👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله عفونت هاي ويروسي تنفسي

ارتباط با ما

دانلود


مقاله عفونت هاي ويروسي تنفسي
فهرست مطالب
عنوان صفحه
بررسي ويروسها4
ساختمان شیمیایی ویروس... 4
اسید نوکلئیک.... 4
کپسید.. 5
پوشش غیر پروتئینی.. 5
ویروسهای ناقص Defctive Virus. 5
ویریون.. 6
سودو ویریون.. 6
ویروتید.. 6
ویروسوئید.. 6
ویروسهای گیاهی.. 6
ویروسهای جانوری.. 7
طبقه بندی بر اساس اندام آلوده کننده. 8
بیماریهای منتشر یا (General). 8
بیماریهای لوکالیزه. 8
طبقه بندی جدید ویروسها9
گروه ویروسهای DNA دار. 10
گروه ویروسهای RNA‌دار. 11
تکثیر ویروسها12
رده بندی ویروسها از روی محل تاثیر آن بر روی میکرو ارگانیسمها12
اندام تحت تاثیر ویروس نوع بیماری.. 12
عفونتهای تنفسی.. 13
عفونت هاي تنفسي ويروسي شايع. 13
بیماری حاد تنفسی:14
رینو ویروس ها:15
راههای سرایت ویروس عبارتند از:15
کروناویروسها:16
ویروس سن سی شیال تنفسی :16
ویروس پاراآنفلوآنزا:17
آدنوویروسها:18
آنفلوآنزا:19
ویروس آنفلوآنزا:19
ويروس سن‌سيشيال تنفسى (RSV; Respiratory Syncytial Virus). 21
تظاهرات بالينى.. 21
تشخيص.... 22
اپيدميولوژى.. 22
آدنوويروس (Adenovirus). 23
اپيدميولوژى.. 23
تظاهرات بالينى.. 23
تشخيص.... 24
درمان.. 24
مواد و روشها25
Abstract. 29
چند نکته در مورد عفونت تنفسی ویروسی.. 30
سرما خوردگی.. 30
آنفلوانزا38
تاریخچه بیماری.. 38
افرادی که در معر ض انفلوانزا هستند.. 39
علائم بیماری.. 39
علل بیماری.. 39
عوارض بیماری.. 40
موارد خطرناک.... 40
تشخيص آزمايشگاهي آنفلوانزا40
جدا سازي ويروس 40
شناسايي ويروس در نمونه بيمار:41
روش كار :41
شناسايي آنتي بادي هاي ضد ويرس... 42
بیماری سارس... 42
همه گيرشناسي بيماري.. 44
علايم بيماري و سير باليني آن 45
نكات مهم در پيشگيري و كنترل بيماري سارس 47
راه هاي انتقال 49
اتيولوژي بيماري.. 50
كوروناويروس عامل بيماري سارس 50
درمان 52
يافته هاي آزمايشي 53
يافته هاي راديولوژيك 53
تشخيص آزمايشگاهي :53
يافته هاي نوين.. 56
سرما بخورید تا آنفلوانزا نگیرید.. 56
ویروس سرما خوردگی، برخی ژن های بدن را فعال می کند.. 59
منابع:62
 
بررسي ويروسها
اطلاعات اولیه
قبل از هر چیز باید بدانیم که آیا ویروسها موجودات زنده محسوب می‌شوند یا نه. یک تعریف میگوید: حیات عبارت است از یکسری فرایندهای پیچیده حاصل از دستورالعملهای خاصی که بوسیله اسید نوکلئیک سلولهای زنده همواره در فعالیت می‌باشد. چون ویروسها در خارج از بدن میزبان به حالت خنثی بسر می‌برند به این مفهوم نمی‌توان آنها را موجود زنده در نظر گرفت. معهذا هنگامی که ویروسها وارد سلول میزبان می‌شوند اسیدهای نوکلئیک آنها فعال گشته و منجر به تکثیر ویروس می‌گردد. از نظر بالینی ویروسها را می‌توان موجودات زنده در نظر گرفت زیرا آنها مانند باکتریها ، قارچهای بیماریزا آلودگی و بیماری ایجاد می‌کنند. به ویروس کامل ویریون گفته می‌شود.
 
