👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه ارشد بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان به برند

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه ارشد بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان به برند
بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان به برند (حوزه مطالعاتی: شرکت نوین چرم) با در نظر گرفتن متغیر میانجی ترجیح برند
 
چکیده
برند در حقیقت همان نام تجاری محصول است و شخصیت برند ویژگی های انسانی است که به برند نسبت داده می شود. وفاداری مشتری نیز، تعهدی عمیق برای خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات از سوی مشتری می باشد. آگاهی از شخصیت برند و ابعاد آن به سبب تاثیرگذاری بر رضایت، ارزش ادراکی و وفاداری مشتریان برای شرکت ها حائز اهمیت می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی می باشد و هدف از آن بررسی رابطه بین شخصیت برند و وفاداری رفتاری و نگرشی مشتریان با عامل میانجی ترجیح در شرکت نوین چرم می باشد که برای این منظور مدل جونز و همکارانش ملاک قرار گرفته است. این تحقیق از نوع مطالعه میدانی کتابخانه ای می باشد و ابزار مورد استفاده در جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه نیز متناسب با نیاز آماری از نرم افزار آماری (SPSS)، استفاده گردید. در این پژوهش،‌ متغیرهای تحقیق به روش تحلیل کیفی و کمی (آمار توصیفی و استنباطی) مورد بررسی قرار می گیرند. جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان شرکت نوین چرم بود که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 383 نفر برآورد شد. در این تحقیق چندین فرضیه مطرح شد که عبارتند از: شخصیت برن (شامل مسئولیت پذیری، پویایی (چابکی)،‌ حساسیت (عاطفی بودن)، جسارت و سادگی برند) بر ترجیح برند تاثیر معناداری دارد. علاوه بر این فرضیه اینکه ترجیح برند بر وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری تاثیر معناداری دارد نیز مطرح شد.
نتایج این تحقیق حاکی از تایید شدن همه فرضیات دارد. علاوه بر این،‌این تحقیق نشان داد که ابعاد مسئولیت پذیری و حساسیت از طریق متغیر میانجی تاثیر بسیار زیادی بر روی وفاداری مشتریان شرکت نوین چرم دارد.
اهداف تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان به برند (حوزه مطالعاتی: شرکت نوین چرم) می باشد که در آن سازه ترجیح به عنوان متغیر میانجی مطالعه شده است.
مدل مفهومی تحقیق بر اساس مدل جونز، شخصیت برند دارای پنج بعد است: 1. مسئولیت پذیری (عمل گرایی،‌ تعهد، ثبات و استواری). 2. چابکی و فعال بودن (پویایی، نوآوری، فعال و حاضر به خدمت بودن). 3. جسارت (پرخاشگر، به باک و شجاع) 4. سادگی (معمولی، ساده و بی تکلف) و 5. حساسیت (رمانتیک و خیالی،‌ عاطفی). وفاداری مشتری نیز شامل دو نوع وفاداری نگرشی و رفتاری می باشد. در این تحقیق اثر یک متغیر مستقل (شخصیت برند) بر یک متغیر وابسته (وفاداری به برند) را سنجش می کنیم. بنابراین در این تحقیق، به تفکیک اثر هر یک از ابعاد پنج گانه شخصتی برند بر هر یک از دو بعد نگرشی و رفتاری وفاداری را بررسی می کنیم.
 
رشته پایان نامه : مديريت بازرگاني (بازاريابي)
فرمت پایان نامه : word
تعداد صفحات :  126
 
