👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو

ارتباط با ما

دانلود


بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو
 
در عصر حاضر که محیط کسب و کار جهانی سریعاً در حال دگرگونی و تحول است، شرکت ها به دنبال شیوه هایی هستند که خود را نسبت به سایر رقبا در سطح ملی و بین المللی متمایز سازند در این راستا شرکت ها استراتژی های گوناگونی را اتخاذ می کنند. می توان اذعان داشت یکی از این استراتژی ها کوچک سازی بدنه سازمان ها می باشد. با عنایت به این موضوع، شرکت ها و سازمان های ایرانی نیز ناگزیر هستند برای کسب مزیت رقابتی، باقی ماندن در بازارهای ملی و یا حرکت به سمت بازارهای جهانی به کوچک کردن بدنه خود بپردازند که در این راستا یکی از ابزارهایی که توسط کشورهای پیشرفته به کار برده شده "برون سپاری " می باشد.
در پژوهش حاضر تلاش شد تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو بررسی شود.پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت روش علی انجام شد . جامعه مورد مطالعه در این پ‍ژوهش را مدیران شرکت ایران خودرو در بر می­گرفت .برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که به صورت تصادفی بین 170 نفر ازمدیران پخش شد و تعداد 147 پرسش نامه جمع اوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پایایی و روایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ و نظر اساتید و محققان رشته مدیریت مورد تایید قرار گرفت . برای تجزیه و تحلیل داده­ها از تکنیک معادلات ساختاری استفاده شد.
ظرفیت لجستیک داخلی شرکت تاثیر مثبتی بر عملکرد آن در بازار تجارت الکترونیک و استفاده از برون سپاری فعالیت های لجستیکی دارد .برون سپاری فعالیت های لجستیک تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت دارد
 