ساختمان شیمیایی ویروس
اسید نوکلئیک
یک ذره ویروسی دارای یک هسته مرکزی اسید نوکلئیکی DNA یا RNA به عنوان ماده ژنتیکی می‌باشد. نسبت اسید نوکلئیک به پروتئین غلاف ویروس از یک درصد در ویروس آنفلوانزا تا 50 درصد در برخی از باکتریوفاژها متغیر است. برخلاف سلولهای پروکاریوتیک و یوکاریوتیک که همواره دارای DNA به عنوان ماده ژنتیکی اصلی خود هستند ویروسها دارای یکی از دو نوع اسید نوکلئیک بوده و هرگز هر دو را باهم ندارد. اسید نوکلئیک در بعضی ویروسها به شکل خطی و در بعضی به شکل حلقوی می‌باشد.
 
کپسید
اسید نوکلئیک ویروس بوسیله غلاف پروتئینی به نام کپسید احاطه شده است. کپسید ویروس که معماری آن بوسیله اسید نوکلئیک ویروسی تعیین می‌شود بخش عمده ویروس را بویژه در ویروسهای کوچک شامل می‌شود. هر کپسید از واحدهای کوچک پروتئینی به نام کپسومر ساخته شده است. نظم و ترتیب قرار گرفتن کپسومرها ، شکل کلی و پیکر ویروس را تعیین می‌کند که برای هر ویروس خاص ثابت است.
 
پوشش غیر پروتئینی
در عده‌ای از ویروسها کپسید بوسیله پوششی که معمولا ترکیبی از لیپیدها ، پروتئینها و کربوهیدراتها است پوشیده شده است.
 
ویروسهای ناقص Defctive Virus
ویروسهای ناقص یا نارس از نظر عملکرد ویروسهایی هستند که از اسید نوکلئیک و پروتئین تشکیل شده‌اند، ولی بدون ویروس کمکی توان تکثیر ندارند. که به این ویروس کمکی Helper ویروس گفته می‌شود. ویروسهای ناقص در ساختمان ژنتیکی خود نقصی دارند و در خلال تکثیر در داخل سلول بوجود می‌آیند و چون این ویروسها می‌توانند تکثیر ویروسهای معمولی را مختل کنند تصور می‌شود که این ویروسها با تکثیر زیاد خود از تکثیر ویروسهای معمولی جلوگیری می‌کنند پس در بهبود بیماری نقش دارند.
 
ویریون
به یک ذره ویروسی که توان آلوده کردن سلول را دارد گفته می‌شود. به ورود ویروس به داخل سلول عفونت یا آلودگی سلول گفته می‌شود که می‌تواند علایم بالینی داشته باشد یا نه.
 
سودو ویریون
پارتیکولها یا ذرات ویروسی‌اند که به جای ژنوم ویروس تکه‌ای از ژنوم سلول میزبان به آن وارد شده است.
 
ویروتید
از یک مولکول منفرد و حلقوی RNA تشکیل شده که معمولا پاتوژن گیاهان‌اند و فاقد کپسید و پوشش‌اند.
 
ویروسوئید
با وجود یک ویروس کمکی می‌توانند کپسید پروتئینی داشته باشند و در گیاهان از گیاهی به گیاه دیگر منتقل شوند.
 