فهرست
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه
1-1 بیان مساله
1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش
1-3 اهداف تحقیق
1-4 مدل مفهومی تحقیق
1-5 فرضیه های تحقیق
1-6 قلمرو تحقیق
1-7 جامعه آماری
1-8 نمونه و روش نمونه گیری
1-9 روش و ابزار گردآوری اطلاعات
1-10 تعریف مفاهیم عملیاتی
فصل دوم ادبیات تحقیق
مقدمه
2-1 شخصیت برند
2-1-1 مفهوم برند و نقش آن در حوزه خدمات
2-1-2 مفهوم شخصیت برند
2-1-3 چارچوب شخصیت برند
2-1-4 شخصیت برند و شکل دهی ادراک
2-1-5 شباهت میان شخصیت انسانی و برند
2-1-6 هویت برند
2-1-7 شخصیت برند و برتری برند
2-1-8 ارزش ویژه برند
2-1-8-1 برجستگی برند
2-1-8-2 عملکرد برند
2-1-8-3تصویرسازی برند
2-1-8-4 قضاوت برند
2-1-8-5 احساسات برند
2-2 پیشینه تحقیق
2-2-1 مطالعات داخلی
2-2-2- مطالعات خارجی
2-3 معرفی جامعه مورد مطالع
فصل سوم روش تحقیق
مقدمه
3-1 روز پژوهش
3-2 مدل مفهومی تحقیق
3-3 جامعه آماری
3-4 نمونه و روش نمونه گیری
3-5 روش و ابزار گردآوری اطلاعات
3-6 پرسشنامه شخصیت برند و وفاداری مشتری
3-7 روایی پرسشنامه
3-8 بررسی پایایی
3-9 روش جمع آوری داده ها
3-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم یافته های تحقیق
مقدمه
4-1 بخش اول: یافته های توصیفی تحقیق
4-1-1 وضعیت سنی پرسش شوندگان
4-1-2 وضعیت تحصیلی پرسش شوندگان
4-1-3 توزیع جنسی پاسخگویان
4-1-4 توزیع وضعیت شغلی پاسخ دهندگان
4-1-5 توزیع وضعیت تاهل پاسخگویان
4-1-6 توصیف و استنباط متغیرهای اصلی پژوهش و بررسی فرضیه های آن
4-1-6-1 بعد سادگی برند
4-1-6-2 بعد چابکی برند.
4-1-6-3 بعد حساسیت برند
4-1-6-4 بعد مسئولیت پذیری برند
4-1-6-5 بعد جسارت برند
4-1-6-6 وفاداری نگرشی
4-1-6-7 وفاداری رفتاری
4-2-2 اولویت بندی ابعاد شخصیت برند
4-2-3 بررسی تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از طریق متغیر میانجی
4-2-3-1 بررسی تاثیر بعد چابکی بر وفاداری نگرشی از طریق بعد میانجی ترجیح
4-2-3-2 بررسی تاثیر بعد پویایی (چابکی) بر وفاداری رفتاری از طریق بعد میانجی ترجیح
4-2-3-3 بررسی تاثیر بعد حساسیت بر وفاداری نگرشی از طریق بعد میانجی ترجیح
4-2-3-4 بررسی تاثیر بعد حساسیت بر وفاداری رفتاری از طریق بعد میانجی ترجیح
4-2-3-5 بررسی تاثیر بعد مسئولیت پذیری بر وفاداری نگرشی از طریق بعد میانجی ترجیح
4-2-3-6 بررسی تاثیر بعد مسئولیت پذیری بر وفاداری رفتاری از طریق بعد میانجی ترجیح
4-2-3-7 بررسی تاثیر بعد جسارت بر وفاداری نگرشی از طریق بعد میانجی ترجیح
4-2-3-8 بررسی تاثیر بعد جسارت بر وفاداری رفتاری از طریق بعد میانجی ترجیح
4-2-3-9 بررسی تاثیر بعد سادگی بر وفاداری نگرشی از طریق بعد میانجی ترجیح
4-2-3-10 بررسی تاثیر بعد سادیگ بر وفاداری رفتاری از طریق بعد میانجی ترجیح
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
مقدمه
5-1 یافته های پژوهش
5-1-1 ویژگی هی شخصی افراد نمونه آماری
5-1-2 بحث یافته های فرضیه های تحقیق
5-1-3 نتیجه گیری
5-1-4 پیشنهادات تحقیق
5-1-5 پیشنهادات به دیگر پژوهشگران
5-1-6 محدودیت های پژوهش
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی

👇 تصادفی👇

تشریح کلی آیفون دیجیتالی 69 صفحهدانلود کتاب نوپای ناب پرفروشترین کتاب آمازونپاورپوینت معماری اورشلیمتاثير كنترل كيفي در صنعت خودروshapefile زمین شناسی استان مرکزیدانلود حل المسائل کتاب مکانیک و کنترل در رباتیک نوشته جان کریگ ویرایش سومVisible ThoughtP5KPL-SE-0701 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه ارشد بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان به برند

پایان نامه ارشد بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان به برند

دانلود پایان نامه ارشد بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان به برند

خرید اینترنتی پایان نامه ارشد بررسی تاثیر شخصیت برند بر وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان به برند

👇🏞 تصاویر 🏞