فهرست مطالب
چکیده1
فصل اول:كليات تحقیق
1-1مقدمه. 3
1-2 بیان مسئله. 4
1-3 اهمیت تحقیق.. 5
1-4 چارچوب نظری تحقیق.. 6
1-5 اهداف تحقیق.. 8
1-6 فرضیه های تحقیق.. 8
1-7 حدود مطالعاتی.. 8
1-8 تعریف واژه گان و اصطلاحات کلیدی تحقیق.. 9
فصل دوم:مروری بر ادبيات تحقيق
2-1 مقدمه. 12
2-2- بخش اول : لجستیک... 13
2-2-1- تاریخچه لجستیک... 13
2-2-2- مفهوم لجستیک... 15
2-2-3- عوامل و اجزای لجستیک... 19
2-2-4- رابطه بین اجزای لجستیک... 21
2-2-5- ضرورت مدیریت یکپارچه لجستیک... 22
2-2-6- اهمیت اقتصادی لجستیک... 24
2-2-7- امور لجستیک... 26
2-2-7-1- اطلاعات... 26
2-2-7-2- پیش بینی.. 27
2-2-7-3- موجودی.. 28
2-2-7-4- حمل و نقل.. 29
2-2-7-5- جابجایی مواد. 31
2-2-7-6- انبارداری و مدیریت انبار. 31
2-2-7-7- بسته بندی.. 33
2-2-8- شناسایی تصمیمات مورد توجه در لجستیک... 35
2-2-9- طراحی ساختار لجستیك... 36
2-2-10- ضرورت مدیریت یکپارچه لجستیک... 37
2-2-11- چرخه های عملکرد لجستیک... 39
2-2-12- لجستيك و مديريت زنجيره عرضه. 40
2-2-13- لجستیک به عنوان یک عامل ایجاد مزیت رقابتی در زنجیره تأمین.. 47
2-3- بخش دوم: برون سپاری.. 48
2-3-1- تعریف برون سپاری.. 48
2-3-2- تاریخچه برون سپاری.. 52
2-3-3- دلایل برون سپاری.. 54
2-3-3-1- دلایل سازمانی.. 54
2-3-3-2- دلایل مرتبط با امور مالی و هزینه ها56
2-3-3-3- دلایل مرتبط با نیروی انسانی.. 57
2-3-4- مزایای برون سپاری.. 57
2-3-5- معایب برون سپاری.. 61
2-3-6- مراحل برون سپاری.. 64
2-3-7- براي برون سپاري چه اقداماتي لازم است ؟. 64
2-3-8- سطوح برون سپاری.. 66
2-3-9- فرآیند اجرایی برون سپاری.. 67
2-3-9-1- اقدامات اولیه و پیش نیازی.. 68
2-3-9-2- تحلیل ساخت /خرید و استراتژی های برون سپاری.. 69
2-3-10- مسئولیت برون سپاری با کدام بخش است؟. 69
2-4- بخش سوم:عملکردمالی شرکت... 71
2-4-1- عملکرد. 71
2-4-2-عملکردملموس و ناملموس (مشهود ونا مشهود)71
2-4-3- عملکرد مالی.. 72
2-4-4- معیارهای عملکرد. 78
2-4-5- شاخص های عملکرد مالی.. 80
2-4-6- روش های تجزیه و تحلیل مالی.. 84
2-5-بخش چهارم:تجارت الکترونیک... 85
2-5-1- تعریف تجارت الکترونیکی.. 85
2-5-1-1- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه اتحادیه اروپا86
2-5-1-2- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه ارتباطات... 86
2-5-1-3- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه فناوری اطلاعات... 86
2-5-1-4- تعریف تجارت الکترونیک از دیدگاه تجاری.. 87
2-5-2- تاريخچه تجارت الکترونيکي.. 87
2-5-3- اجزاي تجارت الکترونيکي.. 90
2-5-3-1- سيستم ارتباطي.. 91
2-5-3-2- سخت افزار. 91
2-5-3-3- نرم افزار. 91
2-5-4- مدلهاي تجارت الکترونيک... 92
2-5-4-1- مدل شرکت با شرکت... 92
2-5-4-2- مدل شرکت با مصرف کننده93
2-5-4-3- مدل مصرف کننده با مصرف کننده94
2-5-4-4- مدل مصرف کننده با شرکت... 94
2-5-5- مزاياي تجارت الكترونيك... 94
2-5-6- موانع و محدوديتهاي تجارت الکترونيکي.. 96
2-5-7- عوامل كليدي موفقيت در تجارت الكترونيك... 98
2-5-7-1- عامل نيروي انساني.. 99
2-5-7-2- زير ساخت هاي فني.. 99
2-5-7-3- تعاملبا مشتريان. 99
2-5-7-4-زيرساخت هاي تجاري.. 99
2-6- بخش پنجم:پیشینه تحقیق.. 100
2-6-1- مطالعات داخلی.. 100
2-6-2- مطالعات خارجی.. 102
فصل سوم:روش تحقیق
1-3 مقدمه. 112
2-3 روش تحقیق.. 113
3-3 روش های گردآوری اطلاعات... 113
4-3 ابزار گردآوری داده ها114
5-3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری داده ها115
1-5-3 روایی.. 115
2-5-3 پایایی.. 116
6-3 جامعه آماری.. 117
7-3 تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 117
8-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها118
1-8-3 مدل اندازه گیری.. 120
2-8-3 مدل ساختاری.. 120
9-3 آزمون های برازندگي مدل کلی.. 121
1-9-3 شاخص مجذور کاي دو. 122
3-9-3 شاخص بنتلر- بونت يا شاخص نرم شده برازندگي.. 123
4-9-3 شاخص تاکر- لويز يا شاخص نرم نشده برازندگي 123
5-9-3 شاخص نکویی برازش... 123
6-9-3 شاخص نکویی برازش... 123
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه. 125
2-4 بررسی آمار توصیفی تحقیق.. 125
1-2-4 بررسی وضعیت سنی در نمونه آماری مورد بررسی.. 126
2-2-4 بررسی وضعیت جنسی در نمونه آماری مورد بررسی.. 127
3-2-4 بررسی سطح تحصیلات در نمونه آماری مورد بررسی.. 128
4-2 بررسی وضعیت تاهل در نمونه آماری مورد بررسی.. 129
3-4 برازندگي مدل تحقیق.. 130
4-4 تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضيه‌ها132
1-6-4 آزمون فرضيه اول. 136
2-6-4 آزمون فرضيه دوم. 137
3-6-4 آزمون فرضيه سوم. 138
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه. 140
2-5 بررسی خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 140
1-2-5 نتیجه فرضیه اول. 141
2-2-5 نتیجه فرضیه دوم. 142
3-2-5 نتیجه فرضیه سوم. 142
3-5 پیشنهادات تحقیق.. 142
4-5 پیشنهادات برای تحقیقات آینده144
5-5 محدودیت های تحقیق.. 144
6-5 موانع انجام تحقیق.. 144
پیوست... 146
منابع ماخذ. 170
جدول 1-2 مراحل و مراتب یکپارچگی لجستیک... 18
جدول 2-2 معیارهای اندازه گیری عملکرد و اهداف آن. 46
جدول 3-2 مزایای برون سپاری: صرفه جویی در هزینه ها و استفاده از تخصص های خارج از سازمان. 59
جدول 4-2 مزیت بهبود خدمات از طریق برون سپاری.. 60
جدول 5 -2 مزایای برون سپاری در تمرکز بر مزایای اصلی و سود ناشی از تکنولوژی های خارج از سازمان و سایر مزایای دیگر. 60
جدول 6-2 معایب برون سپاری.. 63
جدول 7-2 نسبتهای مالی اصلی و تقسیم بندی آنها75
جدول 1-3 : ترکیب سوالات بر اساس متغیرهای تحقیق.. 115
جدول2-3 : ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از متغیرهای تحقیق.. 117
جدول1-4: وضعیت سنی در نمونه آماری مورد بررسی.. 126
جدول2-4: وضعیت جنسی در نمونه آماری مورد بررسی.. 127
جدول3-4: سطح تحصیلات در نمونه آماری مورد بررسی.. 128
جدول4-4: وضعیت تاهل در نمونه آماری مورد بررسی.. 129
جدول 5-4 :شاخص هاي برازندگي مدل پژوه131
جدول 6-4: بارهای عاملی وضرایب t مربوط به سوالات 1 الی 14. 135
جدول 7-4 : نتایج مربوط به فرضیه اول. 136
جدول 1-5 : خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 141
 