ویروسهای گیاهی
ویروسها در جلبکها ، قارچها ، گلسنگها ، خزه‌ها ، سرخسها و گیاهان عالی دیده شده‌اند. ولی در گیاهان عالی بیش از گیاهان پست مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. ویروسها به گیاهان زراعی خسارت عمده‌ای وارد می‌سازند. چون پاره‌ای از ویروسهای گیاهی چندان شباهتی با ویروسهای دیگر ندارند بنابراین گروه مستقلی را تشکیل می‌دهند. ولی بعضی از آنها دارای خصوصیات مشترک بوده و می‌توان آنها را در یک گروه قرار داد. این گروهها به شرح زیر هستند.
ویروسهای میله‌ای یا رشته‌ای
ویروسهای ایزو دیامتریک
ویروسهای باسیلی شکل
 
ویروئیدها:
بیماریزاهایی شبیه ویروسها هستند که در میزبان خود نوکلئو پروتئین تولید نمی‌کنند.
 
ویروسهای جانوری
ویروس از انواع مختلف جانوران از تک یاختگان تا انسان جدا شده است. میزبان مهم ویروسها در بی‌مهره‌گان ، بندپایان هستند خصوصا کنه‌ها و حشرات. پاره‌ای از ویروسها در عین حال که در حشرات تکثیر می‌یابند می‌توانند در گیاه یا در جانور مولد بیماری باشند، ولی برای خود حشرات بیماریزا محسوب نمی‌شوند. ویروسها در اکثر مهره‌داران فعالیت دارند و در ماهیها ، دوزیستان ، پرندگان و پستانداران بیماریهایی تولید می‌کنند که گاهی علایم آنها به صورت تومور نمایان می‌شود. ویروسها در انسان نیز بیماریهای گوناگونی مانند اوریون ، سرخک ، تب زرد ، آبله ، آنفلوانزا و ... ایجاد می‌کنند.
 
طبقه بندی بر اساس اندام آلوده کننده
این طبقه بندی برای پزشکان سهولت ایجاد می‌کند. ولی برای بیولوژیستها قابل قبول نیست. چون یک ویروسبه ارگانهای مختلف بدن می‌تواند حمله کند. پس یک ویروس در گروههای مختلف می‌تواند قرار گیرد. در این طبقه‌بندی دو دسته بیماری خواهیم داشت.
بیماریهای منتشر یا (General)
بیماریهای ویروسی هستند که ویروس توسط خونبه تمام ارگانهای بدن پخش می‌شود چندین ارگان را آلوده می‌کند. ممکن است بثورات جلدی ایجاد شود. مثل آبله ، سرخک، آبله گاوی ، تب زرد و ... .
 
بیماریهای لوکالیزه
بیماریهایی هستند که بطور اولیه یک ارگان بخصوص را آلوده می‌کند یا بیماری محدود به ارگان ویروسپس از ورود به بدن از راه خون یا اعصاب محیطی یا راههای دیگر خودش را به ارگان مورد نظر می‌رساند. در اینجا 8 دسته بیماری خواهیم داشت.
 
طبقه بندی جدید ویروسها
در این طبقه بندی ویروسها در 2 خانواده بزرگ یا فامیلی ویروسهای DNA دار و RNA دار تقسیم شده‌اند. خصوصیاتی که بر اساس آن طبقه بندی جدید ویروسها را پایه ریزی کرده‌اند عبارتند از :

👇 تصادفی👇

آموزش جامع نقشه خوانیبررسی تاثیر اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران استانداری و حوزه ستادیارزیابی اثر كيفيت زندگي كاري و رفتار شهروندي سازماني بر اثربخشي سازماني کارکنان مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ....شیپ فایل کل گسلها و گسلهای فعال و کواترنری استان گلستانمدلسازی مبدل کاک در متلبدانلود مقاله ترجمه شده پیرامون ویروسها ، کرمها و تروجانهاپروپزال بررسی موانع توسعه کارآفرینی در میان فارغ تحصیلان دانشگاه پیام نورمقاله 6- آشنایی با گیربکس های AL4تاریخ وصاف الحضره (مشتمل بر 5 جلد) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله عفونت هاي ويروسي تنفسي

مقاله عفونت هاي ويروسي تنفسي

دانلود مقاله عفونت هاي ويروسي تنفسي

خرید اینترنتی مقاله عفونت هاي ويروسي تنفسي

👇🏞 تصاویر 🏞