت پيش بيني جريان هاي نقدي،نسبت ارزش بازار به دفتري ، بازده حقوق صاحبان سهام با تغییرات سود آتی به طور كلي. 169
جدول شماره (90-4) : ضرایب معادله رگرسیون (Coefficients)170
جدول 91-4. خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه(متغيرهاي اصلي و مجازي) به روش Enter170
جدول 92-4. خلاصه یافته های حاصل از بررسی 12 فرضیه مورد نظر در رگرسیون متغیره172
جدول93- 4. برازش رگرسيون چند گانه و تفكيكي از كليه متغير هاي تحقيق. 174
 
نمودار 1-2 نحوه محاسبه استهلاک در اقتصاد و حسابداری. 24
نمودار 2-2 ـ عايدات ، سرمايه گذاري و منابع مالي جديد61
نمودار (3-2 ) درصد نرخ تنزیل به نسبتسود باقیمانده65

👇 تصادفی👇

11- تاثیرات صوت و ارتعاش بر ساختمانمقاله 15- نقد و تحليل آرای ادبی غربی هاپروژه سیستم کامل حسابداری با اکسلپروژه طراحی iphone 4 در کتیاساده شماره 3هنر هميشه بر حق بودنمجموع شش کتاب تربیتیدانلود لایه shapefile راههای استان فارسجايگاه حمل و نقل جاده اي در ايران ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ايران

تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ايران

دانلود تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ايران

خرید اینترنتی تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ايران

👇🏞 تصاویر 🏞