نمودار 1-1مدل تحلیلی تحقیق.. 7
نمودار 1-2- روابط بین اجزاء لجستیک... 22
نمودار 2-2- پيوندهاي حياتي در زنجيره عرضه. 43
نمودار 3-2- روابط بین معیارهای اندازه گیری عملکرد. 47
نمودار 4-2 دلایل شکست پروژه های برون سپاری.. 62
نمودار1-4: وضعیت سنی در نمونه آماری مورد بررسی.. 126
نمودار2-4: وضعیت جنسی در نمونه آماری مورد بررسی.. 127
نمودار 3-4: سطح تحصیلات در نمونه آماری مورد بررسی.. 128
نمودار 4-4: وضعیت تاهل در نمونه آماری مورد بررسی.. 129
نمودار 5-4 : آماره t برای مدل ساختاری و اندازه گیری.. 133
نمودار 6-4 : ضرايب استاندارد شده برای مدل ساختاری و اندازه‌گيری.. 134
 

👇 تصادفی👇

نگاهی تامل گرایانه به وجوه مختلف شخصیتی ابلیس در مثنوی مولاناالحاق شهری سکونتگاههای روستایی پیرامون شهرزنجانteb eslami 3پرسشنامه امید به زندگی اشنایدركارت شبكه و نقش كارت شبكهبیلان – ترازنامهقالب html5 و bootstrap فارسیبسته زیبایی (لب) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو

بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو

دانلود بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو

خرید اینترنتی بررسی تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو

👇🏞 تصاویر 🏞